tiếng anh lớp 7 unit 1 a closer look 1


1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing size of the verbs from the box. 3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing size. 4. Listen and repeat. Pay attention to tát the sounds /ə/ and /ɜː/ 5. Listen to tát the sentences and pay attention to tát the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 unit 1 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary.

1. Complete the words webs below with the words from the box.

(Hoàn trở nên màng lưới kể từ tiếp sau đây với kể từ nhập vỏ hộp.)

dolls

jogging

coins

judo

swimming

yoga

go

do

collect

Can you add more words?

(Bạn rất có thể tăng kể từ nào là không?)

Phương pháp giải:

- dolls (n): búp bê

- judo (n): võ judo

- jogging (n): môn chạy bộ

- swimming (n): tập bơi lội

- coins (n): đồng xu

- yoga (n): môn yoga.

Lời giải chi tiết:

1. go: jogging, swimming

(đi chạy bộ, đi bơi)

2. do: judo, yoga

(tập judo, luyện yoga)

3. collect: dolls, coins

(thu thập búp bê, tích lũy đồng xu)

More words: (Thêm từ)

- tự housework (làm việc nhà), tự homework (làm bài bác luyện về nhà),...

- go fishing (đi câu cá), go shopping (đi mua sắm sắm),...

- collect comic books (sưu tầm truyện tranh), collect greeting cards (sưu tầm thiệp mừng),... 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using the -ing size of the verbs from the box.

(Hoàn trở nên những câu sau, dùng động kể từ đuôi -ing nhập khuông.)

go                         play                         collect                        do                         make

1. My dad has a big bookshelf because he loves_________ old books.

2. My sister likes _________ camping at the weekend.

3. My best friend hates___________ computer games.

4. Does your brother like________ models?

5. My mum enjoys _______ yoga every day to tát keep fit.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- play (v): chơi

- collect (v): thu thập

- tự (v): làm

- make (v): tạo ra

Lời giải chi tiết:

1. collecting

2. going

3. playing

4. making

5. doing

1. My dad has a big bookshelf because he loves collecting old books.

(Bố tôi mang 1 cái kệ sách rộng lớn cũng chính vì ông ấy yêu thương quí thuế luyện sách cũ.)

2. My sister likes going camping at the weekend.

(Chị tôi quí cút cắm trại nhập vào buổi tối cuối tuần.)

3. My best friend hates playing computer games.

(Bạn thân thiện của tôi ghét bỏ đùa trò đùa PC.)

4. Does your brother lượt thích making models?

(Anh trai các bạn đem quí thực hiện quy mô không?)

5. My mum enjoys doing yoga every day to tát keep fit.

(Mẹ tôi quí luyện yoga thường ngày để giữ lại dáng vẻ.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing size.

(Nhìn nhập những tranh ảnh và thưa những câu. Sử dụng những động kể từ tương thích hoặc ko quí và dạng -ing.)

Example: They are making models. 

(Họ đang khiến quy mô.)

Phương pháp giải:

:( = hate (ghét)

:) = lượt thích (thích)

Lời giải chi tiết:

1. He hates doing judo. 

(Cậu ấy ghét bỏ luyện judo.)

2. They like/love playing football. 

(Họ quí đùa đá bóng.)

3. They like/ love doing gardening. 

(Họ quí thực hiện vườn.)

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 144

4. They like/ love collecting stamps. 

(Họ quí thuế tầm tem.)

5. She hates horse riding. 

(Cô ấy ko quí cưỡi ngựa.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation /ə/ and /ɜː/

4. Listen and repeat. Pay attention to tát the sounds /ə/ and /ɜː/

(Nghe và nói lại. Chú ý cho tới những âm /ə/ /ɜː/.)

/ə/

/ɜː/

amazing

yoga

collect

column

learn

surf

work

thirteen

Lời giải chi tiết:

/ə/

/ɜː/

amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ (adj): đáng ngạc nhiên

yoga /ˈjəʊ.ɡə/ (n): yoga

collect /kəˈlekt/ (v): sưu tầm

column /ˈkɒl.əm/ (n): cột

learn /lɜːn/ (v): học

surf  /sɜːf/ (v): lướt

work /wɜːk/ (v): làm việc

thirteen /θɜːˈtiːn/ (n): số 13

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen to tát the sentences and pay attention to tát the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

(Nghe những câu sau và để ý cho tới những phần gạch men chân. Đánh vệt nhập âm tương thích. Luyện luyện những câu cơ.)

/ə/

/ɜː/

1. My hobby is collecting dolls.

2. I go jogging every Thursday.

3. My cousin likes getting up early.

4. My best friend has thirty pens.

5. Nam enjoys playing the violin.

Phương pháp giải:

1. collecting /kəˈlek.tɪŋ/ 

2. Thursday /ˈθɜːz.deɪ/

3. early /ˈɜː.li/

4. thirty /ˈθɜː.ti/

5. violin /ˌvaɪəˈlɪn/

Lời giải chi tiết:

/ə/

/ɜː/

1. My hobby is collecting dolls. 

(Sở quí của tôi là thuế tầm búp bê.)

2. I go jogging every Thursday. 

(Tôi chạy cỗ từng loại Năm.)

3. My cousin likes getting up early. 

(Anh bà bầu bọn họ của tôi quí thức dậy sớm.)

4. My best friend has thirty pens. 

(Bạn thân thiện nhất của tôi đem 30 cây cây bút mực.)

5. Nam enjoys playing the violin. 

(Nam quí đùa đàn vĩ thay cho.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) to tát the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to tát change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to tát the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them to tát the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more phàn nàn THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more phàn nàn one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers to tát the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen to tát an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple size of each verb to tát complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: phân tích tâm trạng mị trong đêm tình mùa xuân

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.