trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

hint-header

Cập nhật ngày: 09-09-2022

Bạn đang xem: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Thu Trang


Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tớ sử dụng thủ tục

Chủ đề liên quan

Var <tên biến hóa tệp> : Text ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Assign(<tên biến hóa tệp>,<tên tệp) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Reset(<tên biến hóa tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Close(<tên biến hóa tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Rewrite(<tên biến hóa tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục ngỏ tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

read(<tên biến hóa tệp>,<danh sách biến>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục ngỏ tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

write(<tên biến hóa tệp>,<danh sách kết quả>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục ngỏ tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp văn bản

A

Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đuổi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đuổi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp đem cấu trúc

A

Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đuổi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đuổi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp truy vấn tuần tự

A

Xem thêm: chức năng của thị trường

Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đuổi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đuổi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp truy vấn trực tiếp

A

Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đuổi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đuổi mã ASCII.

Trong Pascal, triển khai lịch trình VD_bt1_txt sau đây tiếp tục ghi thành phẩm nào là trong những thành phẩm cho tới sau đây nhập tệp văn bạn dạng BT1.TXT ?

Trong Pascal, cho tới trước tệp văn bạn dạng BT2.TXT chỉ mang trong mình một loại, chứa chấp loại chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay lập tức ở đầu loại. Thực hiện nay lịch trình VD_bt2_txt , bên trên mùng hìnhsẽ hiện nay thành phẩm nào là trong những thành phẩm cho tới sau đây ?

A

CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH

Phát biểu nào là sau đó là trúng với lịch trình Vi_Du ?
Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘ Nhap ten tệp tin : ’) ; readln(tenfile) ;
Assign(f, tenfile) ; Reset(f) ;
While not eof(f) do
Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch) ;
End ;
Close(f) ;
End.

A

Chương trình dùng để làm ngỏ phát âm một tệp tiếp tục đem và hiện nay nội dung nhập tệp này lên màn hình hiển thị.

B

Chương trình dùng để làm tạo ra một tệp mới mẻ và ghi nội dung nhập kể từ keyboard nhập vào tệp.

C

Chương trình dùng để làm ngỏ phát âm một tệp tiếp tục đem và được chấp nhận bắt gặp toàn cỗ kí tự động đem nhập tệp này lên màn hình hiển thị.

D

Cả 3 xác định bên trên đều sai.

Trong NNLT Pascal, khai báo nào là sau đó là đúng vào khi khai báo tệp văn bản?

Câu mệnh lệnh sử dụng giấy tờ thủ tục phát âm đem dạng:

B

Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

C

Read(<danh sách biến>, <biến tệp>);

D

Read(<danh sách biến>);

Câu mệnh lệnh sử dụng giấy tờ thủ tục ghi đem dạng:

B

Writeln(<danh sách kết quả>,(<biến tệp>);

C

Writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);

D

Writeln(<danh sách kết quả>);

Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động một vừa hai phải truy vấn thẳng.

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn tuy nhiên chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý nhất lúc triển khai những thao tác phát âm tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Đóng tệp.

C

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.