we are using up the world's petroleum

Read the following letter and choose the correct letter A, B, C or D for each of the blanks from 1 – 10.

We are using up the world’s petroleum. We use (1) ______ in our cars and lớn heat our building in winter. Farmers use petrochemicals lớn (2) ____ the soil rich. They use them lớn kill insects (3) ______ eat plants. These chemicals go (4) ______ rivers and lakes and kill the fish there. Thousands of pollutants also go into the air and pollute it. Winds carry this (5) _____ air lớn other countries and other continents.
Poor farmers use the same land over and (6) _____ The land needs a rest sánh it will be better next year. However, the farmers must have food this year. Poor people cut down forests (7) _____ firewood. In some areas when the trees are gone, the land (8) ______ desert. Poor people can’t save the environment for the (9) _____ .
This is not a problem for one country or one area of the world. It is a problem for all- humans. The people and the nations of the world must work together lớn (10) _______ the world’s resources.

Bạn đang xem: we are using up the world's petroleum

A. it

B. them

C. that

D. those

Đáp án A

A. work

B. change

C. make

D. let

Đáp án C

A. what

B. who

C. whom

D. which

Đáp án D

A. out

B. for

C. at

D. into

Đáp án D

A. pollute

B. polluting

C. polluted

D. pollution

Đáp án C

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

A. over

B. over

C. repeatedly

D. repeating

Đáp án A

A. of

B. for

C. with

D. at

Đáp án B

A. gets

B. changes

C. turns

D. becomes

Đáp án D

A. future

B. time being

C. times

D. period

Đáp án A

A. recycle

B. preserve

C. keep

D. reuse

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

Đáp án B

Bài Dịch

Chúng tớ đang được dùng không còn lượng dầu lửa bên trên toàn cầu. Chúng tớ dùng dầu mang đến xe cộ xe hơi và sửa lạnh lẽo những tòa căn nhà vô ngày đông. Nông dân dùng những hóa học hóa dầu nhằm thực hiện khu đất đai thêm thắt phì nhiêu màu mỡ. Họ cũng dùng những hóa học này nhằm khử sâu sắc bọ ăn cây cỏ của mình. Những hóa chất này chảy vô sông hồ nước và thực hiện bị tiêu diệt cá. Hàng ngàn hóa học ô nhiễm và độc hại hòa vô không gian và khiến cho ô nhiễm và độc hại không gian. Gió đem ko Lúc ô nhiễm và độc hại cơ cho tới những non sông và những châu lục không giống.
Những người dân cày sử dụng cút sử dụng lại một vùng khu đất. Vùng khu đất ấy cần phải nghỉ dưỡng nhằm phì nhiêu màu mỡ rộng lớn vô năm tiếp theo. Tuy nhiên, những người dân dân cày cần phải có thực phẩm vô trong năm này. Do cơ, quý khách chặt cây lấy mộc. Ở một trong những vùng, Lúc cây tiếp tục bặt tăm thì khu đất trở thành tụt xuống mạc. Những người túng ko thể đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên mang đến trương lại sau đây nữa.
Đây ko cần là yếu tố của riêng biệt một vương quốc hoặc chống nào là bên trên toàn cầu. Đây là yếu tố của toàn thế giới. Mọi người, từng vương quốc bên trên toàn cầu rất cần phải liên minh nhằm bảo đảm những mối cung cấp khoáng sản bên trên trái ngược khu đất.