when i got to 16

Câu hỏi:

24/03/2020 45,204

D. stayed on

Bạn đang xem: when i got to 16

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

A. dropped out (of school): quăng quật học

B. moved back: lùi lại

C. got in: lên đường nhập, cho tới nơi

D. stayed on: ở lại

Tạm dịch: Khi tôi 16 tuổi hạc, vài ba người chúng ta của tôi vẫn thôi học tập nhằm dò xét việc thực hiện, tuy nhiên hầu hết đều kế tiếp ở lại học tập.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Local authorities should find ways lớn limit the use of private cars and encourage đô thị _____ lớn use public transport.

A. commuters

B. planners 

C. dwellers 

D. people

Câu 2:

_____ the tin nhắn - supposedly from Boyd's Bank - lớn be genuine, she was tricked into disclosing her credit thẻ details.

A. Believe

B. Being believed 

C. To believe 

D. Believing

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word (5) in each of the following questions.

Young college and university students participate in helping the poor who have suffered badly in wars or natural disasters.

A. get involved in

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

B. interfere with 

C. join hands 

D. come into

Câu 4:

This safe, _____ friendly đô thị is lượt thích a paradise for its inhabitants who can enjoy the highest quality of life.

A. environmentalist

B. environmental 

C. environmentally 

D. environment

Câu 5:

My brother has applied for that scholarship for months, but he has never succeeded yet.

A. has applied

B. for 

C. but 

D. succeeded

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word (5) in each of the following questions.

Life expectancy for both men and women has improved greatly in the past twenty years.

A. Living standard

B. Longevity 

C. Life Skills 

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

D. Lifeline