would like to v hay ving

Cấu trúc would like (viết tắt là ‘d like) là một trong trong mỗi cấu tạo câu phổ cập vô tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Quý khách hàng đem vướng mắc sau would lượt thích là đồ sộ V hoặc V-ing? Khi này người sử dụng would like? ILA tiếp tục share cho tới chúng ta cấu trúc would like một cơ hội cụ thể và dễ dàng nắm bắt nhất nhé.

Cấu trúc would like là gì?

• Would lượt thích (‘d like) là cấu tạo dùng để làm diễn tả ý mong muốn, sở trường và ĐK cho 1 hành vi ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Bạn đang xem: would like to v hay ving

• Would lượt thích đem nghĩa tương tự động “want” tuy nhiên được sử dụng một cơ hội nhã nhặn rộng lớn.

• Quý khách hàng hoàn toàn có thể người sử dụng would lượt thích để lấy đi ra điều đề xuất hoặc chào ai bại liệt.

Ví dụ:

• I would lượt thích a cup of tea. (Tôi mong muốn một tách trà.)

• We would lượt thích you đồ sộ join our team-building sự kiện next week. (Chúng tôi mong muốn chúng ta nhập cuộc sự khiếu nại sinh hoạt tập luyện thể của Shop chúng tôi vô tuần cho tới.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you lượt thích + gì? Công thức và cơ hội vấn đáp câu hỏi

Cấu trúc và cách sử dụng would like

Nhiều chúng ta vướng mắc would lượt thích + gì hoặc sau would lượt thích là gì? Sau would lượt thích hoàn toàn có thể là một trong danh kể từ và cũng hoàn toàn có thể là một trong động kể từ.

1. Would lượt thích + danh từ

Would lượt thích + danh từ

Cấu trúc would like này dùng để làm diễn tả điều gì nhưng mà bạn thích. điều đặc biệt, chúng ta cũng hoàn toàn có thể người sử dụng cấu tạo này để lấy đi ra điều đề xuất hoặc đòi hỏi.

Ví dụ:

• I would lượt thích a cup of coffee. (Tôi mong muốn một tách cafe.)

• I would lượt thích a large hamburger. (Tôi mong muốn một chiếc hamburger rộng lớn.)

• They would lượt thích something special tonight. (Họ mong muốn vật gì bại liệt quan trọng đặc biệt tối ni.)

Lưu ý: S + would lượt thích = S’d lượt thích.

Ví dụ:

• Henry would lượt thích a football ticket. = Henry’d lượt thích a football ticket. (Henry mong muốn mang trong mình 1 tấm vé coi đá bóng.)

• We would lượt thích noodles for dinner. = We’d lượt thích noodles for dinner. (Chúng tôi mong muốn ăn mì vô bữa tối.)

• Ella would lượt thích a glass of water. = Ella’d lượt thích a glass of water. (Ella mong muốn một ly nước thanh lọc.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you mind: Cách đề xuất hoặc nài quy tắc lịch sự

2. Would lượt thích + động từ

Would lượt thích + động từ

Tương tự động với cấu trúc would like + danh kể từ, would lượt thích + động kể từ thể hiện nay ước muốn một cơ hội sang chảnh rộng lớn.

Sau would lượt thích là đồ sộ Verb hoặc V-ing? Quý khách hàng nên lưu giữ sau would lượt thích là đồ sộ Verb nhé. Would lượt thích + đồ sộ Verb còn được sử dụng bên dưới dạng câu ngờ vực vấn để lấy đi ra điều chào, điều đề xuất.

Ví dụ:

• She would lượt thích đồ sộ order some fruit. (Cô ấy mong muốn gọi một không nhiều ngược cây.)

• Lily would lượt thích đồ sộ play tennis with her friends. (Lily mong muốn đánh tennis với chúng ta của cô ấy ấy.)

• Would you lượt thích đồ sộ join us for dinner tonight? (Bạn vẫn muốn bữa ăn nằm trong Shop chúng tôi không?)

Lưu ý: Cách vấn đáp thắc mắc Would you lượt thích + N/to Verb như vậy nào?

• A: I would lượt thích + N/to Verb: Đưa đi ra ý mong muốn rõ ràng.

• B: Yes, I’d love to: Thể hiện nay sự đồng ý.

• I’d love đồ sộ but…/No thanks: Để kể từ chối một cơ hội nhã nhặn.

3. Would lượt thích đồ sộ have + V2/ed

Would lượt thích đồ sộ have + V2/ed

Cấu trúc would lượt thích này dùng để làm nói đến một việc tiếp tục xẩy ra vô quá khứ và chúng ta tiếp tục bỏ qua nó.

Ví dụ:

• I would lượt thích đồ sộ have watched TV but I had đồ sộ tự homework. (Tôi tiếp tục mong muốn coi truyền họa tuy nhiên tôi cần thực hiện bài xích tập luyện.)

• They would lượt thích đồ sộ have visited their grandparents but they couldn’t. (Họ tiếp tục mong muốn thăm hỏi các cụ tuy nhiên bọn họ ko thể.)

Sự không giống nhau thân thích “Do you like” và “Would you like”

Sự không giống nhau thân thích “Do you like” và “Would you like”

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would rather: Công thức và cách sử dụng would rather

Bài tập luyện cấu tạo would lượt thích đem đáp án

Bài tập luyện cấu tạo would lượt thích đem đáp án

1. Bài tập luyện 1: Hoàn trở nên câu sau người sử dụng cấu tạo would like

1. He………….. different. (not / her / be)

2. ………….. who he is? (you / know)

3. Maybe, but I………….. there. (not / live)

4. I………….. it. (try)

5. But perhaps you………….. into the old neighbourhood again. (not / bầm / come down)

6. ………….. anything? (you / bầm / do)

7. Everybody………….. it up. (give)

8. I………….. out that story. (act)

9. I………….. it up again. (take)

10. Papa said he………….. an táo.

11. She had been afraid that George………….. all his friends đồ sộ know she’d cooked it. (not)

12. I saw you go in, and I thought you………….. there for three days. (not / stay)

Đáp án

1. He wouldn’t lượt thích her đồ sộ be different.

2. Would you lượt thích đồ sộ know who he is?

3. Maybe, but I wouldn’t lượt thích đồ sộ live there.

4. I would lượt thích đồ sộ try it.

5. But perhaps you wouldn’t lượt thích bầm đồ sộ come down into the old neighbourhood again.

6. Would you lượt thích bầm đồ sộ tự anything?

7. Everybody would lượt thích đồ sộ give it up.

8. I would lượt thích đồ sộ act out that story.

9. I would lượt thích đồ sộ take it up again.

10. Papa said he would lượt thích an táo.

11. She had been afraid that George wouldn’t lượt thích all his friends đồ sộ know she’d cooked it.

12. I saw you go in, and I thought you wouldn’t lượt thích đồ sộ stay there for three days.

2. Bài tập luyện 2: Điền cấu tạo would lượt thích, would, wouldn’t

Bài tập luyện 2

1. I’m hungry. I ………….. a hamburger, please.

2. A: ………….. you ………….. a break?

B: Yes, we ……………

3. I don’t understand this. I ………….. some advice.

4. Tom………….. đồ sộ go đồ sộ the market. He needs milk.

Xem thêm: công thức tính nồng độ

5. A: ………….. Tom …………. đồ sộ go with them?

B: Yes, he …………..

6. A: Can I help you?

B: Yes, I………….. a glass of coffee.

7. My boyfriend ………….. đồ sộ come đồ sộ the các buổi party tonight.

8. A: ………….. you ………….. đồ sộ work on Saturday?

B: No, I ……………

9. ………….. you………….. ice-cream or fruit juice?

10. A:………….. you ………….. đồ sộ see a gameshow?

B: No, I……………

11. What ………….. you ………….. đồ sộ tự tomorrow?

12. A: Who ………….. some candy?

B: We …………..!

Đáp án

1. I’m hungry. I would lượt thích a hamburger, please.

2. A: Would you lượt thích a break? B: Yes, we would.

3. I don’t understand this. I would lượt thích some advice.

4. Tom would lượt thích đồ sộ go đồ sộ the market. He needs milk.

5. A: Would Tom lượt thích đồ sộ go with them? B: Yes, he would.

6. A: Can I help you? B: Yes, I would lượt thích a glass of coffee.

7. My boyfriend would lượt thích đồ sộ come đồ sộ the các buổi party tonight.

8. A: Would you lượt thích đồ sộ work on Saturday? B: No, I wouldn’t.

9. Would you lượt thích ice-cream or fruit juice?

10. A: Would you lượt thích đồ sộ see a gameshow? B: No, I wouldn’t.

11. What would you lượt thích đồ sộ tự tomorrow?

12. A: Who would lượt thích some candy? B: We would!

3. Bài tập luyện 3: Điền kể từ phù hợp, vận dụng cấu tạo would like

Bài tập luyện 3: Điền kể từ quí hợp

1. What………….. you………….. đồ sộ eat?

2. He is thirsty. He………….. đồ sộ drink fruit juice.

3. We………….. đồ sộ buy a house.

4. She………….. đồ sộ go the cinema.

5. What………….. you………….. đồ sộ tự next holiday?

6. ………….. you………….. đồ sộ dance? No, I……………

7. ………….. you………….. đồ sộ give a break?

8. I………….. a cup of tea.

9. Where………….. you………….. đồ sộ travel most?

10. They………….. đồ sộ buy a xế hộp.

Đáp án

1. What would you lượt thích đồ sộ eat?

2. He is thirsty. He would lượt thích đồ sộ drink fruit juice.

3. We would lượt thích đồ sộ buy a house.

4. She would lượt thích đồ sộ go the cinema.

5. What would you lượt thích đồ sộ tự next holiday?

6. Would you lượt thích đồ sộ dance? No, I wouldn’t.

7. Would you lượt thích đồ sộ give a break?

8. I’d lượt thích a cup of tea.

9. Where would you lượt thích đồ sộ travel most?

10. They would lượt thích đồ sộ buy a xế hộp.

4. Bài tập luyện 4: Chọn đáp án đúng

Bài tập luyện 4: Chọn đáp án đúng

1. They’d lượt thích to tea / tea for lunch.

2. He’d lượt thích to drink / drink some coffee.

3. Would you lượt thích to dance / dance?

4. What would you lượt thích to drink /drink?

5. I would lượt thích to a burger / a burger.

6. I’d lượt thích to go / go Vietnam.

7. I would lượt thích to sleep /sleep.

8. We would lượt thích to coffee / coffee.

9. The dog would lượt thích to play / play a game.

10. Where would you lượt thích to live / live?

Đáp án 

1. tea2. đồ sộ drink3. đồ sộ dance4. đồ sộ drink5. a burger
6. đồ sộ go7. đồ sộ sleep8. coffee9. đồ sộ play10. đồ sộ live

5. Bài tập luyện 5: Trả điều những thắc mắc sau, người sử dụng cấu tạo would like

1. Where would she lượt thích đồ sộ travel?

2. Where would you lượt thích đồ sộ live?

3. What would you lượt thích đồ sộ have for breakfast?

4. Who would you lượt thích đồ sộ meet?

5. Would you lượt thích đồ sộ live in a thành phố or a village?

Đáp án

1. She’d lượt thích đồ sộ travel Thủ đô New York.

2. I’d lượt thích đồ sộ live in Istanbul.

3. He’d lượt thích đồ sộ have some toast.

Xem thêm: xi là thế kỷ bao nhiêu

4. I would lượt thích đồ sộ meet Madonna.

5. I’d lượt thích đồ sộ live in thành phố.

Trên đó là cơ hội dùng cấu trúc would like và bài xích tập luyện được đặt theo hướng dẫn. Would lượt thích là cấu tạo được dùng rất rất phổ cập vô tiếp xúc hằng ngày. Để tách lầm lẫn và giắt lỗi khi sử dụng cấu tạo này, chúng ta nên nắm rõ những vấn đề bên trên trên đây. Chúc chúng ta cũng có thể dùng nhuần nhuyễn cấu trúc would like nhé.