xitôkinin chủ yếu sinh ra ở

Câu hỏi:

03/08/2019 27,817

C. Tế bào đang được phân loại ở rễ, phân tử, quả

Bạn đang xem: xitôkinin chủ yếu sinh ra ở

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoocmôn thực vật là?

A. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật tiết rời khỏi có ứng dụng điều tiết hoạt động và sinh hoạt của cây

B. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật chỉ có công năng khắc chế hoạt động và sinh hoạt của cây

C. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật có ứng dụng kháng căn bệnh mang đến cây

D. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật chỉ có công năng kích ứng phát triển của cây

Câu 2:

Gibêrelin đem vai trò?

A. Làm tăng số phen nguyên vẹn phân,  tăng chiều lâu năm của tế bào và chiều lâu năm thân

B. Làm hạn chế số phen nguyên vẹn phân, tăng chiều lâu năm của tế bào và chiều lâu năm thân

C. Làm tăng số phen nguyên vẹn phân, hạn chế  chiều lâu năm của tế bào và tăng chiều lâu năm thân

D. Làm tăng số phen nguyên vẹn phân và chiều lâu năm của tế bào, hạn chế chiều lâu năm thân

Câu 3:

Xét những Điểm sáng sau

(1) Thúc ngược chóng chín

(2) khắc chế rụng lá và rụng quả

(3) kích ứng rụng lá

(4) rụng quả

(5) trì trệ rụng lá

(6) trì trệ rụng quả

Đặc điểm nói đến tầm quan trọng của etilen là

A. (2), (4) và (5)       

Xem thêm: sách chuyên đề toán 10 cánh diều

B. (2), (3) và (5)

C. (1), (3) và (4)       

D. (2), (5) và (6)

Câu 4:

Auxin đa số sinh rời khỏi ở?

A. Đỉnh của thân thích và cành

B. Lá, rễ

C. Tế bào đang được phân loại ở rễ, phân tử, quả

D. Thân, cành

Câu 5:

Người tao dùng auxin ngẫu nhiên (AIA)  và auxin tự tạo (AAN, AIB) nhằm mục tiêu mục đích?

A. Kích quí rời khỏi rễ ở cành giâm,  cành tách, giới hạn tỉ lệ thành phần thụ ngược,  tạo ngược ko phân tử, nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật, khử cỏ

B. Kích quí rời khỏi rễ ở cành giâm, cành tách,  tăng tỷ trọng thụ ngược, tạo ra ngược ko phân tử, nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật, khử cỏ

C. Hạn chế rời khỏi rễ ở cành giâm, cành tách,  tăng tỷ trọng thụ ngược,  tạo ngược ko phân tử,  nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật,  diệt cỏ

D. Kích quí rời khỏi rễ ở cành giâm,  cành tách,  tăng tỉ lệ thành phần thụ ngược,  tạo ngược ko phân tử,  nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật,  diệt cỏ

Câu 6:

Vai trò  chủ yếu ớt của axit abxixic (AAB)  là trì trệ sự phát triển của?

A. Cây, lóng, tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng mở

B. Cành, lóng, làm mất đi tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng đóng

C. Cành, lóng, tạo ra tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng đóng

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

D. Cành, lóng, làm mất đi tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng mở