300 bài toán lớp 4 có lời giải

Bài luyện Toán lớp 4 ôn đua học tập kỳ 2

300 bài bác ôn luyện môn Toán lớp 4 là tư liệu học tập Toán lớp 4, ôn đua học tập kì 2 lớp 4 vô cùng hữu ích. Các bài bác ôn luyện Toán lớp 4 này tiếp tục xuyên thấu công tác Toán 4, khối hệ thống công tác với những dạng bài bác luyện, lý thuyết cơ bạn dạng và nâng lên. Lời giải hoặc bài bác luyện toán lớp 4 vô này cũng sẽ hỗ trợ những em học viên và thầy cô một vừa hai phải gia tăng kiến thức và kỹ năng một vừa hai phải tiếp cận nhiều hình thức bài bác luyện hoặc và khó khăn, chung những em kích ứng động óc, ham dò la tòi, hiểu thâm thúy những dạng bài bác luyện, thực hiện nền tảng chất lượng tốt khi lên những lớp bên trên.

Bạn đang xem: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

1. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

DẠNG TOÁN: SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kiến thức cần thiết ghi nhớ

1. Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Có 10 số có một chữ số: (Từ số 0 cho tới số 9)

Có 90 số với 2 chữ số: (từ số 10 cho tới số 99)

Có 900 số với 3 chữ số: (từ số 100 cho tới 999)

Có 9000 số với 4 chữ số: (từ số 1000 cho tới 9999)……

3. Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Không với số bất ngờ lớn số 1.

4. Hai số bất ngờ tiếp tục rộng lớn (kém) nhau 1 đơn vị chức năng.

5. Các số với chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục rộng lớn (kém) nhau 2 đơn vị chức năng.

6. Các số với chữ số tận nằm trong là một trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục rộng lớn (kém) nhau 2 đơn vị chức năng.

A. PHÉP CỘNG

1. a + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a

4. (a - n) + (b + n) = a + b

5. (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2

7. Nếu một vài hạng được vội vàng lên n phiên, đôi khi những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng này được tạo thêm một vài đích thị bởi vì (n - 1) phiên số hạng được vội vàng lên cơ.

8. Nếu một vài hạng bị giảm sút n phiên, đôi khi những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm sút một vài đích thị bởi vì (1 - n) số hạng bị giảm sút cơ.

9. Trong một tổng với con số những số hạng lẻ là lẻ thì tổng này là một vài lẻ.

10. Trong một tổng với con số những số hạng lẻ là chẵn thì tổng này là một vài chẵn.

11. Tổng của những số chẵn là một vài chẵn.

12. Tổng của một vài lẻ và một vài chẵn là một vài lẻ.

13. Tổng của nhị số bất ngờ tiếp tục là một vài lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng (hoặc giảm) n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko thay đổi.

3. Nếu số bị trừ được vội vàng lên n phiên và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một vài đích thị bởi vì (n -1) phiên số bị trừ. (n > 1).

4. Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n phiên thì hiệu bị giảm sút (n - 1) phiên số trừ. (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu tạo thêm n đơn vị chức năng.

6. Nếu số bị trừ tạo thêm n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm sút n đơn vị chức năng.

C. PHÉP NHÂN

1. a x b = b x a

2. a x (b x c) = (a x b) x c

3. a x 0 = 0 x a = 0

4. a x 1 = 1 x a = a

5. a x (b + c) = a x b + a x c

6. a x (b - c) = a x b - a x c

7. Trong một tích nếu như một quá số được vội vàng lên n phiên đôi khi với 1 quá số không giống bị giảm sút n phiên thì tích bất biến.

8. Trong một tích với 1 quá số được vội vàng lên n phiên, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n phiên và ngược lại nếu như vô một tích với 1 quá số bị giảm sút n phiên, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm sút n phiên. (n > 0)

9. Trong một tích, nếu như một quá số được vội vàng lên n phiên, đôi khi một quá số được vội vàng lên m phiên thì tích được vội vàng lên (m x n) phiên. trái lại nếu như vô một tích một quá số bị giảm sút m phiên, một quá số bị giảm sút n phiên thì tích bị giảm sút (m x n) phiên. (m và n không giống 0)

10. Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được gia tăng a phiên tích những quá số còn sót lại.

11. Trong một tích, nếu như với tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn.

12. Trong một tích, nếu như với tối thiểu một quá số tròn xoe chục hoặc tối thiểu một quá số với tận nằm trong là 5 và với tối thiểu một quá số chẵn thì tích với tận nằm trong là 0.

13. Trong một tích những quá số đều lẻ và với tối thiểu một quá số với tận nằm trong là 5 thì tích với tận nằm trong là 5.

D. PHÉP CHIA

1. a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2. 0 : a = 0 (a > 0)

3. a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5. Trong phép tắc phân chia, nếu như số bị phân chia tạo thêm (giảm đi) n phiên (n > 0) đôi khi số phân chia không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n phiên.

6. Trong một phép tắc phân chia, nếu như tăng số phân chia lên n phiên (n > 0) đôi khi số bị phân chia không thay đổi thì thương giảm sút n phiên và ngược lại.

7. Trong một phép tắc phân chia, nếu như cả số bị phân chia và số chia đều cho 2 bên nằm trong vội vàng (giảm) n phiên (n > 0) thì thương bất biến.

8. Trong một phép tắc phân chia với dư, nếu như số bị phân chia và số phân chia nằm trong được vội vàng (giảm) n phiên (n > 0) thì số dư cũng rất được vội vàng (giảm ) n phiên.

DẠNG TOÁN DÃY SỐ

1. Đối với số bất ngờ liên tiếp:

a) Dãy số bất ngờ tiếp tục chính thức là số chẵn kết đôn đốc là số lẻ hoặc chính thức là số lẻ và kết đôn đốc ngay số chẵn thì con số số chẵn bởi vì con số số lẻ.

b) Dãy số bất ngờ tiếp tục chính thức ngay số chẵn và kết đôn đốc ngay số chẵn thì con số số chẵn nhiều hơn thế con số số lẻ là một trong những.

c) Dãy số bất ngờ tiếp tục chính thức ngay số lẻ và kết đôn đốc ngay số lẻ thì con số số lẻ nhiều hơn thế con số số chẵn là một trong những.

2. Một số quy luật của sản phẩm số thông thường gặp:

a) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 2) ngay số hạng đứng ngay tắp lự trước nó nằm trong hoặc trừ một vài bất ngờ d.

b) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 2) ngay số hạng đứng ngay tắp lự trước nó nhân hoặc phân chia một vài bất ngờ q(q > 1)

c) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 3) bởi vì tổng nhị số hạng đứng ngay tắp lự trước nó.

d) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 4) bởi vì tổng những số hạng đứng ngay tắp lự trước nó cùng theo với số bất ngờ d rồi cùng theo với số trật tự của số hạng ấy.

e) Mỗi số hạng đứng sau ngay số hạng đứng ngay tắp lự trước nó nhân với số trật tự của số hạng ấy.

f) Mỗi số hạng ngay số trật tự của chính nó nhân với số trật tự của số hạng đứng ngay tắp lự sau nó.

3. Dãy số cơ hội đều:

a) Tính con số số hạng của sản phẩm số cơ hội đều:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách đằm thắm 2 số hạng liên tiếp)

DẠNG TOÁN DẤU HIỆU CHIA HẾT

1. Những số với tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn cho tới 2.

2. Những số với tân nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn cho tới 5.

3. Các số với tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3 thì phân chia không còn cho tới 3.

4. Các số với tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 9 thì phân chia không còn cho tới 9.

5. Các số với nhị chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân chia không còn cho tới 4 thì phân chia không còn cho tới 4.

6. Các số với nhị chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân chia không còn cho tới 25 thì phân chia không còn cho tới 25

7. Các số với 3 chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân chia không còn cho tới 8 thì phân chia không còn cho tới 8.

8. Các số với 3 chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân chia không còn cho tới 125 thì phân chia không còn cho tới 125.

9. a phân chia không còn cho tới m, b cũng phân chia không còn cho tới m (m > 0) thì tổng a + b và hiệu a- b (a > b) cũng phân chia không còn cho tới m.

10. Cho một tổng với một vài hạng phân chia cho tới m dư r (m > 0), những số hạng còn sót lại phân chia không còn cho tới m thì tổng phân chia cho tới m cũng dư r.

11. a phân chia cho tới m dư r, b phân chia cho tới m dư r thì (a - b) phân chia không còn cho tới m ( m > 0).

12. Trong một tích với 1 quá số phân chia không còn cho tới m thì tích cơ phân chia không còn cho tới m (m >0).

13. Nếu a phân chia không còn cho tới m đôi khi a cũng phân chia không còn cho tới n (m, n > 0). Đồng thời m và n chỉ nằm trong phân chia không còn cho một thì a phân chia không còn cho tới tích m x n.

Ví dụ: 18 phân chia không còn cho tới 2 và 18 phân chia không còn cho tới 9 (2 và 9 chỉ nằm trong phân chia không còn cho tới 1) nên 18 phân chia không còn cho tới tích 2 x 9.

14. Nếu a phân chia cho tới m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 phân chia không còn cho tới m.

15. Nếu a phân chia cho tới m dư 1 thì a - 1 phân chia không còn cho tới m (m > 1).

a. Một số a phân chia không còn cho tới một vài x (x ≠ 0) thì tích của số a với một vài (hoặc với 1 tổng, hiệu, tích, thương) nào là này cũng phân chia không còn cho tới số x.

b. Tổng hoặc hiệu 2 số phân chia không còn cho tới một vài loại tía và một trong những nhị số cũng phân chia không còn cho tới số loại tía cơ thì số cũng lại cũng phân chia không còn cho tới số loại tía.

c. Hai số nằm trong phân chia không còn cho tới một vài loại 3 thì tổng hoặc hiệu của bọn chúng cũng phân chia không còn cho tới số cơ.

d. Trong nhị số, với một vài phân chia không còn và một vài ko phân chia không còn cho tới số loại tía cơ thì tổng hoặc hiệu của bọn chúng cũng phân chia không còn cho tới số loại tía cơ.

e. Hai số nằm trong phân chia cho tới một vài loại tía và đều cho tới nằm trong một vài dư thì hiệu của bọn chúng phân chia không còn cho tới số loại tía cơ.

f. Trong tình huống tổng 2 số phân chia không còn cho tới x đua tổng nhị số dư nên phân chia không còn cho tới X

KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ CẤU TẠO SỐ

1. Sử dụng kết cấu thập phân của số

1.1. Phân tích thực hiện rõ rệt chữ số

ab = a x 10 + b

abc = a x 100 + b x 10 + c

Ví dụ: Cho số với 2 chữ số, nếu như lấy tổng những chữ số cùng theo với tích những chữ số của số vẫn cho tới thì bởi vì chủ yếu số cơ. Tìm chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của số vẫn cho tới.

Bài giải

Bước 1 (tóm tắt bài bác toán)

Xem thêm: vận chuyển là quá trình

Gọi số với 2 chữ số nên dò la là (a > 0, a, b < 10)

Theo bài bác rời khỏi tớ với = a + b + a x b

Bước 2: Phân tích số, thực hiện xuất hiện tại những bộ phận tương tự nhau ở phía trái và ở bên phải vệt bởi vì, rồi đơn

giản những bộ phận tương tự nhau cơ để sở hữu biểu thức đơn giản và giản dị nhất.

a x 10 + b = a + b + a x b

a x 10 = a + a x b (cùng bớt b)

a x 10 = a x (1 + b) (Một số nhân với 1 tổng)

10 = 1 + b (cùng phân chia cho tới a)

Bước 3: Tìm độ quý hiếm :

b = 10 - 1

b = 9

Bước 4: (Thử lại, tóm lại, đáp số)

Vậy chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của số cơ là: 9.

Đáp số: 9

2. CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài luyện 1: Xe loại nhất chở được 25T sản phẩm. Xe loại nhị chở 35 tấn sản phẩm. Xe loại tía chở bởi vì khoảng nằm trong 3 xe pháo. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 2: Xe loại nhất chở được 25T sản phẩm. Xe loại nhị chở 35 tấn sản phẩm. Xe loại tía chở rộng lớn khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 3: Xe loại nhất chở được 25T sản phẩm. Xe loại nhị chở 35 tấn sản phẩm. Xe loại tía chở thông thường khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 4: Xe loại nhất chở được 40 tấn sản phẩm. Xe loại nhị chở 50 tấn sản phẩm. Xe loại tía chở bởi vì khoảng nằm trong 3 xe pháo. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 5: Xe loại nhất chở được 40 tấn sản phẩm.xe pháo loại nhị chở 50 tấn sản phẩm. Xe loại tía chở rộng lớn khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 6: Xe loại nhất chở được 40 tấn sản phẩm. Xe loại nhị chở 50 tấn sản phẩm. Xe loại tía chở thông thường khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng

Bài luyện 7: Trung bình nằm trong của n số là 80 biết 1 trong những số này là 100. Nếu quăng quật số 100 thì khoảng với những số còn sót lại là 78 dò la n.

Bài luyện 8: Có tía con: gà, vịt, ngan. Hai gà và vịt nặng trĩu toàn bộ là 5 kilogam. Hai gà và ngan nặng trĩu toàn bộ là 9 kilogam. Hai con cái ngan và vịt nặng trĩu toàn bộ là 10 kilogam. Hỏi khoảng một con cái nặng trĩu bao nhiêu kilogam ?

Giải

Hai gà, nhị con cái vịt, nhị con cái ngan nặng trĩu toàn bộ là:

5 + 9 + 10 = 24 (kg)

Vậy tía gà, vịt, ngan nặng trĩu toàn bộ là :

12 : 3 = 4 (kg)

Bài luyện 9: Quý khách hàng Tâm đang được đánh giá một vài bài bác, các bạn Tâm tính rằng. Nếu bản thân được thêm thắt tía điểm nữa thì điểm khoảng của những bài bác được xem là 8 điểm, tuy nhiên được thêm thắt nhị điểm 9 nữa thì điểm khoảng của những bài bác được xem là 15/2 thôi. Hỏi Tâm đang được đánh giá bao nhiêu bài bác.

Giải

Trường ăn ý loại nhất:

Số điểm được thêm thắt là:

10 x 3 = 30

để được điểm khoảng là 8 thì số điểm nên bù vô cho những bài bác vẫn đánh giá là :

30 – 8 = 6 (điểm )

Trường ăn ý loại nhị là :

Số điểm được thêm thắt là:

9 x 2 = 18 (điểm)

Để được điểm khoảng là 15/2 thì số điểm nên bù thêm vô cho những bài bác vẫn đánh giá là :

9 x 2 = 18 (điểm )

18 – 15/2 x 2 = 3 (điểm)

Để tăng điểm khoảng của toàn bộ những bài bác đánh giá kể từ 15/2 lên 8 thì số điểm nên gia tăng là:

8 – 15/ 2 = 0,5 (điểm)

Số bài bác đánh giá các bạn Tâm đã thử là:

3 : 15/ 2 = 6 (bài)

Đáp số : 6 bài

2. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

Bài 1: Tìm 2 số chẵn tiếp tục với tông bởi vì 4010.

b) Tìm nhị số bất ngờ với tổng bởi vì 2345 và đằm thắm bọn chúng với 24 số bất ngờ.

c) Tìm 2 số chẵn với tổng bởi vì 2006 và đằm thắm bọn chúng với 4 số chẵn.

d) Tìm 2 số chẵn với tổng bởi vì 2006 và đằm thắm bọn chúng với 4 số lẻ.

e) Tìm 2 số lẻ với tổng bởi vì 2006 và đằm thắm bọn chúng với 4 số lẻ

g) Tìm 2 số lẻ với tổng bởi vì 2006 và đằm thắm bọn chúng với 4 số chẵn

Bài 2: Hai đồng đội Hùng và Cường với 60 viên bi.Anh Hùng cho mình 9 viên bi ;bố cho thêm nữa Cường 9 viên bi thì thời điểm hiện nay số bi của nhị đồng đội cân nhau.Hỏi khi đầu anh Hùng nhiều hơn thế em Cường từng nào viên bi.

a) Cho phép tắc phân chia 12:6.Hãy dò la một vài sao cho tới khi lấy số bị phân chia trừ lên đường số cơ ,Lấy số phân chia cùng theo với số cơ thì được 2 số mới mẻ sao cho tới hiệu của bọn chúng bởi vì ko.

Bài 3: Cho phép tắc phân chia 49 : 7 Hãy dò la một vài sao cho tới khi lấy số bị phân chia trừ lên đường số cơ ,lấy số phân chia cùng theo với số cơ thì được 2 số mới mẻ với thương là một trong những.

Bài 4: Cho những chữ số 4;5;6.Hãy lập toàn bộ những số với 3 chữ số tuy nhiên từng số với đầy đủ 3 chữ số vẫn cho tới. Tính tổng những số cơ.

Bài 5:

a. Có từng nào số lẻ với 3 chữ số.

b. Có từng nào số với 3 chữ số đều lẻ.

Bài 6: Có 9 đồng xu tiền đúc hệt nhau.Trong số đó với 8 đồng xu tiền với lượng cân nhau còn một đồng với lượng to hơn. Cần dò la rời khỏi đồng xu tiền với lượng rộng lớn tuy nhiên chỉ sử dụng cân nặng nhị đĩa với nhị phiên cân nặng là dò la đích thị đồng xu tiền cơ. Hỏi nên cân nặng thế nào.

Bài 7: Có 8 khuôn mẫu nhẫn kiểu dáng tương tự nhau như hệt, vô cơ teo 7 khuôn mẫu nhẫn với lượng cân nhau còn một chiếc với lượng nhỏ rộng lớn những khuôn mẫu không giống. Cần dò la rời khỏi khuôn mẫu nhẫn với lượng nhỏ rộng lớn này mà chỉ sử dụng cân nặng nhị đĩa và chỉ với nhị phiên cân nặng là tìm ra.

Bài 8: Trung bình nằm trong của 3 số là 369. thạo vô 3 số cơ với một vài với một vài với 3 chữ số, một vài với 2 chữ số, một vài có một chữ số. Tìm 3 số cơ.

3. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 2 HIỆU SỐ

Bài 1: Hiện ni, Minh 10 tuổi hạc, em Minh 6, còn u của Minh 36 tuổi hạc. Hỏi từng nào năm nữa tuổi hạc u bởi vì tổng số tuổi hạc của nhị đồng đội.

Bài 2: Bể loại nhất chứa chấp 1200 lít nước. Bể thứ hai chứa chấp 1000 lít nước.Khi bể không tồn tại nước người tớ cho tới 2 vòi vĩnh nằm trong chảy 1 khi vô 2 bể. Vòi loại nhất từng giờ chảy được 200 lít.Vòi thứ hai từng giờ chảy được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn sót lại ở cả hai bể cân nhau.

Bài 3: Cùng 1 khi xe pháo máy và xe đạp điện nằm trong trở về phía thành phố Hồ Chí Minh xe pháo máy cơ hội xe đạp điện 60km. Vận tốc xe pháo máy là 40 km/h véc tơ vận tốc tức thời xe đạp điện là 25 km/h.

Hỏi sau bao lâu xe pháo máy theo kịp xe đạp điện.

Bài 4: Một con cái Chó Đuổi theo đòi một con cái thỏ. Con chó cơ hội con cái thỏ 20m. Mỗi bước con cái thỏ nhẩy được 30cm, con cái chó nhảy được 50 centimet. Hỏi sau từng nào bước con cái chó bắt được con cái thỏ ? thạo rằng con cái thỏ nhảy được một bước thì con cái chó cũng nhảy được một bước.

Bài 5: Hai bác bỏ công nhân mộc nhận bàn và ghế về lô. Bác loại nhất nhận 60 cỗ. Bác thứ hai nhận 45 cỗ. Cứ một tuần lễ bác bỏ loại nhất đóng góp được 5 cỗ, bác bỏ loại nhị đóng góp được 2 cỗ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn sót lại của 2 bác bỏ cân nhau.

Bài 6: Hai bác bỏ công nhân mộc nhận bàn và ghế về lô. Bác loại nhất nhận 120 cỗ. Bác thứ hai nhận 80 cỗ. Cứ một tuần lễ bác bỏ loại nhất đóng góp được 12 cỗ, bác bỏ loại nhị đóng góp được 4 cỗ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn sót lại của bác bỏ loại nhất bởi vì một nửa số cái bàn ghế của bác bỏ thứ hai.

Bài 7: Hai bể nước với dung tích cân nhau.Cùng 1 khi người tớ cho tới 2 vòi vĩnh nước chảy vô 2 bể. Vòi loại nhất từng giờ chảy được 50 lít nước. Vòi thứ hai từng giờ chảy được 30 lít nước. Sau khi bể loại nhất đẫy nước thì bể thứ hai nên chảy thêm thắt 600 lít nữa mới mẻ đẫy. Hỏi dung tích của bể là từng nào lít nước?

4. DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1: Mẹ 49 tuổi hạc, tuổi hạc con cái bởi vì 2/7 tuổi hạc u. Hỏi con cái từng nào tuổi?

Bài 2: Mẹ 36 tuổi hạc, tuổi hạc con cái bởi vì 1/6 tuổi hạc u chất vấn từng nào năm nữa tuổi hạc con cái bởi vì 1/3 tuổi hạc mẹ?

Bài 3: Bác An với 1 thửa ruộng.Trên thửa ruộng ấy bác bỏ dành riêng một nửa diện tích S nhằm trồng rau củ.1/3 nhằm khơi ao phần còn sót lại dành riêng thực hiện lối đi. thạo diện tích S thực hiện lối đi là 30m2. Tính diện tích S thửa ruộng.

Bài 4: Trong mùa đánh giá học tập kì vừa mới qua ở khối 4 giáo viên nhận ra. một nửa số học viên đạt điểm xuất sắc, 1/3 số học viên đạt điểm khá, 1/10 số học viên đạt khoảng còn sót lại là số học viên đạt nhược điểm. Tính số học viên đạt nhược điểm biết số học viên xuất sắc là 45 em.

Nhận xét: Để tìm ra số học viên yếu ớt thì nên cần dò la phân số chỉ số học viên yếu ớt.

Cần biết số học viên của khối phụ thuộc số học viên giỏi

Bài 5:

a) Một cửa hàng nhận về một vài vỏ hộp xà chống. Người bán sản phẩm nhằm lại 1/10 số vỏ hộp bọn ở quầy, còn sót lại lấy đựng vô tủ quầy.Sau khi cung cấp 4 vỏ hộp ở quầy người đo nhận ra số vỏ hộp xà chống đựng lên đường vội vàng 15 phiên số vỏ hộp xà chống còn sót lại ở quầy. Tính số vỏ hộp xà chống cửa hàng vẫn nhập.

Nhận xét: ở phía trên tớ nhận ra số vỏ hộp xà chống đựng lên đường bất biến nên là cần thiết dính vào cơ bằng phương pháp lấy số vỏ hộp xà chống đựng đi làm việc khuôn mẫu số. dò la phân số chỉ 4 vỏ hộp xà chống.

b) Một cửa hàng nhận về một vài xe đạp điện. Người bán sản phẩm nhằm lại 1/6 số xe đạp điện bọn cung cấp ,còn sót lại lấy đựng vô kho.Sau khi cung cấp 5 xe đạp điện ở quầy người đo nhận ra số xe đạp điện đựng lên đường vội vàng 10 phiên số xe đạp điện còn sót lại ở quầy.

Tính số xe đạp điện cửa hàng vẫn nhập.

c) Trong mùa tận hưởng ứng trị động trồng cây đầu xuân năm mới ,số km lớp 5a trồng bởi vì 3/4 số km lớp 5b. Sau khi nhẩm tính giáo viên nhận ra nếu như lớp 5b trồng giảm sút 5 cây thì số km thời điểm hiện nay của lớp 5a tiếp tục bởi vì 6/7 số km của lớp 5b.

Sau khi giáo viên phát biểu như thế các bạn Huy vẫn nhẩm tính ngay lập tức được số km cả hai lớp trồng được. Em với tính được như các bạn không?

5. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA 2 SỐ; HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ

Bài 1: Một cái đồng hồ đeo tay cứ nửa tiếng chạy thời gian nhanh 2 phút.Lúc 6 giờ sáng sủa người tớ lấy lại giờ tuy nhiên ko chỉnh lại đồng hồ đeo tay nên nó vẫn chạy thời gian nhanh.Hỏi khi đồng hồ đeo tay chỉ 16giờ 40phút thì khi này là bao nhiêu giờ đúng?

Phân tích

(Thời gian trá chỉ bên trên đồng hồ đeo tay đó là tổng thời hạn chạy đích thị và chạy nhanh-nên tớ fake việc về dạng toán dò la 2 số lúc biết tổng và tỉ)

Bài 2: Một cái đồng hồ đeo tay cứ nửa tiếng chạy chậm rì rì 2 phút.Lúc 6 giờ sáng sủa người tớ lấy lại giờ tuy nhiên ko chỉnh lại đồng hồ đeo tay nên nó vẫn chạy chậm rì rì.Hỏi khi đồng hồ đeo tay chỉ 15 giờ trăng tròn phút thì khi này là bao nhiêu giờ đúng?

Phân tích

(Thời gian trá chỉ bên trên đồng hồ đeo tay (15 giờ trăng tròn phút) đó là hiệu thời hạn chạy đích thị và chạy chậm-nên tớ fake việc về dạng toán dò la 2 số lúc biết hiệu và tỉ).

Bài 3: Một ngôi trường tè học tập với 560 học viên và 25 thầy cố giáo.thạo cứ với 3 học viên phái mạnh thì với 4 học viên phái đẹp và cứ với 2 giáo viên thì với 3 thầy giáo.Hỏi ngôi trường cơ với từng nào phái mạnh, từng nào nữ?

Bài 4: Nhân khi đầu xuân khối 4 ngôi trường tè học tập Nga Điền tổ chức triển khai trồng cây. Cả 3 lớp trồng được 230 cây. Tìm số km từng lớp biết cứ lớp 4a trồng được 3 cây thì 4b trồng được 2 cây. Cứ lớp 4b trồng được 3 cây thì lớp 4c trồng được 4 cây.

6. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

Bài 1. Hiện ni tuổi hạc em bởi vì 2/3 tuổi hạc anh. Đến khi tuổi hạc em bởi vì tuổi hạc anh lúc này thì tổng số tuổi hạc của nhị đồng đội là 49 tuổi hạc. Tính tuổi hạc lúc này của từng người.

Bài 2. Hiện ni phụ thân vội vàng 6 phiên tuổi hạc con cái. 4 năm nữa phụ thân vội vàng 4 phiên tuổi hạc con cái.Tính tuổi hạc hiên ni của từng người.

Bài 3. Tổng số tuổi hạc của ông ,phụ thân và con cháu là 120 tuổi hạc.Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc ông là từng nào năm thì con cháu từng ấy mon và con cháu từng nào ngày thì phụ thân từng ấy tuần.

Bài 4. Hiện ni tuổi hạc u vội vàng 4 phiên tuỏi con cái. Năm năm nữa tuổi hạc u vội vàng 3 phiên tuổi hạc con cái.Tính tuổi hạc lúc này của từng người.

Bài 5. Tuổi của con cái lúc này bởi vì một nửa hiệu tuổi hạc của phụ thân và tuổi hạc con cái. Bốn năm trước đó, tuổi hạc con cái bởi vì 1/3 hiệu tuổi hạc của phụ thân và tuổi hạc con cái. Hỏi khi tuổi hạc con cái bởi vì 1/4 hiệu tuổi hạc của phụ thân và tuổi hạc của con cái thì tuổi hạc của từng người là từng nào ?

Bài giải: Hiệu số tuổi hạc của phụ thân và con cái ko thay đổi. Trước phía trên 4 năm tuổi hạc con cái bởi vì 1/3 hiệu này, bởi vậy 4 năm chủ yếu là: một nửa - 1/3 = 1/6 (hiệu số tuổi hạc của phụ thân và con).

Số tuổi hạc phụ thân rộng lớn con cái là: 4 : 1/6 = 24 (tuổi).

Khi tuổi hạc con cái bởi vì 1/4 hiệu số tuổi hạc của phụ thân và con cái thì tuổi hạc con cái là : 24 x 1/4 = 6 (tuổi).

Xem thêm: tả một người mà em yêu quý

Lúc cơ tuổi hạc phụ thân là: 6 + 24 = 30 (tuổi)

300 việc lớp 4 là tư liệu ôn luyện xuyên thấu công tác môn Toán lớp 4. Hệ thống công tác với những dạng bài bác luyện, lý thuyết cơ bạn dạng và nâng lên. Các việc sẽ hỗ trợ những em học viên và thầy cô một vừa hai phải gia tăng kiến thức và kỹ năng một vừa hai phải tiếp cận nhiều hình thức bài bác luyện hoặc và khó khăn. Đồng thời chung những em kích ứng động óc, ham dò la tòi, hiểu thâm thúy những dạng bài bác luyện, thực hiện nền tảng chất lượng tốt khi lên những lớp bên trên.

Tham khảo thêm:

  • Giải bài bác luyện SGK Toán lớp 4
  • Một số dạng Toán cơ bạn dạng lớp 4
  • Giáo án tu dưỡng Toán cho tới học viên lớp 4
  • Tập thực hiện văn lớp 4: Bài văn khuôn mẫu về miêu tả

3. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 4 TẢI NHIỀU NHẤT

  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án
  • Đề đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 Tải nhiều