amilozo có cấu trúc mạch

 • Câu hỏi:

  Có những tuyên bố sau đây:
  (1) Amilozơ với cấu tạo mạch phân nhánh.
  (2) Mantozơ bị khử hóa vị dd AgNO3 vô NH3.
  (3) Xenlulozơ với cấu tạo mạch phân nhánh.
  (4) Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.
  (5) Fructozơ với phản xạ tráng bạc.
  (6) Glucozơ thuộc tính được với hỗn hợp nước brom.
  (7) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn bên trên đa phần ở dạng mạch vòng và một trong những phần nhỏ ở dạng mạch hở.
  Số tuyên bố chính là:

  • A. 3.
  • B. 6.
  • C. 5.
  • D. 4.

  Đáp án đúng: A

  Bạn đang xem: amilozo có cấu trúc mạch

  (1) Amilozơ với cấu tạo mạch phân nhánh. ⇒ Sai. Amilozơ mạch trực tiếp, Amilopectin mới nhất với cấu tạo phân nhánh.
  (2) Mantozơ bị khử hóa vị hỗn hợp AgNO3 vô NH3. ⇒ Sai. Mantozơ bị lão hóa.
  (3) Xenlulozơ với cấu tạo mạch phân nhánh. ⇒ Sai.
  (4) Saccarozơ làm mất đi thuốc nước Brom. ⇒ Sai.
  (5) Fructozơ với phản xạ tráng bạc. ⇒ Đúng.
  (6) Glucozơ thuộc tính được với hỗn hợp nước Brom. ⇒ Đúng.
  (7) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn tại đa phần ở dạng mạch vòng và một trong những phần nhỏ ở dạng mạch hở. ⇒ Đúng.

  Xem thêm: 22 giờ là mấy giờ

  Xem thêm: cung phản xạ diễn ra theo trật tự

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ CACBOHIDRAT

 • Đun rét 3,42 gam mantozơ vô hỗn hợp axit sunfuric loãng, đun rét,
 • Thủy phân m (gam) xenlulozơ vô môi trường thiên nhiên axit. Sau một thời hạn phản xạ, rước hòa hợp axit vị kiềm,
 • Bệnh nhân nên tiếp lối (tiêm hoặc truyền hỗn hợp lối vô tĩnh mạch), này đó là loại lối nào?
 • Saccarozơ, Glucozơ
 • Trong phân tử hóa học nào là tại đây ko chứa chấp yếu tắc nitơ?
 • Lên men m gam glucozơ nhằm pha chế ancol etylic với hiệu suất phản xạ 80% nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:
 • Chất ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc là:
 • Cho những chất: glucozơ, anbumin, tinh ranh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Số hóa học hoàn toàn có thể bị thủy phân vô khung người người nhờ enzim phù hợp là:
 • Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu trúc của nhau
 • Đun rét 18 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thì nhận được m gam Ag. Giá trị của m là: