anh 9 unit 5 a closer look 2


Tổng hợp ý bài xích tập luyện phần A closer look 2 Unit 4 Trang 53 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

Tổng hợp ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 5 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

1a. Read part of the conversation. Pay attention đồ sộ the underlined part.

(Đọc đoạn sau của đoạn đối thoại. Tập trung vô phần được gạch men chân.)

Veronica: Great, thanks. What's the best way đồ sộ get around?

(Tuyệt lắm, cảm ơn.Cách tốt nhất có thể nhằm cút vòng xung quanh là gì?)

Mi: It's probably best đồ sộ use rickshaws. It's said that they're quicker and cheaper kêu ca taxis.

(Có lẽ tốt nhất có thể là dùng xích lô. Người tao bảo rằng bọn chúng nhanh chóng và rẻ rúng rộng lớn xe taxi.)

Form: It + đồ sộ be + past participle + that + S + V

Can you find another example of the impersonal passive in the conversation?

(Em hoàn toàn có thể thăm dò thêm 1 ví dụ của câu thụ động khinh suất trong khúc đối thoại không?)

Lời giải chi tiết:

It's said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam.

(Người tao bảo rằng cụm di tích lịch sử này là 1 trong những trong mỗi kì quan lại của nước ta.)

Quảng cáo

Bài 1 b

b. When vì thế we use the impersonal passive? Can you think of any rules?

(Khi nào là tao dùng thụ động khách hàng quan? Có bất kì quy luật gì không?)

We use the impersonal passive đồ sộ express other people's opinions. It can be used with reporting verbs, including say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim, etc.

(Chúng tao hay được dùng câu thụ động khách hàng quan lại nhằm nhấm mạnh chủ ý của những người dân không giống. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng với những động kể từ trần thuật, bao gồm: nói, nghĩ về, tin yêu , biết, kỳ vọng, mong đợi, hiểu, đòi hỏi...)

Example: (Ví dụ)

Active (Chủ động)

Passive (Bị động)

People think he is a great teacher.

(Mọi người cho rằng anh ấy là 1 trong những nghề giáo ấn tượng.)

It is thought that he is a great teacher.

(Người tao cho rằng anh ấy là 1 trong những nghề giáo ấn tượng.)

People say she works 16 hours a day.

(Mọi người bảo rằng cô ấy thao tác làm việc 16 giờ một ngày.)

It is said that she works 16 hours a day.

(Người tao bảo rằng cô ấy thao tác làm việc 16 giờ một ngày.)

They reported that two people had been injured in the accident.

(Họ tiếp tục report rằng 2 người bị thương vô tai nạn thương tâm.)

It was reported that two people had been injured in the accident.

(Người tao bốt rằng sở hữu 2 người bị thương vô bị tai nạn thương tâm.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Complete the sentences using the correct passive khuông of the verbs in brackets. The first one has been completed for you.

(Hoàn trở nên câu dùng dạng thụ động trúng của động kể từ vô ngoặc. Câu trước tiên và đã được hoàn thành xong kiểu mẫu.)

1. (know) _______that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe)____________ the best time đồ sộ visit the complex of Hue Monuments is in April.

3. (report)____________ thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

4. (claim)___________ Phong Nha - Ke Bang can be compared đồ sộ a huge geological museum.

5. (understand)____________ Binh Dai Fortress was designed đồ sộ control movement on the Perfumed River.

6. (expect)____________ the government will have measures đồ sộ protect and preserve our man-made wonders.

Lời giải chi tiết:

1. It is known that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

(Người tao hiểu được Vịnh Hạ Long được UNESCO thừa nhận là Di sản toàn cầu vô năm 1994.)

2. It is believed that the best time đồ sộ visit the complex of Hue Monuments is in April.

(Người tao tin yêu rằng thời hạn quí thống nhất nhằm tham lam quam Khu di tích lịch sử Huế là vô mon Tư.)

3. It is reported that thousands of visitors come đồ sộ enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

(Người tao report rằng hàng trăm khác nước ngoài cho tới thưởng nước ngoài cảnh quan của Vịnh Hạ Long thường niên.)

4. It is claimed that Phong Nha - Ke Bang can be compared đồ sộ a huge geological museum.

(Người tao bốt rằng Phong Nha - Kẻ Bàng hoàn toàn có thể được đối chiếu với kho lưu trữ bảo tàng địa hóa học rộng lớn.)

5. It is understood that Binh Dai Fortress was designed đồ sộ control movement on the Perfumed River.

(Người tao hiểu rằng Pháo đài Bình Đài được design nhằm trấn áp sự dịch chuyển bên trên sông Hương.)

6. It is expected the government will have measures đồ sộ protect and preserve our man-made wonders.

(Người tao kỳ vọng rằng cơ quan chính phủ sẽ sở hữu những phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo đảm những kì quan lại tự tạo của tất cả chúng ta.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive.

(Đây là những điều tất cả chúng ta nghe về Tháp Chàm Po Nagar. Viết những câu dùng thụ động khách hàng quan lại.)

1. Po Nagar Cham Towers were built in the 8thcentury by the Cham people in central Viet Nam.

(Tháp Po Nagar Cham được thiết kế vô thế kỷ 8 vì thế người Chăm ở trung bộ nước ta.)

2. The Cham people built Po Nagar Cham temple complex đồ sộ honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

(Người Chăm tiếp tục thiết kế ngôi đền rồng Chăm Po Nagar nhằm tôn vinh Yang Ino Po Nagar, u của quốc gia.)

3. The Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D. 774.

(Tháp Po Nagar Cham được thiết kế bên trên địa điểm của một ngôi đền rồng được làm bằng gỗ trước cơ, được nhóm vì thế người Java vô năm 774 sau Công vẹn toàn.)

4. Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

(Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, là 1 trong những trong mỗi cấu hình tối đa của Chăm.)

5. A sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance đồ sộ the main temple.

(Một kiệt tác chạm trổ của phái đẹp thần Mahishasuramardini hoàn toàn có thể được nhìn thấy phía trên lối vô ngôi đền rồng chủ yếu.)

6. In the 17thcentury, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

(Vào thế kỷ 17, người Việt tiếp tục tiếp quản ngại tháp đền rồng, gọi nó là tháp Thiên Y Thành Mậu.)

Lời giải chi tiết:

1. It is claimed that Po Nagar Cham Towers were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

(Người tao nhận định rằng tháp Chăm Po Nagar được thiết kế vô thế kỷ loại 8 vì thế người Chăm ở trung bộ nước ta.)

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex đồ sộ honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

(Người tao bảo rằng người Chăm tiếp tục thiết kế ngôi đền rồng Po Nagar Cham nhằm tôn vinh Yang Ino Po Nagar, u của quốc gia.)

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D., 774.

(Người tao tin yêu rằng Tháp Chăm Po Nagar được thiết kế bên trên địa điểm của một ngôi đền rồng được làm bằng gỗ trươc cơ, được đôt vì thế người Java năm 774 sau Công vẹn toàn.)

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

(Người tao hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, là 1 trong những trong mỗi cấu hình tối đa của những người Chăm.)

5. It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance đồ sộ the main temple.

(Người tao hiểu được một kiệt tác chạm trổ của những phái đẹp thần Mahishasuramardini hoàn toàn có thể được nhìn thấy phía trên lối vô ngôi đền rồng chủ yếu.)

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

(Người tao nhận định rằng vô thế kỷ 17, người Việt tiếp tục tiếp quản ngại tháp đền rồng, gọi nó là tháp Thiên Thiên Thanh Mậu.)

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

Task 4a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part.

(Đọc lại phần sau của đoạn đối thoại. Tập trung vô phần gạch men chân.)

suggest + V-ing/clause with should

Veronica: My father suggests we should go by air.

(Bố của tôi răn dạy tất cả chúng ta nên cút sử dụng máy cất cánh.)

Mi: That's too expensive! I suggest going by train.

(Nó vượt lên trên đắt! Tôi khêu gợi ý tất cả chúng ta cút vì thế tàu.)

After the verb suggest, we can use V-ing or a clause with should:

(Sau động kể từ suggest, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng V-ing hoặc một mệnh đề với should)

S + suggest + V-ing

S + suggest + (that) + S + (should) + bare infinitive

Bài 4 b

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

4.b When vì thế we use suggest + V-ing/clause with should? Can you think of any rules? 

(Khi nào là tất cả chúng ta dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should? Em hoàn toàn có thể nghĩ về rời khỏi quy tắc gì không?)

Lời giải chi tiết:

We use suggest + V-ing/clause with should đồ sộ tell someone our ideas about what they should vì thế, where they should go, etc.

(Chúng tao dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should nhằm thưa với ai cơ chủ ý của tất cả chúng ta về những gì chúng ta nên thực hiện, điểm chúng ta nên cút...)

Example:

I suggest that we should go out đồ sộ eat. 

(Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên ra phía bên ngoài ăn.)

I suggested going in my siêu xe.

(Tôi ý kiến đề xuất nên cút vì thế xe pháo của tôi.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Write answers đồ sộ the following questions using suggest + Ving/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you.

(Viết những câu vấn đáp cho những thắc mắc sau dùng "suggest+Ving/mệnh đề chứa chấp should" và những kể từ vô ngoặc. Thực hành với chúng ta group. Câu 1 được sản xuất kiểu mẫu cho chính mình.)

1. A: Have you thought of recycling?

(Bạn sở hữu nghĩ về về sự việc tái ngắt chế không?)

   B: I suggest recycling things such as bags, cans, and bottles. (recycle things such as bags, cans, and bottles).

(Tôi ý kiến đề xuất tái ngắt chế những loại như túi, lon, và chai.)

2. A: What should we vì thế đồ sộ protect and preserve our man-made wonders?

    B: I suggest ____________ (the government/ limit/the number of visitors/every day).

3. A: What should we vì thế đồ sộ conserve forests?

   B:  ____________ (control/deforestation).

4. A: What should we vì thế đồ sộ protect valuable things in pagodas and temples?

   B: ____________ (put/these valuable things/ in high-security places).

5. A: What should we vì thế đồ sộ restore our aging man-made wonders?

   B:  ____________ (raise/money).

6. A: What should we vì thế đồ sộ prevent global warming?

    B: ____________  (reduce/smoke/exhaust fumes).

Lời giải chi tiết:

2. A: What should we vì thế đồ sộ protect and preserve our man-made wonders?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm đảm bảo an toàn và bảo đảm những kỳ quan lại nhận tạo?)

   B: I suggest the government should limit the number of visitors every day / I suggest limiting the number of visitors every day  

    (Tôi ý kiến đề xuất cơ quan chính phủ nên giới hạn con số khác nước ngoài thường ngày.)

3. A: What should we vì thế đồ sộ conserve forests?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm bảo đảm rừng?)

    B: I suggest we should control the deforestation / I suggest controlling the deforestation.

    (Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên trấn áp nàn phá huỷ rừng / tôi ý kiến đề xuất trấn áp việc phá huỷ rừng.)

4. A: What should we vì thế đồ sộ protect valuable things in pagodas and temples?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm đảm bảo an toàn những loại có mức giá trị vô miếu và đền?)

   B: I suggest we should put these valuable things in high-security places / I suggest putting these valuable things in high-security places

     (Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên được đặt những loại có mức giá trị này ở những điểm an toàn cao / Tôi ý kiến đề xuất đem những loại có mức giá trị này vô những điểm an toàn cao.)

5. A: What should we vì thế đồ sộ restore our ageing man-made wonders?

     (Chúng tao nên làm những gì nhằm Phục hồi lại những kỳ quan lại nhân tạo?)

    B: I suggest we should raise some money / I suggest raising some money.

    (Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên gia tăng một lượng tiền / Tôi ý kiến đề xuất gia tăng một lượng tiền.)

6. A: What should we vì thế đồ sộ prevent global warming?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm ngăn ngừa sự giá buốt lên toàn cầu?)

  B: I suggest we should reduce smoke and exhaust fumes. / I suggest reducing smoke and exhaust fumes. 

   (Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên tách sương và sương thải. / Tôi ý kiến đề xuất tách sương và sương thải.)

Bài 6 a

Video chỉ dẫn giải

Task 6a. Work in pairs. Tell your partners what they should vì thế in the following situations using suggest + Ving/clause with should.

(Làm việc theo gót cặp. Nói với những người kề bên những gì chúng ta nên thực hiện trong mỗi trường hợp bên dưới dùng suggest + V - mg/mệnh đề với should.)

- Your bicycle has been stolen. 

(Chiếc xe đạp điện của người sử dụng đã biết thành lấy trộm.)

- You have lost your way in the thành phố centre. 

(Bạn bị lạc đàng vô trung tâm TP. Hồ Chí Minh.)

- You have left your workbook at trang chính. 

(Bạn tiếp tục nhằm quên sách bài xích tập luyện ở trong nhà.)

- Your máy tính isn't working. 

(Máy tính cầm tay của người sử dụng ko hoạt động và sinh hoạt.)

- You have forgotten đồ sộ bring your wallet when going shopping. 

(Bạn có lẽ rằng tiếp tục quên đem ví chi phí khi cút sắm sửa.)

Example: (Ví dụ)

A: Oh no! My bicycle has been stolen. What should I vì thế now?

(Ôi không! Chiếc xe đạp điện của tôi đã biết thành lấy trộm. Tôi nên làm những gì bây giờ?)

B: I suggest calling the police./I suggest you should Điện thoại tư vấn the police.

(Tôi ý kiến đề xuất nên gọi cho tới công an./ Tôi răn dạy chúng ta nên gọi cho tới công an.)

Lời giải chi tiết:

- I suggest calling the police.

(Tôi ý kiến đề xuất gọi công an.)

- I suggest you should buy a map.

(Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên chọn mua một phiên bản vật dụng.)

- I suggest you should tell the teacher.

(Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên thưa với nghề giáo.)

- I suggest you should ask someone đồ sộ fix it.

(Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên đem nó cút sửa.)

- I suggest you come back đồ sộ take the wallet.

(Tôi ý kiến đề xuất anh quay trở lại lấy ví.)

Bài 6 b

b. Now report your partner's ideas đồ sộ another partner.

(Tường thuật lại chủ ý của những người chúng ta cặp của người sử dụng cho một chúng ta cặp không giống.)

Example: (Ví dụ)

I asked B what I should vì thế when my bicycle had been stolen. He suggested calling the police / I should Điện thoại tư vấn the police.

(Tôi chất vấn B coi tôi nên làm những gì khi xe đạp điện của tôi bị lấy trộm. Anh ấy răn dạy gọi năng lượng điện cho tới công an.)

Lời giải chi tiết:

I asked Nam what I should vì thế when my máy tính wasn't working. And he suggested I should ask someone đồ sộ fix it.

(Tôi chất vấn Nam tôi nên làm những gì khi PC cầm tay cuae tôi bị hư hỏng. Và chúng ta ấy ý kiến đề xuất tôi nên đem nó cút sửa.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 5 trang 55 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập luyện phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 5 trang 56 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập luyện phần Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 5 trang 57 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập luyện phần Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Looking back Unit 5 trang 58 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài xích tập luyện phần Looking back Unit 5 Trang 58 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Project Unit 5 trang 59 SGK giờ Anh 9 tập luyện 1 mới mẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.