anh 9 unit 6 a closer look 2Với lời nói giải bài bác tập dượt Unit 6 lớp 9: A closer look 2 nhập Unit 6: VietNam then and now Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6.

Unit 6 lớp 9: A closer look 2

Unit 6 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 6 a closer look 2

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Fill in each blank with the past perfect khuông of the verb in brackets. (Điền từng địa điểm trống rỗng một động kể từ ở dạng vượt lên khứ triển khai xong.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Đáp án:

1. had been2. had played3. had (you) used4. had (only) seen5. had had6. had experienced

Quảng cáo

Giải thích:

Cấu trúc thì qua quýt khứ trả thành: S + had + VpII.

Hướng dẫn dịch:

1. Trước trong những năm 1990, những tàu năng lượng điện là phương tiện đi lại giao thông vận tải phổ cập ở TP Hà Nội.

2. Tôi thắng trò đùa cũng chính vì tôi đang được đùa thật nhiều với anh tôi.

3. quý khách đang được dùng điện thoại cảm ứng địa hình của công ty bao lâu trước lúc nó hư?

4. Trước Lúc sáng tạo rời khỏi TV, người tớ chỉ coi phim ở rạp chiếu bóng.

5. Trước trong những năm 1990, nước ta đem khối hệ thống ngân hàng cũ kĩ.

6. nước ta đang được trải qua quýt những thập kỷ đấu tranh giành giành tự tại trước lúc giang sơn trọn vẹn giành song lập.

2. Ask and answer the following questions using the cues. (Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau đem dùng khêu ý.)

1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

2. How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

3. How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

4. Where had your family spent holidays before 2005?

5. Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

Quảng cáo

Đáp án:

1. They had lived in extended families.

2. They had travelled by bicycle.

3. They had had a harder life.

4. We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

5. Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nước ta sinh sống trong mỗi group mái ấm gia đình nào là trước năm 1990?

⇒ Họ đang được sinh sống trong mỗi đại mái ấm gia đình.

2. Người dân nước ta đã đi được lại ra làm sao trước lúc con xe máy trước tiên được nhập khẩu?

⇒ Họ đã đi được vày xe đạp điện.

3. Người nước ta đang được sinh sống ra làm sao trước quyết sách xuất hiện năm 1986?

⇒ Họ đang được mang 1 cuộc sống đời thường trở ngại rộng lớn.

4. hộ gia đình các bạn đã đi được ngủ ở đâu trước năm 2005?

⇒ Trước cơ, công ty chúng tôi chỉ mất những ngày ngủ ở nước ta.

Quảng cáo

5. Ai đang được thống trị nước ta tức thì từ xưa thời Trần?

⇒ Lý Chiêu Hoàng đang được trị vì như thế giang sơn trước thời Trần.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. (Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.)

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to tướng get along with people from other cultures.

b. to tướng know about how our people used to tướng live in the past.

c. to tướng be late for the meeting.

d. to tướng stay in the old house alone the whole night.

e. to tướng be able to tướng solve the maths problem.

f. to tướng lend bầm her book.

Đáp án:

1.F2.A3.B4.E5.D6.C

Hướng dẫn dịch:

1. Sự mưu trí của cô ý ấy rất có thể giải được vấn đề.

2. Anh ấy quả cảm Lúc ở 1 mình nhập mái ấm cổ xuyên suốt đêm.

3. Cô ấy thiệt đảm bảo chất lượng bụng Lúc mang lại tôi mượn sách của cô ý ấy.

4. Cô ấy ko có trách nhiệm vì như thế đang được trễ buổi họp.

5. Hữu ích mang lại tất cả chúng ta lúc biết dân làng mạc của tất cả chúng ta đang được sinh sống thế nào là nhập vượt lên khứ.

6. Khó mang lại tất cả chúng ta Lúc thích nghi với những người tới từ nền văn hóa truyền thống không giống.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than thở one adjective can be used. (Điền vào cụ thể từng địa điểm trống rỗng 1 tính kể từ nhập bảng. phần lớn rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

1. I was __________ to tướng meet my best friend yesterday.

2. He is __________ to tướng have ví little time for his family.

3. They were __________ to tướng finish their last performance.

4. She's __________ to tướng get the job. The interview went really well.

Xem thêm: hai cuộc kháng chiến của nhân dân việt nam chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược

5. The mother was __________ to tướng hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ to tướng have passed the exams.

Đáp án:

1. glad/pleased2. sorry3. relieved/sorry/pleased
4. sure/certain5. surprised/astonished6. relieved/pleased

Giải thích:

glad (adj) hài lòng

sure =  certain (adj) kiên cố chắn

sorry (adj) tiếc, van nài lỗi

confident (adj) ngạc nhiên

astonished = surprised (adj) ngạc nhiên

pleased (adj) phấn khởi lòng

relieved (adj) thoải mái

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi phấn khởi Lúc gặp gỡ bạn tri kỷ của tôi nhập ngày hôm qua.

2. Anh ấy rất rất tiếc vì như thế đem không nhiều thời hạn giành cho mái ấm gia đình bản thân.

3. Họ đang được ưng ý Lúc triển khai xong phần trình biểu diễn một vừa hai phải rồi.

4. Cô ấy chắc hẳn rằng là sẽ có được việc. Cuộc phỏng vấn rất tuyệt.

5. Bà u đang được kinh ngạc lúc nghe tới đứa đàn ông mưu trí của bà ấy trượt kỳ ganh đua.

6. Tất cả học viên thường rất ưng ý vì như thế đang được băng qua kì ganh đua.

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause. (Viết câu bằng phương pháp phối hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be + tính kể từ + that + mệnh đề.)

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided to tướng invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer to tướng have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái vì như thế công ty chúng tôi đã thử đảm bảo chất lượng nhập kỳ ganh đua.

2. Tôi rất rất tiếc vì như thế phụ thân u của công ty chúng tôi đem hạ tầng vật hóa học ngôi trường học tập rất rất xoàng xĩnh.

3. Mọi người đều phấn khởi mừng vì như thế cơ quan chính phủ đang được ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nhập dạy dỗ.

4. Mọi người đều trí tuệ được rằng tiếp tục tin cậy rộng lớn thật nhiều nếu như đem lối đi dạo bên trên cao và khối hệ thống hầm chui cho những người đi dạo.

5. Tất cả công ty chúng tôi đều phấn khởi mừng vì như thế cuộc sống đời thường ở vùng quê đang được nâng cao đáng chú ý.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner. (Hoàn trở thành những câu sau dùng phát minh của công ty. Sau cơ đối chiếu với các bạn cặp của tớ.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain to tướng _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished to tướng _______________.

Gợi ý:

1. to tướng tư vấn the victims after the disaster/ to tướng donate for the poor.

2. be able to tướng build the country into a powerful one/ pass the exam.

3. Viet Nam has good potential for tourism/ she will get the job.

4. there would be less land for agriculture in Viet Nam/ he would not be able to tướng find out a solution for his problem.

5. non-academic subjects are also significant/ students bởi not lượt thích being given too much homework.

6. learn that some of his students could not get scholarships/ know that one of the top students had cheated in the exam.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ cỗ vũ những nàn nhân sau thảm họa / quyên canh ty vì như thế người nghèo khổ.

2. Họ chắc chắn đem công thiết kế giang sơn trở thành hùng cường / ganh đua đỗ đạt.

3. Cô ấy mạnh mẽ và tự tin rằng nước ta đem tiềm năng du ngoạn đảm bảo chất lượng / cô ấy tiếp tục sẽ có được việc thực hiện.

4. Anh ấy ngại rằng sẽ sở hữu được không nhiều khu đất mang lại nông nghiệp ở nước ta / anh ấy sẽ không còn thể thám thính rời khỏi biện pháp mang lại yếu tố của tớ.

5. Giáo viên trí tuệ được rằng những môn học tập ko tương quan cho tới học tập thuật cũng tương đối cần thiết / học viên ko quí được gửi gắm rất nhiều bài bác tập dượt về căn nhà.

6. Giáo viên hiệu trưởng đang được rất rất kinh ngạc lúc biết rằng một vài học viên của tớ ko thể sẽ có được học tập bổng / hiểu được một trong mỗi học viên hàng đầu đang được thủ thuật nhập kỳ ganh đua.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat bởi you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cơ năng của con lắc đơn

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp