bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuôngBài ghi chép Hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông.

Bài tập dượt Hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông (chọn thanh lọc, sở hữu điều giải)

Quảng cáo

Bạn đang xem: bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông

A. Phương pháp giải

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. Khi cơ tao sở hữu hệ thức sau:

AB2 = BH.BC hoặc c2 = ac’

AC2 = CH.BC hoặc b2 = ab’

AB.AC = BC.AH hoặc cb = ah

AH2 = BH.CH hoặc h2 = c’b’

1AH2=1AB2+1AC2 hay 1h2=1c2+1b2

BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pytago)

- Nếu biết phỏng nhiều năm nhị vào sau cùng đoạn trực tiếp AB, AC, BC, AH, BH, CH thì tao tính luôn luôn được tứ đoạn còn sót lại Khi vận dụng hệ thức.

- Sử dụng những hệ thức một cơ hội hợp lý nhằm minh chứng những hệ thức tương quan cho tới tam giác vuông theo đuổi hướng:

Quảng cáo

+ Cách 1: Chọn những tam giác vuông phù hợp chứa chấp những đoạn trực tiếp sở hữu nhập hệ thức;

+ Cách 2: Tính những đoạn trực tiếp cơ nhờ hệ thức về cạnh và đàng cao;

+ Cách 3: Liên kết những độ quý hiếm bên trên nhằm rút rời khỏi hệ thức cần thiết minh chứng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, độ cao AH và AB = 5; AC = 12. Đặt BC = hắn, AH = x. Tính x, hắn.

Hướng dẫn giải:

Bài tập dượt Hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông (chọn thanh lọc, sở hữu điều giải)

Tam giác ABC vuông bên trên A.

Áp dụng tấp tểnh lí Pytago: BC2 = AC2 + AB2 = 122 + 52 = 169.

Suy rời khỏi BC = 169 = 13

Áp dụng hệ thức thân thiện cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông, tao có:

Quảng cáo

 AB.AC = BC.AH AH=AB.ACBC=5.1213=6013

Vậy AH=x=6013; BC = hắn = 13.

Ví dụ 2: Cho tam giác vuông sở hữu những cạnh góc vuông là 7 và 24. Kẻ đàng cao ứng với cạnh huyền. Tính phỏng nhiều năm đàng cao và những đoạn trực tiếp nhưng mà đàng cao cơ chia nhỏ ra bên trên cạnh huyền.

Hướng dẫn giải:

Bài tập dượt Hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông (chọn thanh lọc, sở hữu điều giải)

Giả sử tam giác ABC vuông bên trên A với AB = 24 và AC = 7.

Kẻ đàng cao AD ứng với cạnh huyền

Áp dụng tấp tểnh lí Pytago: BC2 = AC2 + AB2 = 72 + 242 = 625.

Suy rời khỏi BC = 625 = 25

Áp dụng hệ thức thân thiện cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông, tao có:

AC2 = CD.BC CD=AC2BC=7225=1,96

Quảng cáo

Nên BD = BC – CD = 25 – 1,96 = 23,04.

 Áp dụng hệ thức thân thiện cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông, tao có:

AD2 = BD.CD  Suy ra AD=BC.CD=23,04.1,96=6,72.

C. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Tính x, hắn trong những hình sau:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, AB : AC = 7 : 24, BC = 625 centimet. Tính phỏng nhiều năm hình chiếu của nhị cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. tường AC = trăng tròn centimet, BH = 9cm. Tính phỏng nhiều năm BC và AH

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. tường AB/AC = 20/21 và AH = 420. Tính chu vi tam giác ABC

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH

    Cho biết AC/AB = √2; HC - HB = 2cm.Tính:

    a) Tỉ số HC : HB

    b) Các cạnh của tam giác ABC

Bài 6: Cho tam giác nhọn ABC, hai tuyến phố cao BD và CE hạn chế nhau bên trên H. Trên HB, HC theo thứ tự lấy những điểm M, N sao cho tới góc AMC vì thế góc ANB vì thế 900. Chứng minh rằng AM = AN

Bài 7: Cho tam giác ABC đàng cao AH. Vẽ HD ⊥ AB. Tia phân giác của góc AHC hạn chế AC bên trên F. tường AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10 centimet. Tính:

    a) Độ nhiều năm AH

    b) Chu vi tam giác ADF

Bài 8: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. Gọi D và E theo thứ tự là hình chiếu của H bên trên AB, AC. Chứng minh rằng Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông bên trên A sở hữu diện tích S S ko thay đổi. Gọi p là chu vi của chính nó. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của p.

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1:

    a) x = 4,5 và hắn = 7,5

    b) kề dụng hệ thức b2 = a.b' tao được: 302 = x(x + 32)

    x2 + 32x - 900 = 0 ⇔ (x - 18)(x + 50) = 0 Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    y2 = 18(18 + 18) ⇒ hắn = 18√2

Bài 2:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Vẽ AH ⊥ BC

    Ta có: AB2 = BH.BC ; AC2 = CH.BC

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    ⇒ BH = 49.1 = 49; CH = 576.1 = 576

Bài 3:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Đặt HC = x. kề dụng hệ thức AC2 = BC.HC

    ⇒ 202 = (9 + x)x

    ⇔ x2 + 9x - 400 = 0

    ⇔ (x + 25)(x - 16) = 0

    ⇔ x = -25 (loại); x = 16

    Vậy BC = 16 + 9 = 25 centimet

    Ta có: AH2 = HB.HC = 9.25 ⇒ AH = 15 (cm)

Bài 4:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Đặt AB = 20k ⇒ AC = 21k

    kề dụng tấp tểnh lí Pytago, tính được BC = 29k

    kề dụng hệ thức AB. AC = AH. BC

    ⇒ 20k.21k = 420.29k ⇒ k = 29

    Do đó: AB = 580; AC = 609; BC = 841

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

    Khi cơ, chu vi của tam giác ABC là 2030

Bài 5:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    a) Ta có: AB2 = BH.BC ; AC2 = CH.BC

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    b) Ta có: HC - HB = 2; CH/BH = 2

    ⇒ HC = 4; HB = 2; BC = 6 (cm)

    Vì AB2 = BH.BC nên AB = √2.6 = 2√3 (cm)

    AC2 = CH.BC nên AC = √4.6 = 2√6 (cm)

Bài 6:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    kề dụng hệ thức b2 = a.b' nhập những tam giác vuông AMC và ANB tao được:

    AM2 = AC.AD ; AN2 = AE.AB

    ΔABD ~ ΔACE (g.g)

    ⇒ AB/AC = AD/AE ⇒ AC.AD = AE.AB

    ⇒ AM2 = AN2 hoặc AM = AN

Bài 7:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    a) Ta có: AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10cm

    Vì 62 + 82 = 100 = 102

    Nên AB2 + AC2 = BC2

    kề dụng tấp tểnh lý hòn đảo của tấp tểnh lý Py - tao - go

    Suy rời khỏi tam giác ABC vuông bên trên A

    Ta có: AB. AC = AH. BC

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    b) Xét tam giác ABH vuông bên trên H, có:

    AH2 = AB.AD

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Xét tam giác ABC vuông bên trên A có:

    AC2 = BC.HC

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Xét tam giác AHC sở hữu HF là đàng phân giác nên

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    kề dụng tấp tểnh lí Pytago nhập tam giác ADF vuông bên trên A có:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Vậy chu vi tam giác ADF là:

    3,84 + 24/7 + 5,15 = 12,4 (cm)

Bài 8:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    ΔABC vuông bên trên A, AH là đàng cao nên AH2 = HB.HC

    ⇔ AH4 = HB2.HC2

    Lại có: HB2 = AB.BD; HC2 = AC.CE

    ⇔ AH4 = AB.BD.AC.CE

    Nhưng AB. AC = AH. BC nên AH4 = AH.BC.BD.CE

    Do đó: AH3 = BC.BD.CE

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Vì AH2 = HB.HC nên

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

Bài 9:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Gọi phỏng nhiều năm nhị cạnh góc vuông là x và hắn

    ⇒ phỏng nhiều năm cạnh huyền là Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Ta có: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Mặt khác: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Do đó: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập dượt Đại số và Hình học tập 9 sở hữu đáp án

    Vậy minp = 2√S (√2 + 1) Khi ∆ABC vuông cân nặng.

D. Bài tập dượt tự động luyện (không sở hữu điều giải)

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông bên trên A sở hữu đàng cao AH, hiểu được AH = 10 centimet và BH = 8 centimet.

a) Tính tỉ số BHCH;

b) Tính diện tích S tam giác ABC.

Bài 2. Cho ABCD là hình thang vuông bên trên A và D. Đường chéo cánh BD ⊥ BC. tường rằng AD = 12 centimet, DC = 25 centimet. Tính phỏng nhiều năm những đoạn trực tiếp AB, BC và BD.

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông bên trên A sở hữu đàng cao AH. Độ nhiều năm những đoạn trực tiếp BH = 4cm, CH = 9cm. Gọi D, E theo thứ tự là hình chiếu của H lên những cạnh AB, AC.

a) Tính phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp DE;

b) Các đường thẳng liền mạch vuông góc với DE bên trên D, E theo thứ tự hạn chế BC bên trên M, N. Chứng minh;

c) Tính diện tích S tứ giác DENM.

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông bên trên A sở hữu đàng cao AH. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của H lên những cạnh AB, AC. Chứng minh

a) AC2AC2=BHCH;

b) AC3AC3=MBNC;

c) MN3 = BM.CN.BC;

d) BC23=BD23+CE23.

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông bên trên C sở hữu đàng cao CK.

a) tường AB = 10cm, AC = 8cm. Hãy tính BC, CK, BK, AK;

b) Gọi H và I theo đuổi trật tự là hình chiếu của K lên BC và AC. Chứng minh BC.CH = AC.IC;

c) Gọi M là chân đàng vuông góc kẻ kể từ K xuống IH. Chứng minh 1MK2=1CH2+1CI2;

d) Chứng minh AIBH=AC3BC3.

Chuyên đề Toán 9: khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác tập dượt sở hữu đáp án khác:

 • Lý thuyết Chương 1: Hệ thức lượng nhập tam giác vuông
 • Chủ đề: Hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông
 • Chủ đề: Tỉ con số giác của góc nhọn
 • Bài tập dượt Tỉ con số giác của góc nhọn
 • Chủ đề: Hệ thức về góc và cạnh nhập tam giác vuông
 • Bài tập dượt Hệ thức về góc và cạnh nhập tam giác vuông
 • Chủ đề: Cách tính diện tích S tam giác vì thế tỉ con số giác
 • Bài thói quen diện tích S tam giác vì thế tỉ con số giác
 • Bài tập dượt trắc nghiệm Toán 9 Hệ thức lượng nhập tam giác vuông (phần 1 - sở hữu đáp án)
 • Bài tập dượt trắc nghiệm Toán 9 Hệ thức lượng nhập tam giác vuông (phần 2 - sở hữu đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập sở hữu đáp án sở hữu khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


chuong-1-he-thuc-luong-trong-tam-giac-vuong.jsp