bài tập so sánh hơn

So sánh rộng lớn là 1 trong những chủ thể ngữ pháp cần thiết nhưng mà người nào cũng cần được bắt cứng cáp kiến thức và kỹ năng khi tham gia học giờ Anh. Với chủ thể này thì những dạng bài bác luyện đặc biệt phong phú và đa dạng sẽ hỗ trợ mang đến chúng ta học tập rất có thể hiểu thâm thúy rộng lớn. Tại nội dung bài viết tiếp sau đây hãy nằm trong Langmaster tò mò những bài tập so sánh hơn có đáp án giúp đỡ bạn học tập nâng lên kiến thức và kỹ năng nhé!

1. Khái quát lác kiến thức và kỹ năng về đối chiếu hơn

So sánh rộng lớn vô giờ Anh được dùng Lúc đối chiếu giữa 2 con người, 2 vấn đề hoặc sự vật, hiện tượng kỳ lạ này bại. Trong số đó đối chiếu rộng lớn được tạo thành 2 loại là: So sánh với tính kể từ ngắn ngủi và đối chiếu với tính kể từ lâu năm. Dưới đó là bao quát những công thức về đối chiếu rộng lớn giúp đỡ bạn thực hiện bài bác luyện được dễ dàng và đơn giản rộng lớn. 

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn

1.1. Loại đối chiếu rộng lớn với tính kể từ ngắn

So sánh rộng lớn đem 2 cơ hội dùng bại là lúc đối chiếu sử dụng với 2 người hoặc 2 vật không giống nhau.

Cấu trúc: S + to lớn be + adj + er + phàn nàn + N/ Pronoun

Ví dụ: 

  • Tuan is taller phàn nàn bầm. (Tuấn cao hơn nữa tôi)
  • She worked harder phàn nàn him. (Cô ấy thao tác làm việc siêng năng rộng lớn anh ấy.)

null

Khái quát lác kiến thức và kỹ năng về đối chiếu hơn

1.2. Loại đối chiếu rộng lớn với tính kể từ lâu năm, trạng từ

Cấu trúc: S + V + more/less + adj/adv + phàn nàn + N/pronoun

Ví dụ:

  • This issue is even more complicated phàn nàn that one. (Vấn đề này thậm chí là còn phức tạp hơn hết yếu tố kia)
  • My mother drives more carefully phàn nàn my father bởi. (Mẹ tôi tài xế cảnh giác rộng lớn tía tôi lái)

Xem thêm:

  • TÍNH TỪ NGẮN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN VÀ TÍNH TỪ DÀI
  • TỔNG HỢP 50 TÍNH TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH PHỔ BIẾN NHẤT

2. Cần chú ý Lúc dùng công thức đối chiếu hơn

  • Trong đối chiếu hơn thế thì sau “than” là 1 trong những đại kể từ nhân xưng được sản xuất công ty ngữ chứ không hề cần tân ngữ
  • Trong tình huống đối chiếu một người hoặc với toàn bộ con số thì người hoặc vật còn sót lại tiếp tục thêm thắt Else sau Anything/Anybody

Ví dụ: She is taller phàn nàn anybody else in the school. (Cô  nó cao hơn nữa ngẫu nhiên ai không giống vô ngôi trường.)

  • Với mệnh đề mối quan hệ, công ty ngữ phía sau “than” hoặc “as” rất có thể vứt được nếu như 2 công ty ngữ này tương đương nhau
  • Cấu trúc not as…as = cấu hình not so…as nhằm dùng vô đối chiếu ko vày tuy nhiên as…as ko được thay cho thế vày so…as

3. Các dạng bài tập so sánh hơn

Để bắt cứng cáp được kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập hãy rèn luyện nhiều hơn thế nữa nhằm hiểu rằng cơ hội dùng như tựa như những chú ý Lúc thực hiện bài bác luyện nhằm tách sơ sót. Dưới đó là những dạng bài bác luyện về đối chiếu rộng lớn nhưng mà chúng ta cũng có thể bắt gặp được trong những bài bác thi đua của tớ.

3.1. Bài tập

Bài luyện 1: Chọn kể từ tiếp tục mang đến nhằm biểu diễn vô khu vực rỗng tuếch mến hợp

Fun     Popular    Delicious   Talented    Developed   Successful

1. Was the greeting as ……….. as you expected?

2. Samsung is as………………………..as Apple

3. Jack Ma’s career is…………………………as many billionaires’ career in the world

4. Ha Noi used to lớn be as………………….as several countries in Asian

5. My mother’s dishes are as…….………………as food served at popular restaurants

6. People believe that Neymar is not as…………… as many famous football players in the world

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Bài luyện 2: Chia kể từ vô ngoặc sao mang đến phù phù hợp với dạng ví sánh

1. Everyone would argue that AI are ………………..… (intelligent) phàn nàn humans.

2. The price in Ha Nam is………………..… (cheap) phàn nàn Ha Noi.

3. America is far …………………..… (large) phàn nàn Vietnam.

4. That park is a lot ……………… (colorful) phàn nàn this park.

5. I am quieter…………..(quiet) phàn nàn my friend.

6. Math subjects are ……………… (interesting) phàn nàn Art-related classes.

7. My current department is…………… (comfortable) phàn nàn the one, I had 1 years ago.

8. The weather this summer is even ………….. (nice) phàn nàn last summer.

9. These products in this store are ………….. (natural) phàn nàn these in the opposite one.

10. A holiday in the Ba Na Hills is more memorable……………(memorable) then a holiday in the mountain

Bài luyện 3: Chia kể từ vô ngoặc trở nên dạng trúng của từ

1. Who is the ………….. (tall) person in your class?

2. Saigon is the…………..(big) thành phố in my country.

3. Cutting down trees in this street could be considered to lớn be one of …………..(dangerous) reasons..

4. Everything are going to lớn be………….. (expensive) during the Lunar year.

5. She bought the dress with the………….. (reasonable) price ever.

6. Who is the most famous…………..(famous) music band in your country?

7. She was a (creative) _______ student in the school.

8. She prefers visiting Hong Kong, one of the (vibrant) ________city in the world.

9. I feel (encouraged) _________whenever they talk to lớn my dad.

Bài luyện 4: Điền cụm kể từ tương thích vô vào câu.

1. My brother is heavy. My father is much ………………. phàn nàn him.

2. The test in math was easy, but the test in chemistry was …………………..

3. Ha Noi is sunny. Do you know ………………. place in Vietnam?

4. Susan is a successful dancer, but her sister is ………………. phàn nàn her.

5. My teacher has a soft voice, but my mother’s voice is ………………. phàn nàn hers.

6. An has a beautiful son, but my son has the ………………. baby on earth.

7. She lives in a large family, but my grandparent lived in a ………………. one.

8. I have only a little time for this task, but in that task I’ll have even ………………. time.

9. Lux is clever, but Xuan is ………………. phàn nàn her.

10. Have you visited the old cottage? It was the ………………. one I visited during our holidays.

Bài luyện 5: Viết lại câu tiếp tục mang đến trước sao mang đến nghĩa ko đổi

1. People/ their opinion/ who are ready to lớn change/to adapt to lớn a new place/ often find it easier.

2. Many students/this university/enjoy/because it has many celebrities

3. Prefer traveling to lớn the sea/ because/traveling to lớn the mountains/ many people.

4. In the original film/the film much/ You’ll find/ better/ if you watch it.

5. The most/ person/ the one with the best IQ /is not always/successful.

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Bài luyện 6: Khoanh tròn trặn đáp án trúng nhất

1. She is ……. singer I’ve ever known.

A. worse

B. bad

C. the worst

D. badly

2. Mai is ……. responsible as Phuong.

A. more

B. the most

C. much

D. as

3. It is ……. in the area phàn nàn it is in the country.

A. noisily

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

4. Ha Anh Tuan sings ……….. among the singers I have met.

A. the most beautiful

B. the more beautiful

C. the most beautifully

D. the more beautifully

5. She is ……. thành viên in my club.

A. most hard-working

B. more hard-working

C. the most hard-working

D. as hard-working

6. My company is ……. away phàn nàn her.

A. father

B. more far

C. farther

D. farer

7. Tuan is ……. phàn nàn Nam.

A. handsome

B. the more handsome

C. more handsome

D. the most handsome

8. Mai did the test ……….. I did.

A. as bad as

B. badder than

C. more badly than

D. worse than

9. My siêu xe is ……. phàn nàn her.

A. slower

B. slowest

C. more slow

D. more slower

10. My new apartment is ……. phàn nàn the old one.

A. more comfortable

B. comfortably

C. more comfortabler

D. comfortable

Bài luyện 7: Chọn đáp án đúng trong các ngoặc sao mang đến phù phù hợp với câu

1. I think Sai Gon is more (expensive/expensiver) phàn nàn Ha Noi.

2. Is the Ba Na Hills (more big/bigger) phàn nàn the Mang Den mountain?

3. Is she a (better/good) student phàn nàn her sister?

4. My teacher’s (funny/funnier) phàn nàn your teacher!

5. Tigers are more dangerous (than/as) dogs.

6. Math is (badder/worse) phàn nàn Art.

7. Trains are (much more safer/much safer) phàn nàn buses.

8. Tay Ninh is (far/further) hotter phàn nàn Ha Noi.

Bài luyện 8: Hoàn trở nên câu với dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ.

1. Fruit juice is ……………..  phàn nàn coffee.  (healthy) 

2. Dolphins are …………….. (big) phàn nàn crocodile. 

3. Diamond is ……………..  phàn nàn gold. (expensive) 

4. Motorbikes are …………….. phàn nàn cars. (slow)   

5. She is …………….. at English phàn nàn her brother .(good)  

6. Her friend is …………….. phàn nàn her. (tall) 

7. Cherry is …………….. phàn nàn Tam. (thin) 

8. Her father is …………….. phàn nàn Tim’s father. (strong) 

Xem thêm: dấu phẩy có tác dụng gì

9. “Mot thoang ruc ro o nhan gian ngoan “books are …………….. phàn nàn “Cay cam ngot cua toi”. (interesting) 

10. The elephant is …………….. phàn nàn a pig.(heavy) 

Bài luyện 9:  Điền dạng trúng của kể từ vô câu sao mang đến phù hợp.

1. Dong reads …………….. books phàn nàn Phuong, but Mai reads the ……………… (many/many)

2. Paris is as …………….. as Sydney. (beautiful)

3. We live in a …………….. house, but they live in a …………….. one. (big / big))

4. My brother is nine years old …………….. phàn nàn bầm. (young)

5. This was the …………….. tuy vậy I have ever known. (bad)

6. I think volleyball is …………….. phàn nàn golf. (interesting)

7. I talked to lớn Linh and she is a very …………….. girl. (smart)

8. My company earned …………….. money phàn nàn two years before. (little)

9. She was the …………….. girl at university. (popular)

10. We didn’t stay out as …………….. as last Sunday. (late).

Bài luyện 10: Sử dụng đối chiếu rộng lớn nhằm điền vô khu vực rỗng tuếch. 

1. Traveling in autumn is  ………… (interesting) phàn nàn in winter.

2. Lam is…………… (old) phàn nàn Tuan.

3. Trung Quốc is far ………… (large) phàn nàn Viet Nam.

4. That parl  is a lot ………………. (colorful) phàn nàn this park.

5. Hanh is …………… (quiet) phàn nàn her brother.

6. My Math class is ……………. (boring) phàn nàn my Art class.

7. Her Class is …………. (big) phàn nàn mine.

8. The weather this winter is even ……………… (bad) phàn nàn last winter.

9. This bag is ……………… (beautiful) phàn nàn that one.

10. A holiday by the sea is ……………….(good) phàn nàn a holiday by the moutain. 

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Xem thêm:

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

3.2. Đáp án:

Bài luyện 1:

1. fun

2. popular

3. successful

4. developed

5. delicious

6. talented

Bài luyện 2:

1. more intelligent

2. cheaper

3. larger

4. colorful

5. more quiet

6. more interesting

7. more comfortable

8. nicer

9. more natural

10. more memorable

Bài luyện 3:

1. tallest

2. the biggest city

3. the most dangerous

4. more expensive

5. the most reasonable

6. the most famous

7. creative

8. the most vibrant

9. more encouraged

Bài luyện 4:

1. heavier

2. easier

3. sunniest

4. more successful

5. softer

6. most beautiful

7. larger

8. less

9. cleverer

10. oldest

Bài luyện 5:

1. People who are ready to lớn change their opinion often find it easier to lớn adapt to lớn a new place.

2. Many students enjoy this university because it has many celebrities.

3. Many people prefer traveling to lớn the sea rather phàn nàn traveling to lớn the mountains.

4. You’ll find the film much better if you watch it in the original film

5. The most successful person is not always the ones with the best IQ.

Bài luyện 6:

1. C

2. D

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. D

9. A

10. A

Bài luyện 7:

1. expensive

2. bigger

3. better

4. funnier

5. than

6. worse

7. much safer

8. far

Bài luyện 8: 

1. healthier

2. bigger

3. more expensive

4. slower

5. better

6. taller

7. thinner

8. stronger

9. more interesting

10. heavier

Bài luyện 9:

1. more / most

2. beautiful

3. big / bigger

4. younger

5. worst

6. more interesting

7. smart

8. less

9. most popular

10. late

Bài luyện 10:

1. more interesting

2. older

3. larger

4. more colourful

5. quieter

6. more boring

7. bigger

8. worse

9. more beautiful

10. better

Xem thêm:

Xem thêm: trong mặt phẳng tọa độ oxy

=> 100+ CÂU BÀI TẬP TRỌNG ÂM HAY (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

Như vậy nội dung bài viết đang được trả lời cho mình học tập những nội dung bài tập so sánh hơn. Hy vọng với kiến thức và kỹ năng được share tiếp tục giúp đỡ bạn đạt thêm thiệt nhiều tay nghề Lúc thực hiện bài bác thi đua. Để hiểu rằng trình độ chuyên môn giờ Anh của tớ, hãy nhập cuộc tức thì bài bác test không lấy phí tại đây. Đăng ký tức thì khóa huấn luyện nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm té ích!