bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn

Bài ghi chép 50 Bài luyện Thì thời điểm hiện tại đơn vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải bao gồm vừa đủ lý thuyết trọng tâm về Thì thời điểm hiện tại đơn và bên trên 50 bài xích luyện về Thì thời điểm hiện tại đơn tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể khiến cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì thời điểm hiện tại đơn.

50 Bài luyện Thì thời điểm hiện tại đơn vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn

- Diễn đạt một thói thân quen hoặc hành vi lặp cút tái diễn vô hiện tại tại

- Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

- Sự việc xẩy ra vô sau này. Cách này thông thường vận dụng nhằm nói tới thời hạn biểu, công tác hoặc plan và đã được thắt chặt và cố định bám theo thời hạn biểu

- Sử dụng vô câu ĐK loại 1

2. Cấu trúc

Thể Động kể từ tobe Động kể từ thường
Khẳng tấp tểnh

(+) S + am/is/are + ….

Trong đó:

I + am

We, You, They + are

He, She, It + is

Ví dụ: He is a student.

S + V(e/es) + ……

*Cách tăng s/es:

– Thêm s vô phí a đằng sau đa số những động từ: want-wants; work-works;…

– Thêm es vô những động kể từ kết giục vì như thế ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; …

– Bỏ nó và tăng ies vào sau cùng những động kể từ kết giục vì như thế một phụ âm + y:study-studies;…

– Động kể từ bất quy tắc: go-goes; do-does; have-has…..

Ví dụ: I usually get up early.

Phủ tấp tểnh

(-) S + am/is/are + not + ….

Ví dụ: I am not a doctor.

S + do/ does + not + V(ng.thể)

Ví dụ: I don’t lượt thích chicken.

Nghi vấn (?)

*Yes/No question:

Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

- Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ:

- Are they your friends?

- No. they aren’t.

*Wh- question:

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ví dụ:

- Who are you?

- I am your teacher.

*Yes/No question:

Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

- Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ:

- Do you often go to lớn bed late?

- Yes, I tự.

*Wh- question:

Wh + do/ does(not) + S + V (ng.thể)….?

Ví dụ:

- Why don’t you go there?

- Because I am busy.

Lưu ý:

Cách trị âm phụ âm cuối s/es: phụ thuộc phiên âm quốc tế chứ không hề phụ thuộc cơ hội ghi chép.

– /s/: Khi kể từ sở hữu tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/

– /iz/: Khi kể từ sở hữu tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường sở hữu tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)

– /z/: Khi kể từ sở hữu tận nằm trong là vẹn toàn âm và những phụ âm còn lại

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ tần suất:

- Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

Một số kể từ chỉ cường độ thông thường xuyên khác:

- Every day, every week, every month, every year,……. (mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, từng năm)

- Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhị lần/ phụ thân lần/ tứ phen ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chia động kể từ vô ngoặc ở Thì thời điểm hiện tại đơn.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a ngân hàng.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

1. I am at school at the weekend.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a ngân hàng.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

Task 2. Chọn đáp án chính.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at trang chủ.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family xế hộp.

3. Doris don’t do/ doesn’t tự her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go to lớn bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

1. I don’t stay at trang chủ.

2. We don’t wash the family xế hộp.

3. Doris doesn’t tự her homework.

4. They don’t go to lớn bed at 8.30 p.m.

5. Kevin doesn’t open his workbook.

6. Our hamster doesn’t eat apples.

7. You don’t chat with your friends.

8. She doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate in the yard.

10. The boy doesn’t throw stones.

Task 3. Điền trợ động kể từ nhằm câu đem nghĩa phủ tấp tểnh.

1. I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go to lớn bed at midnight.

4. They……….tự homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live in a big house.

8. The mèo ………. lượt thích bầm.

Task 4. Chuyển thanh lịch câu phủ tấp tểnh.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens to lớn the radio every evening. - She ___________ to lớn the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at trang chủ. - The children ___________ at trang chủ.

9. The dog runs after the mèo. - The dog __________ after the mèo.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

1. She does not feed/ doesn't feed the animals.

2. We do not take/ don't take photos.

3. Sandy does not do/ doens't do the housework every Thursday.

4. The boys do not have/ don't have two rabbits.

5. Simon can not read/ can't read English books.

6. He does not listen/ doesn't listen to lớn the radio every evening.

7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.

8. The children are not/ aren't at trang chủ.

9. The dog does not run/ doesn't run after the mèo.

10. Lessons don't/ tự not always finish at 3 o'clock.

Task 5. Điền dạng chính của kể từ vô ngoặc.

1. She (not study) ………. on Saturday.

2. He (have) ………. a new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….bầm English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches bầm English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Task 6. Viết lại câu hoàn hảo kể từ những kể từ vẫn mang lại.

Eg: They / wear suits to lớn work? ⇒ Do they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question?

4. David / want some coffee?

5. when / she / go to lớn her Chinese class?

6. why / I / have to lớn clean up?

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe the Prime Minister.

3. Do you understand the question?

4. Does David want some coffee?

5. When does she go to lớn her Chinese class?

6. Why tự I have to lớn clean up?

7. They don’t work late on Fridays.

8. She has three daughters.

Task 7. Hoàn trở thành những thắc mắc sau.

1. How/ you/ go to lớn school/ ?

___________________________________ ?

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London to lớn Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go to lớn the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

1. How tự you go to lớn school?

2. What tự you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London to lớn Paris?

5. How often does she go to lớn the cinema?

6. When tự you get up?

7. How often tự you study English?

8. What time does the film start?

9. Where tự you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Task 8. Hoàn trở thành cơ hội câu sau

1. ....... Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? ⇒ No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? ⇒ No, ........

4. ....... the train leave at noon every day? ⇒ Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? ⇒ No, ........

6. ....... they take a xe taxi to lớn school every morning? ⇒ Yes, ........

7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, ........

1. Does Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? ⇒ No, I don't/ I tự not.

3. Do the students always work hard for the exam? ⇒ No, they don't/ they tự not.

4. Does the train leave at noon every day? ⇒ Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? ⇒ No, he doesn't/ he does not.

6. Do they take a xe taxi to lớn school every morning? ⇒ Yes, they tự.

7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, they don't/ they tự not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, it does.

Task 9. Chia những động kể từ vô ngoặc nhằm hoàn thành xong đoạn văn.

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail and big Đen eyes. Its name (be)...........Kiki and it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, so sánh Peter (not/ let)...........the dog run rẩy into the road. He (often/ take)...........Kiki to lớn a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big Đen eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so sánh Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run rẩy on the road. He (often/ take) often takes Kiki to lớn a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Task 10. Hoàn trở thành cơ hội câu sau với kể từ vô ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

2. He (stay) up late? (sometimes)

3. I (do) the housework with my brother. (always)

4. Peter and Mary (come) to lớn class on time. (never)

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

6. You (go) shopping? (usually)

7. She (cry). (seldom)

8. My father (have) popcorn. (never)

1. My brothers often sleep on the floor.

2. Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. I always tự the housework with my brother.

4. Peter and Mary never come to lớn class on time.

5. Why does Johnson always get good marks?

6. Do you usually go shopping?

7. She seldom cries.

8. My father never has popcorn.

PHẦN III. BÀI TẬP BỔ SUNG

Exercise 1. Rewrite the following sentences in negative size.

1. They always go to lớn the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chủ.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going to lớn bed.

Đáp án:

1. They don’t always go to lớn the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chủ.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going to lớn bed.

Exercise 2. Put the correct size of the verbs.

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) to lớn the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) to lớn eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) to lớn different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She __________ (study) hard so sánh that she can get into a top university.

17. We __________ (travel) to lớn different countries every summer.

18. The company __________ (develop) innovative products to lớn stay ahead in the market.

19. He __________ (work) tirelessly to lớn achieve his goals.

20. I __________ (work) as a Marketing editor in AHK company.

Đáp án:

1. lives

2. study

3. play

4. goes

5. sleeps

6. likes

7. watch

8. travel

9. have

10. reads

11. works

12. arrives

13. drink

14. play

15. teaches

16. teaches

17. travel

18. develops

19. works

20. work

Exercise 3. Put the correct size of the verbs.

1. Sarah ___________ (go/goes) to lớn the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) to lớn travel to lớn new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Đáp án:

1. goes

2. study

3. watch

4. plays

5. eats

6. visit

7. works

8. like

9. barks

10. drinks

Exercise 4. Rewrite the following sentences as questions.

1. She lives in Thủ đô New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án:

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m.?

Exercise 5. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. The flight (start) _______ at 6 a.m every Thursday.

2. I lượt thích Math and she (like) _______ Literature.

3. I (bake) _______ cookies twice a month.

4. My best friend (write) _______ to lớn bầm every week.

5. Jane always (take care) _______ of her sister.

6. My family (have) _______ a holiday in December every year.

7. Martha and Kevin (swim) _______ twice a week.

8. She (help) _______ the kids of the neighborhood.

9. Mike (be) _______ humor. He always (tell) _______ us funny stories.

10. Tiffany and Uma (be) _______ my friends.

Đáp án:

1. starts

2. likes

3. bake

4. writes

5. takes care

6. has

7. swim

8. helps

9. is – tells

10. are

Exercise 6. Give the correct size of the verb “to be”.

1. My dog _______ small.

2. She _______ a student.

3. We _______ ready to lớn get a pet.

4. My life _______ so sánh boring. I just watch TV every night.

5. My husband _______ from California. I _______ from Vietnam.

6. We _______ (not/ be) late.

7. Emma and Betty_______ good friends.

8. _______ she a singer?

9. His sister _______ seven years old.

10. Trixi and Susi _______ my cats.

Đáp án:

1. is

2. is

3. are

4. is

5. is – am

6. are not

7. are

8. Is

9. is

10. are

Exercise 7. Write in a complete sentence.

1. How/ you/ go to lớn school/ ?

2. we/ not/ believe/ ghosts.

3. How often/ you/ study English/ ?

4. play/ in/ the/ soccer/ Mike/ doesn’t/ afternoons.

5. She/ daughters/ two/ have.

6. very/ much/ not/ like/ lemonade/ I

7. Wednesdays/ on/ It/ rain/ often.

8. never/ wear/ Jane/ jeans.

9. phone/ his/ on/ father/ Sunday/ Danny/ every

10. Austria/ I/ from/ be/ Vienna.

Đáp án:

1. How tự you go to lớn school?

2. We don’t believe in ghosts.

3. How often tự you study English?

4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons.

5. She has two daughters.

6. I don’t lượt thích lemonade very much.

7. It often rains on Wednesdays.

8. Jane never wears jeans.

9. Danny phones his father on every Sunday.

10. I am from Vienna, Austria.

Exercise 8. Find words to lớn complete the following paragraph.

Mary (1) _______ a teacher. She (2) _______ English. The children love her and they (3) _______ a lot from her. Mary (4) _______ trang chủ at 3.00 and (5) _______ lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (6) _______ swimming or she cleans her house. Sometimes, she (7) _______ her aunt and (8) _______ tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Đáp án:

1. is

2. teaches

3. learn

4. comes

5. has

6. goes

7. meets

8. drinks

Exercise 9. Complete the sentences below with suggested words in the box.

wake up

 open

 speak

 take

 do

 cause

 live

 play

 close

 live

 drink

1. Ann _______ handball very well.

2. I never _______ coffee.

3. The swimming pool _______ at 7.00 in the morning.

4. It _______ at 9.00 in the evening.

5. Bad driving _______ many accidents.

6. My parents _______ in a very small flat.

7. The Olympic Games _______ place every four years.

8. They are good students. They always _______ their homework.

9. My students _______ a little English.

10. I always _______ early in the morning.

Đáp án:

1. plays

2. drink

3. opens

4. closes

5. causes

6. live

7. take

8. tự

9. speak

10. wake up

Exercise 10. Find and correct the mistakes.

1. What does they wear at their school?

2. Do he go to lớn the library every week?

3. Windy always watch TV at 9 p.m before going to lớn bed at 10 p.m.

4. Sometimes, we goes swimming together with her family.

5. How does Linda carries such a heavy bag?

Đáp án:

1. does → do

2. Do → Does

3. watch → watches

4. goes → go

5. carries → carry

Exercise 11. Write in a complete sentence.

1. Minh/ usually/ not/ sleep/ early/ on the weekends.

2. You/ understand the questions from your teacher?

3. Her husband/ his colleague/ play/ tennis/ whenever/ they/ không lấy phí.

4. My family/ normally/ eat/ breakfast/ 6.30.

5. San/ not/ phone/ mother/ Mondays.

Đáp án:

1. Minh doesn’t usually sleep early on the weekends.

2. Do you understand the questions from your teacher?

3. Her husband and his colleague play tennis whenever they are không lấy phí.

4. My family normally eats breakfast at 6.30.

5. San doesn’t phone her mother on Mondays.

Exercise 12. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. Look! He _______ (listen) to lớn us.

2. We _______ (stay) at a khách sạn this week.

3. I _______ (go) to lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the cửa hàng. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _______ (have) a lot of money.

6. They usually _______ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _______ (drive) so sánh fast!

8. We _______ (meet) in Berlin each year.

9. We _______ (go) to lớn discos on Fridays.

10. He normally _______ (come) on time. I can’t hear you! 

11. I _______ (have) a shower.

12. Sam _______ (do) his homework at night. 

Đáp án:

1. is listening

2. are staying

3. go

4. is buying

5. has

6. leave

7. are driving

8. meet

9. go

10. comes

11. am having

12. does

Exercise 13. Give the correct size of the verbs in brackets.

Dear Editor!

I _______ (1. write) this letter because it _______ (2. seem) to lớn bầm that far too many changes _______ (3. take) place in my country these days, and, as a result, we _______ (4. lose) our identity. I _______ (5. live) in a small town but even this town _______ (6. change) before my eyes. For example, town authorities _______ (7. build) a burger place where my favorite restaurant used to lớn be. Our culture _______ (8. belong) to lớn everybody, and I _______ (9. not understand) why the town leaders _______ (10. not do) to lớn preserve it. They simply _______ (11. not care) . In fact, I _______ (12. think) of starting an action group. I _______ (13. appear) on a TV show on Friday evening to lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it _______ (14. get) too late. 

Đáp án:

1. am writing

2. seems

3. are taking

4. are losing

5. am living

6. is changing

7. are building

8. belongs

9. don't understand

10. aren't doing

11. don't care

12. am thinking

13. am appearing

14. gets

Xem tăng những bài xích luyện Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài luyện Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài luyện Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài luyện Thì thời điểm hiện tại ngày nay hoàn thành xong tiếp nối vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp bám theo dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.