tính bằng cách thuận tiện lớp 4

Tải về

Tính bằng phương pháp hợp ý lý: a) 386 + 388 + 390 – 90 – 88 – 86 Tính độ quý hiếm của biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất: a) 1996 + 3992 + 5988 + 7984

Phương pháp giải:

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

1. Tính hóa học kí thác hoán:

a + b = b + a và a x b = b x a

2. Tính hóa học kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c) và (a x b) x c = a x (b x c)

3. Nhân với cùng 1 và phân tách cho tới 1:

a x 1 = a  ;  a : a = 1 và a : 1 = a

4. Cộng và nhân với 0:

a + 0 = a và a x 0 = 0

5. Nhân một vài với cùng 1 tổng hoặc với cùng 1 hiệu:

a x (b + c) = a x b + a x c và a x (b - c) = a x b - a x c

Ví dụ 1. Tính bằng phương pháp hợp ý lý:

a) 386 + 388 + 390 – 90 – 88 – 86

b) 12 x 17 + 12 x 44 + 39 x 12

Giải

a) 386 + 388 + 390 – 90 – 88 – 86

= 386 – 86 + 388 – 88 + 390 – 90

= 300 + 300 + 300

 = 900

b) 12 x 17 + 12 x 44 + 39 x 12 = 12 x (17 + 44 + 39)

                                                  = 12 x 100 = 1200

Ví dụ 2. Tính độ quý hiếm của biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 1996 + 3992 + 5988 + 7984

b) 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 15

c) (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64)

d) 1988 x 1996 + 1997 x 11 + 1985

Giải

a) 1996 + 3992 + 5988 + 7984

= 1996 x 1 + 1996 x 2 + 1996 x 3 + 1996 x 4

= 1996 x (1 + 2 + 3 + 4)

= 1996 x 10

= 19960

b) 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 15

= 3 x (2 x 50) x (4 x 25) x (8 x 125)

= 3 x 100 x 100 x 1 000

= 30 000 000

c) (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64)

Nhận xét:

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

(45 x 128 – 90 x 64) = 45 x (2 x 64) = 90 x 64

                                  = (45 x 2) x 64 – 90 x 64

                                  = 90 x 64 – 90 x 64

                                  = 0

Trong một tích sở hữu một quá số vì thế 0 thì tích tê liệt vì thế 0.

Vậy (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64) = 0

d) 1988 x 1996 + 1997 x 11 + 1985

= 1988 x 1996 + (1996 + 1) x 11 + 1985

= 1988 x 1996 + 1996 x 11 + 11 + 1985

= 1996 x (1998 + 11) + 1996

= 1996 x 1999 + 1996

= 1996 x (1999 + 1)

= 1996 x 2000

= 3 992 999

 Bài luyện áp dụng:

Bài 1 :

Tính bằng phương pháp thuận tiện

a) 25 x 9 x 4 x 7

b) 385 x 485 + 385 x 515

Bài 2 :

Tính bằng phương pháp thuận tiện

a) 36 x 532 + 63 x 532 + 532

b) 245 x 327 – 245 x 18 – 9 x 245

c) 697 + 697 x 123 – 697 x 24

Bài 3 :

Thực hiện nay quy tắc tính sau vì thế sách thuận tiện nhất.

a) 1234 x 5678 x (630 – 315 x 2) : 1996

b) 399 x 45 + 55 x 399

c) 1996 x 1995 – 996 – 1000 – 1996 x 1994

d) (1 + 2 + 4 + 8 + …. + 512) x (101 x 102 – 101 x 101 – 50 – 51)


Bình luận

Chia sẻ

Tải về

  • Bài luyện tự động luyện: Các quy tắc tính với số ngẫu nhiên - Biểu thức Toán nâng lên lớp 4

    Khi nhân một vài ngẫu nhiên với 218, vì thế sơ sểnh, một học viên tiếp tục thay đổi vị trí chữ số hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng của quá số loại nhị. ... Khi nhân một vài ngẫu nhiên với 6 789, các bạn Mận tiếp tục bịa toàn bộ những tích riêng biệt trực tiếp cột cùng nhau như vô quy tắc nằm trong nên được thành quả là 296 280

  • Dạng 1: Các quy tắc tính với số ngẫu nhiên Toán nâng lên lớp 4

    Khi nằm trong một vài ngẫu nhiên với 305, vì thế sơ sểnh, một học viên tiếp tục xem nhẹ chữ số 0 ... Một quy tắc nhân sở hữu quá số loại nhị là 36. Một học viên Khi triển khai quy tắc nhân tiếp tục quên lùi tích riêng biệt loại nhị ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, nâng tầm điểm 9,10. Hoàn trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.