batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

Câu hỏi:

23/07/2022 4,840

Bạn đang xem: batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

B. Rechargeable

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

     A. Reversible (adj): hòn đảo ngược                          B. Rechargeable (adj): rất có thể hấp thụ lại

     C. Repeatable (adj): rất có thể tái diễn                      D. Returnable (adj): rất có thể trả lại

Tạm dịch: Pin sạc hoặc cỗ sạc tích điện mặt mũi trời là một trong những biện pháp cho tới việc thiếu hụt tích điện.

Chọn B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The council wants vĩ đại _______ the character of the thành phố while reconstructing the Old Quarter.

A. defense

B. preserve

C. store

D. abandon

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

A. county

B. poultry

C. bound

D. sound

Xem thêm: cách viết thư cho bạn

Câu 3:

• Find a place with full of (1) ________.

Câu 4:

She got _______ her xế hộp vĩ đại pick _______ some wild flowers.

A. in / at

B. off / up

C. from / on

D. out / for

Câu 5:

Travellers are advised vĩ đại take out insurance. Their luggage may go astray.

A. Travellers are advised vĩ đại take out insurance in case their luggage goes astray.

B. Travellers had better buy insurance as a precaution against their luggage go astray.

C. Travellers should take out insurance if their luggage goes astray.

D. Travellers should get insurance, or else their luggage may go astray.

Câu 6:

Mike: "I have a favor vĩ đại ask you." - Tim: "___________."

A. It's a pleasure

B. Ask, please

C. Help yourself

D. Go ahead

Xem thêm: thể tích khối nón tròn xoay