các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

hint-header

Cập nhật ngày: 16-03-2023

Bạn đang xem: các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều


Chia sẻ bởi: Hà Thu Thảo


Các chuỗi polipeptit được tổ hợp nhập tế bào nhân thực đều

B

chính thức vì thế axit amin Metionin.

C

chính thức vì thế axit foocmin-Metionin.

D

chính thức từ là 1 tinh vi aa-tARN.

Chủ đề liên quan

Phân tử mARN tự tạo được cấu trở thành kể từ 3 loại nucleotit A, X, U. Theo lí thuyết, phân tử mARN này còn có tối nhiều từng nào loại cỗ tía mã hóa axit amin?

Cho một trong những cấu tạo và một trong những chế độ DT sau:
1. ADN nhân sơ. 2. mARN. 3. tARN. 4. ADN nhân thực.
5. rARN. 6. Phiên mã. 7. Dịch mã. 8. Nhân song ADN.
Có từng nào cấu tạo và chế độ DT đem qui định bổ sung cập nhật A-U và ngược lại

Thông tin cậy DT nhập ADN được bộc lộ trở thành tính trạng nhập đời thành viên nhờ cơ chế

A

nhân song ADN và phiên mã.

B

nhân song ADN và dịch mã.

D

nhân song ADN, phiên mã và dịch mã.

Trong các loại nuclênôtit nhập cuộc cấu tạo nên ADN ko có loại

Hai mạch của phân tử ADN link cùng nhau vì thế link này sau đây?

Phân tử dạng sợi đơn tạo nên những thùy tròn trĩnh và tư tưởng cỗ 3 đối mã bại là

Trong những tuyên bố tại đây, đem từng nào tuyên bố trúng về ADN của tế bào nhân thực?
(1) ADN tồn bên trên ở cả nhập nhân và tế bào chất
(2) Tác nhân đột phát triển thành chỉ tác dụng lên ADN nhập nhân tuy nhiên ko tác dụng lên ADN nhập tế bào chất
(3) Các phân tử ADN nhập nhân tế bào đem cấu tạo kép, mạch trực tiếp còn những phân tử ADN nhập tế bào hóa học đem cấu tạo kép, mạch vòng.
(4) Khi tế bào rời phân nồng độ ADN nhập nhân và nồng độ ADN nhập tế bào hóa học của kí thác tử luôn luôn giảm xuống 1 nữa đối với tế bào lúc đầu.

Một phân tử ADN ở loại vật nhân thực đem số nuclêôtit loại Ađênin cướp 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin nhập phân tử ADN này là

Một gen đem 900 cặp nu và đem tỉ lệ thành phần những loại nuclêôtit đều nhau. Số link hiđrô của gen là

Đặc điểm này sau đây thuộc sở hữu cấu tạo của mARN?

A

mARN đem cấu tạo mạch kép, dạng vòng, bao gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

B

mARN đem cấu tạo mạch kép, bao gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

C

mARN đem cấu tạo mạch đơn, bao gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

D

mARN đem cấu tạo mạch đơn, dạng trực tiếp, bao gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Xem thêm: nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

Ở tế bào nhân thực, loại axit nuclêic này tại đây thực hiện khuôn mang lại quy trình phiên mã?

Nếu mạch 1 của gen đem tía loại nucleotit A, T, X thì bên trên mạch 2 của gen này không có loại nucleotit này sau đây?

Giả sử một gen được cấu trúc kể từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì bên trên mạch gốc của gen này rất có thể đem tối nhiều từng nào loại mã cỗ ba?

Trong 64 cỗ tía mã DT, đem 3 cỗ tía ko mã hoá mang lại axit amin này. Các cỗ tía bại là:

Mã DT đem tính quánh hiệu, tức là

A

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT.

B

mã khai mạc là AUG, mã kết thúc đẩy là UAA, UAG, UGA.

C

nhiều cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin.

D

một cỗ tía mã hoá chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin.

Tất cả những loại loại vật đều phải sở hữu cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này bộc lộ Đặc điểm gì của mã di truyền?

A

Mã DT đem tính quánh hiệu.

B

Mã DT đem tính suy giảm.

C

Mã DT đem tính phổ cập.

D

Mã DT luôn luôn là mã cỗ tía.

Một đoạn của phân tử ADN đem vấn đề mã hoá cho 1 chuỗi pôlipeptit hay như là một phân tử ARN được gọi là

Nhiều cỗ tía không giống nhau rất có thể nằm trong mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này bộc lộ Đặc điểm gì của mã DT ?

A

Mã DT đem tính phổ cập.

B

Mã DT đem tính quánh hiệu.

C

Mã DT luôn luôn là mã cỗ tía.

D

Xem thêm: nơron có hai chức năng cơ bản đó là gì

Mã DT đem tính suy giảm.

Ở loại vật nhân sơ, axit amin khai mạc mang lại việc tổ hợp chuỗi polipeptit là :

Mã DT này tại đây không tồn tại tính suy giảm ?