cách chia 2 chữ số

Toán lớp 4 phân tách mang đến số với 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo quen thuộc với quy tắc tính phân tách và những bài xích tập luyện áp dụng của quy tắc phân tách.

Bài học tập này anhnguucchau.edu.vn kế tiếp hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài xích tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang đến số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: cách chia 2 chữ số

1. Ôn tập luyện cơ hội phân tách mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì thế 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang đến 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vì thế 0, 1 trừ 0 vì thế 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vì thế 10, 10 trừ 10 vì thế 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vì thế 4, 4 trừ 4 vì thế 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang đến số với 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì thế 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vì thế 56, 56 trừ 56 vì thế 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, quy tắc phân tách này là quy tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách với số dư

chia mang đến số với nhì chữ số với dư

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì thế 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì thế 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét quy tắc phân tách mang đến số với 2 chữ số

Những cảnh báo Lúc tiến hành quy tắc phân tách số với nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách với số dư vì thế 0

 • Phép phân tách với dư là quy tắc phân tách với số dư không giống 0

 • Phép phân tách với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện mặt hàng và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng thích hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn thích hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách mang đến số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vì thế 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì thế 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vì thế 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì thế 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vì thế 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì thế 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vì thế 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì thế 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là quy tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vì thế 144, 205 trừ 144 vì thế 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vì thế 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vì thế 360, 360 trừ 360 vì thế 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là quy tắc phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vì thế 168, 168 trừ 168 vì thế 0

 • 0 phân tách 56 vì thế 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vì thế 56, 84 trừ 56 vì thế 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vì thế 280, 280 trừ 280 vì thế 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là quy tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì thế 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vì thế 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vì thế 210, 219 trừ 210 vì thế 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là quy tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vì thế 180, 205 trừ 180 vì thế 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vì thế 225, 252 trừ 225 vì thế 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là quy tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vì thế 184, 228 trừ 184 vì thế 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vì thế 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vì thế 414, 448 trừ 414 vì thế 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vì thế 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vì thế 322, 345 trừ 322 vì thế 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là quy tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vì thế 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vì thế 456, 459 trừ 456 vì thế 3

 • 3 ko phân tách được mang đến 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vì thế 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vì thế 342, 347 trừ 342 vì thế 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vì thế 0, 56 trừ 0 vì thế 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là quy tắc phân tách với số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược mái ấm Bác Tư với 800 cây ăn ngược những loại được trồng nhập 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách mang đến số với 2 chữ số, học viên rất cần phải chịu thương chịu khó thực hiện bài xích tập luyện nhằm trở nên thục quá trình tính quy tắc phân tách. Tiếp tục theo đòi dõi anhnguucchau.edu.vn và để được hỗ trợ thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng có ích nhé.