chất nào sau đây gọi là xút ăn da

Câu hỏi:

03/07/2022 2,488

Bạn đang xem: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

B. NaOH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án đích là: B

Chất gọi là xút ăn domain authority là: NaOH.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch nào là tại đây hòa tan được Al2O3?

A. KNO3.

B. NaCl.

C. MgCl2.

D. HCl.

Câu 2:

Chất nào là tại đây được dùng làm khử chua khu đất nhập nông nghiệp?

A. CaCl2.

B. CaO.

C. CaSO4.

D. Ca(NO3)2.

Câu 3:

Chất nào là tại đây được gọi là phèn chua, dùng làm thực hiện nhập nước?

A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 4:

Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp nào là tại đây sẽ khởi tạo kết tủa?

A. Ca(OH)2.

B. Ca(HCO3)2.

C. NaOH.

D. MgCl2.

Câu 5:

Số electron lớp bên ngoài nằm trong của những vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. 3.

B. 2.

C. 4. 

D. 1.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Kim loại Ca ko tan nội địa.

B. Dung dịch HCl hòa tan được MgO.

C. Al(OH)3 là 1 trong những hiđroxit lưỡng tính.

D. Kim loại Al tan được nhập hỗn hợp KOH.

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi