chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Câu hỏi:

15/08/2019 85,970

D. NaCl.

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Đáp án chủ yếu xác

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối bột.

Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập ăn ý những ion này tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên bên cạnh đó nhập và một dung dịch?

A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 2:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản xạ xẩy ra thân thuộc cặp hóa học này sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 3:

Trong những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học này nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.

Xem thêm: tiếng đàn balalaica trên sông đà

C. NaHSO4 và NaHCO3.

D. CuSO4 và AlCl3.

Câu 4:

Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. NaCl.

B. AgCl.

C. HI.

D. HF.

Câu 5:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

A. pH = 1.

B. pH > 1.

C. pH < 1.

D. [H+] > 0,2M.

Câu 6:

Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.

B. HF.

C. CH3COOH.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực

D. C2H5OH.