chất thuộc loại polisaccarit là

Câu hỏi:

03/08/2022 5,492

Bạn đang xem: chất thuộc loại polisaccarit là

C. fructozơ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Để gọi thương hiệu của este (RCOOR') tao gọi theo dõi loại tự:

Tên R' + Tên RCOO + at

Metyl axetat sở hữu công thức chất hóa học là CH3COOCH3

CTPT là của metyl axetat là C3H6O2.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mặt hàng những dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số hỗn hợp nhập mặt hàng phản xạ được với Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường tạo ra trở nên hỗn hợp được màu xanh xao lam là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Nhóm bao gồm những hóa học đều tính năng với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp xanh xao lam nhập xuyên suốt là:

A. glixerol, fomandehit, fructozơ, saccarozơ.

B. glixerol, glucozo, fructozơ, xenlulozo.

C. saccarozơ, glixerol, fructozơ, glucozo.

D. etanol, fructozơ, glucozo, saccarozơ.

Câu 3:

Chất này tại đây không tham gia phản xạ thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Glucozo.

C. Saccarozo.

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

D. Xenlulozo.

Câu 4:

Cho m gam glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 (đun nóng), nhận được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 9,0.                         

B.36,0.

C. 18,0.

D. 16,2.

Câu 5:

Chất nằm trong loại cacbohiđrat là

A. poli (vinyl clorua).

B. etylaxetat.

C. xenlulozo.

D. glixerol.

Câu 6:

Chất không phản ứng với glucozơ là

A. NaOH.          

B. AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2.

D. H2.

Câu 7:

 Đặc điểm giống như nhau thân thuộc glucozơ và saccarozơ là

A. đều phải sở hữu nhập củ cải đàng.

B. đều nhập cuộc phản xạ tráng gương.

C. đều được dùng nhập hắn học tập thực hiện "huyết thanh ngọt".

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

D. đều hòa tan Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường mang lại hỗn hợp màu xanh da trời.