so sánh hai phân số

1. So sánh nhị phân số nằm trong khuôn mẫu số

Quy tắc: Trong nhị phân số đem nằm trong khuôn mẫu số:

Bạn đang xem: so sánh hai phân số

+) Phân số này đem tử số bé thêm hơn thì phân số bại bé thêm hơn.

+) Phân số này đem tử số to hơn thì phân số bại to hơn.

+) Nếu tử số đều nhau thì nhị phân số bại đều nhau.

Ví dụ:\(\dfrac{2}{5} < \dfrac{3}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{3}{5} > \dfrac{2}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}\)

2. So sánh nhị phân số nằm trong tử số

Quy tắc: Trong nhị phân số đem nằm trong tử số:

+) Phân số này đem khuôn mẫu số bé thêm hơn thì phân số bại to hơn.

+) Phân số này đem khuôn mẫu số to hơn thì phân số bại bé thêm hơn.

+) Nếu khuôn mẫu số đều nhau thì nhị phân số bại đều nhau.

Ví dụ:  \(\dfrac{1}{2} > \dfrac{1}{4}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} < \dfrac{2}{3}; \;\;\;\;\; \dfrac{5}{6} = \dfrac{5}{6}\)

Chú ý: Phần đối chiếu những phân số nằm trong tử số, học viên đặc biệt thường hay bị khuyết điểm, chúng ta học viên nên xem xét lưu giữ và hiểu đích quy tắc.

3. So sánh những phân số không giống mẫu

a) Quy đồng khuôn mẫu số

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống khuôn mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số bại rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số.

Bước 2: So sánh nhị phân số đem nằm trong khuôn mẫu số bại.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

Ví dụ: So sánh nhị phân số: \(\dfrac{2}{3}\)và \(\dfrac{3}{4}\)

Cách giải:

Ta có: \(MSC = 12\). Quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số tao có:

 \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{8}{{12}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 3}}{{4 \times 3}} = \dfrac{9}{{12}}\)

Ta có:  \(\dfrac{8}{{12}} < \dfrac{9}{{12}}\)  (vì \(8<9\))

Vậy \(\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}.\)

b) Quy tuỳ nhi số

Điều khiếu nại áp dụng: Khi nhị phân số đem khuôn mẫu số không giống nhau tuy nhiên khuôn mẫu số rất rộng và tử số nhỏ thì tao nên vận dụng cơ hội quy tuỳ nhi số nhằm việc đo lường và tính toán trở thành đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống tử số, tao hoàn toàn có thể quy tuỳ nhi số nhị phân số bại rồi đối chiếu những khuôn mẫu số của nhị phân số mới nhất.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy tuỳ nhi số nhị phân số.

Bước 2: So sánh nhị phân số đem nằm trong tử số bại.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Ví dụ: So sánh nhị phân số: \(\dfrac{2}{{125}}\)và \(\dfrac{3}{{187}}\)

Cách giải:

Ta có: \(TSC = 6\). Quy tuỳ nhi số nhị phân số tao có:

Xem thêm: văn tả công viên lớp 5

\(\dfrac{2}{{125}} = \dfrac{{2 \times 3}}{{125 \times 3}} = \dfrac{6}{{375}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{{187}} = \dfrac{{3 \times 2}}{{187 \times 2}} = \dfrac{6}{{374}}\)

Ta thấy nhị phân số  \(\dfrac{6}{{375}}\) và \(\dfrac{6}{{374}}\) đều sở hữu tử số là $6$ và \(375 > 374\) nên \(\dfrac{6}{{375}} < \dfrac{6}{{374}}.\)

 Vậy \(\dfrac{2}{{125}} < \dfrac{3}{{187}}.\)