chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

Câu hỏi:

31/07/2019 36,065

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại vô quy trình tuyền tin yêu qua chuyện xináp là?

A. Các hóa học trung gian ngoan chất hóa học gắn vô thụ thể màng sau thực hiện xuất hiện tại xung thần kinh trung ương rồi Viral chuồn tiếp

B. Các hóa học trung gian ngoan chất hóa học trong những bóng Ca2+ gắn vô màng trước vỡ tung và qua chuyện khe xináp cho tới màng sau

C. Xung thần kinh trung ương Viral tiếp kể từ màng sau cho tới màng trước

D. Xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thực hiện Ca2+ đi vô vào chùy xináp

Câu 2:

Thụ thể tiêu thụ hóa học trung gian ngoan chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Khe xináp

C. Chùy xináp       

D. Màng sau xináp

Câu 3:

 Qua trình truyền tin yêu qua chuyện xináp ra mắt bám theo trật tự?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

Xem thêm: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 4:

Xináp là diện xúc tiếp giữa?

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh trung ương cùng nhau hoặc thân thiện tế bào thần kinh trung ương với tế bào không giống loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 5:

Trong xináp, hóa học trung gian ngoan chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Chùy xináp

C. Màng sau xináp       

D. Khe xináp

Câu 6:

Điều ko đích với axêtincôlin sau khoản thời gian xuất hiện tại xung thần kinh trung ương là?

A. Axêtincôlin được tái ngắt chế phân bổ tự tại vô chùy xináp

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải trở thành axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin quay về màng trước, chuồn vô chùy xináp và được tái ngắt tổ hợp trở thành axêtincôlin

Xem thêm: x1^2+x2^2

D. Axêtincôlin tái ngắt chế được chứa chấp trong những bóng xináp