công thức tính điện dungBài viết lách Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện.

Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Vận dụng công thức:

Bạn đang xem: công thức tính điện dung

- Điện dung của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

- Năng lượng của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Đặt vô nhị đầu tụ năng lượng điện một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được một năng lượng điện lượng là trăng tròn.10-9 C. Điện dung của tụ là:

Hướng dẫn:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 2: Để tụ tích một năng lượng điện lượng 10 nC thì đặt điều vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế là 2V. Để tụ cơ tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Hướng dẫn:

Ta đem năng lượng điện dung của tụ là Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Để tụ cơ tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 3: Một tụ năng lượng điện được tích năng lượng điện vì như thế một hiệu năng lượng điện thế là 10V thì tích điện của tụ là 10mJ. Nếu ham muốn tích điện của tụ là 22,5mJ thì phải để vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Điện dung của tụ là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Nếu ham muốn W = 22,5.10-3 J thì

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 4: Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C1 = 0,2 μF khoảng cách thân thích nhị bạn dạng là d1 = 5 centimet được hấp thụ năng lượng điện cho tới hiệu năng lượng điện thế U = 100 V.

a) Tính tích điện của tụ năng lượng điện.

b) Ngắt tụ thoát khỏi mối cung cấp năng lượng điện. Tính chừng thay đổi thiên tích điện của tụ Lúc dịch 2 bạn dạng lại sát còn xa nhau chừng d2 = 1 centimet.

Hướng dẫn:

a) Năng lượng của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

b) Điện dung của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

    + Điện dung của tụ năng lượng điện khi sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

    + Điện tích của tụ khi đầu: Q1 = C1U1 = 0,2.10-6.100 = 2.10-5 C

    + Vì ngắt tụ thoát khỏi mối cung cấp nên năng lượng điện ko thay đổi, tự đó: Q2 = Q1

    + Năng lượng khi sau: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

    + Độ thay đổi thiên năng lượng: ΔW = W2 – W1 = -8.10-4 J < 0 ⇒ tích điện giảm

Quảng cáo

Ví dụ 5: Tụ phẳng phiu bầu không khí d = 1,5cm nối với mối cung cấp U = 39kV (không đổi).

a) Tụ đem hư vô nếu như biết năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn của bầu không khí là 30kV/cm?

b) Sau cơ đặt điều tấm thủy tinh ranh đem ε = 7, l = 0,3cm và năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn 100kV/cm vào thời gian thân thích, tuy vậy song 2 bạn dạng. Tụ đem hư hỏng không?

Xem thêm: tư tưởng yêu nước thương dân của người việt phát triển theo hai xu hướng nào

Hướng dẫn:

– Điện ngôi trường thân thích nhị bạn dạng tụ là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

a) Trường thích hợp năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vì như thế 30 kV/cm: Vì E < Egh nên tụ không trở nên hư hỏng.

b) Trường thích hợp năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vì như thế 100 kV/cm: Khi đem tấm thủy tinh ranh, năng lượng điện dung của tụ tăng thêm, năng lượng điện ở những bạn dạng tụ tăng thêm thực hiện cho tới năng lượng điện ngôi trường vô không gian khí cũng tăng thêm.

Gọi E1 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần ko khí; E2 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần thủy tinh ranh. Ta có:

U = E1(d – l) + E2lVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Vì E1 > Egh = 30 kV/cm nên bầu không khí bị đâm xuyên và trở thành dẫn năng lượng điện, Lúc cơ hiệu năng lượng điện thế U của mối cung cấp đặt điều thẳng vô tấm thủy tinh ranh, năng lượng điện ngôi trường vô tấm thủy tinh ranh là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án > Egh = 100 kV/cm nên thủy tinh ranh bị đâm xuyên, tụ năng lượng điện bị hư hỏng.

B. Bài tập

Bài 1: Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung 2μF. Khi đặt điều một hiệu năng lượng điện thế 4V vô nhị bạn dạng tụ thì tụ năng lượng điện được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Q = CU = 2.10-6.4 = 8.10-6 C

Quảng cáo

Bài 2: Nếu đặt điều vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 4V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là 2μ C. Nếu đặt điều vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án. Khi đặt điều vô nhị đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là: Q = CU' = 0,5.10-6.10 = 5.10-6 C.

Bài 3: Hai đầu tụ đem năng lượng điện dung là trăng tròn μF thì hiệu năng lượng điện thế là 5V thì tích điện tích được bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Năng lượng tích được là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 4: Giữa nhị bạn dạng tụ phẳng phiu xa nhau chừng 1 centimet mang trong mình một hiệu năng lượng điện thế 10V. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường trong tâm địa tụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 5: Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ năng lượng điện vì như thế 86 μC. Hiệu năng lượng điện thế bên trên nhị bạn dạng tụ năng lượng điện vì như thế bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Vật Lí lớp 11 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách giải bài xích tập luyện về Tụ điện
 • Dạng 1: Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Trắc nghiệm tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Dạng 2: Tụ năng lượng điện phẳng
 • Trắc nghiệm về tụ năng lượng điện phẳng
 • Dạng 3: Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối nhau, tuy vậy song
 • Trắc nghiệm Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối nhau, tuy vậy song

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: độ dẻo biểu thị khả năng gì của vật liệu

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


tu-dien.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học