đạo hàm e mũ x

Bước 5.1

Tính số lượng giới hạn của tử số và số lượng giới hạn của kiểu mẫu số.

Bạn đang xem: đạo hàm e mũ x

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.1

Lấy số lượng giới hạn của tử số và số lượng giới hạn của kiểu mẫu số.

Bước 5.1.2

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.2.1

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.2.1.1

Tách số lượng giới hạn vì như thế quy tắc tổng của số lượng giới hạn bên trên số lượng giới hạn Lúc tiến thủ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.1.2

Đưa số lượng giới hạn nhập vào số nón.

Bước 5.1.2.1.3

Tách số lượng giới hạn vì như thế quy tắc tổng của số lượng giới hạn bên trên số lượng giới hạn Lúc tiến thủ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.1.4

Tính số lượng giới hạn của nhưng mà ko thay đổi Lúc tiến thủ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.1.5

Tính số lượng giới hạn của nhưng mà ko thay đổi Lúc tiến thủ dần dần cho tới .

Bước 5.1.2.2

Tính số lượng giới hạn của bằng phương pháp điền nhập mang đến .

Bước 5.1.2.3

Kết hợp ý những số hạng đối nhau nhập .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.1.2.3.1

Bước 5.1.2.3.2

Bước 5.1.3

Tính số lượng giới hạn của bằng phương pháp điền nhập mang đến .

Bước 5.1.4

Biểu thức có một luật lệ phân tách mang đến . Biểu thức ko xác lập.

Không xác định

Bước 5.2

Vì ở dạng ko xác lập, nên tớ vận dụng quy tắc L'Hôpital. Quy tắc L'Hôpital xác minh rằng số lượng giới hạn của một thương của những hàm số vì như thế số lượng giới hạn của thương của những đạo hàm của bọn chúng.

Xem thêm: giấy rách phải giữ lấy lề

Bước 5.3

Tìm đạo hàm của tử số và kiểu mẫu số.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.3.1

Tính đạo hàm tử số và kiểu mẫu số.

Bước 5.3.2

Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.3

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.3.3.1

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng quy tắc chuỗi, quy tắc bảo rằng là nhập tê liệt và .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 5.3.3.1.1

Để vận dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .

Bước 5.3.3.1.2

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc nón, quy tắc bảo rằng là nhập tê liệt =.

Bước 5.3.3.1.3

Thay thế toàn bộ những thứ tự xuất hiện tại của với .

Bước 5.3.3.2

Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.3.3

Vì là hằng số so với , đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.3.4

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là nhập tê liệt .

Bước 5.3.3.5

Bước 5.3.3.6

Bước 5.3.4

Vì là hằng số so với , đạo hàm của so với là .

Bước 5.3.5

Xem thêm: những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt

Bước 5.3.6

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là nhập tê liệt .

Bước 5.4