đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit

Câu hỏi:

10/08/2019 226,535

Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần thiết vừa phải đầy đủ 4,83 mol O2, nhận được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt không giống, cho tới a gam X phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được b gam muối hạt. Giá trị của b là

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit

B. 54,84.         

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Bảo toàn lượng

⇒  a = 3,42.44 + 3,18.18 - 4,83.32 = 53,16 gam

Bảo toàn thành phần O:

nO(X) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 = 0,36 mol

⇒ nX = 0,366 = 0,06 mol (Vì X chứa chấp 6O)

Xét phản xạ thủy phân X:

nNaOH = 3.nX = 0,06.3 = 0,18 mol

nC3H5(OH)3 = nX = 0,06 mol

Bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH = mmuối mC3H5(OH)3

53,16 + 0,18.40 = b + 0,06.92

⇒ b = 54,84 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân 4,4 gam etyl axetat vì thế 100ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 4,10.                         

B. 4,28.                         

C. 2,90.                         

D. 1,64.

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 6 gam một este đơn chức X nhận được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C4H8O2.                   

B. C2H4O2.                    

C. C3H6O2.                    

D. C5H10.O2.

Xem thêm: yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ 3

Câu 3:

Cho este nhiều chức X ( đem công thức phân tử C6H10O4) tính năng với hỗn hợp NaOH, nhận được thành phầm bao gồm một muối hạt của axit cacboxylic Y và một ancol Z. tường X không tồn tại phản xạ tráng bạc. Số công thức kết cấu vừa lòng của X là

A. 5.                              

B. 3.                              

C. 2.                              

D. 4.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol triglixerit X tớ nhận được 250,8 gam CO2 và 90 gam H2O. Mặt không giống 0,1 mol X phản xạ vừa phải đầy đủ với V lít hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của V là

A. 0,7.             

B. 0,3.             

C. 0,5.             

D. 0,4.

Câu 5:

Cho 34 gam láo lếu ăn ý X bao gồm nhị este đơn chức, mạch hở đều nằm trong ăn ý hóa học thơm nức (tỉ khối khá của X đối với O2 luôn luôn vì thế 4,25 với từng tỉ lệ thành phần mol của 2 este). Cho X tính năng vừa phải đầy đủ với 175 ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y bao gồm nhị muối hạt khan. Thành phần tỷ lệ về lượng 2 muối hạt vô Y thứu tự là

A. 46,58% và 53,42%.            

B. 35,6% và 64,4%.    

C. 56,67% và 43,33%.            

D. 55,43% và 55,57%.

Câu 6:

Cho 8,88 gam hóa học chứa chấp nhân thơm nức X đem công thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun rét cho tới phản xạ trọn vẹn, nhận được hỗn hợp Y. Cô cạn Y nhận được b gam hóa học rắn khan. Giá trị của b là

A. 14,64.                       

B. 16,08.                       

C. 15,76.                       

Xem thêm: nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì

D. 17,2.