glixin không tác dụng với

Câu hỏi:

25/08/2020 117,111

Bạn đang xem: glixin không tác dụng với

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Glyxin sở hữu group NH2 → ứng dụng được với H2SO4 loãng

Glyxin sở hữu group COOH → ứng dụng được với CaCO3 và C2H5OH

Glyxin ko ứng dụng được với KCl

Đáp án hãy chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ aminoaxit là phù hợp hóa học lưỡng tính tớ hoàn toàn có thể người sử dụng phản xạ của hóa học này thứu tự với

A. dung dịch KOH và hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH và hỗn hợp NH3.

C. hỗn hợp HCl và dung dịch Na2SO4.

D. hỗn hợp KOH và CuO

Câu 2:

Cho 0,1 mol Ala-Gly ứng dụng không còn với 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 29,6

B. 24,0

C. 22,3

D. 31,4

Câu 3:

Cho m gam láo lếu phù hợp bao gồm glyxin và alanin ứng dụng vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1,2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, nhận được 31,62 gam muối bột khan. Giá trị của m là

A. 30,96.

B. 26,94.

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

C. 24,72.

D. 25,02

Câu 4:

Chất phản xạ được với tất cả nhị hỗn hợp NaOH, HCl là

A. C2H6.

B. H2NCH2COOH.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Câu 5:

Cho 0,2 mol alanin ứng dụng với 200 ml hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp X sở hữu chứa chấp 28,75 gam hóa học tan. Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 1M nhằm phản xạ vừa phải đầy đủ với những hóa học nhập hỗn hợp X?

A. 100 ml.

B.  400 ml.

C. 500 ml.

D. 300 ml.

Câu 6:

ho 10,3 gam amino axit X ứng dụng với HCl dư nhận được 13,95 gam muối bột. Mặt không giống, cho tới 10,3 gam amino axit X ứng dụng với NaOH (vừa đủ) nhận được 12,5 gam muối bột. Vậy công thức của amino axit là:

A. H2NC3H6COOH

B. H2N[CH2]4CH(NH2)COOH.

C. H2NC2H4COOH.  

Xem thêm: f là gì trong vật lý

D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.