i was going to have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute

Câu hỏi:

12/11/2020 54,489

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: i was going to have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute

I was going vĩ đại have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute.

A. was determined vĩ đại go ahead  

Đáp án chủ yếu xác

C. was discouraged from trying 

Đáp án A

Từ trái khoáy nghĩa – kỹ năng về trở nên ngữ

Tạm dịch: Tôi quyết định tiếp tục demo nhảy dù trên không tuy nhiên tôi thất lạc không còn can đảm và mạnh mẽ vô phút chót.

=> lose sb’s nerve: thất lạc can đảm và mạnh mẽ, nhụt chí

Xét những đáp án:

be determined vĩ đại tự st: quyết tâm thực hiện gì

lose sb’s temper: rét giận

be discouraged from st/doing st: bị can ngăn, thực hiện nhụt chí, ngán chán nản khi thực hiện gì

grow out of st/doing st: không hề mến kiểu gì

=> lose sb’s nerve >< be determined vĩ đại tự st => Đáp án là A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We were so sánh looking forward vĩ đại stretching out on the beach in the sunshine, but it ___ the whole time we were there.

A. poured with rain

B. rained dogs and cats

C. dropped in the bucket 

D. made hoặc while the sun shined

Câu 2:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s)

Overpopulation in big cities has severely affected the air and water quality.

A. seriously

B. insignificantly

C. largely

D. commonly

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Câu 3:

It is desirable that the khách sạn manager remember vĩ đại gọi the_______staff every 6 months vĩ đại clean up the air conditioners.

A. maintaining

B. maintain

C. maintainable

D. maintenance

Câu 4:

If we lose the case we may be____for the costs of the whole trial.

A. compatible

B. liable

C. available

D. accessible

Câu 5:

The committee is______of well-known mountaineers.

A. contained

B. comprised

C. included

D. consisted

Câu 6:

All the applicants for the post are thoroughly________for their suitability.

A. searched

B. vetted

C. investigated

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

D. scrutinized