i won't buy that car

Đáp án C.

  A. ups and downs: thăng trầm, những khi tiện lợi và những khi trở ngại.

Bạn đang xem: i won't buy that car

Ex: His business has gone through many ups and downs before flourishing lượt thích today: Công việc sale của anh ý ấy đang được trải trải qua không ít thăng trầm trước lúc sắc nét như thời điểm hôm nay.

  B. odds and ends (n): những loại linh tinh ranh vụn lặt vặt, ko cần thiết.

Ex: He didn't keep much in his desk - just a few odds and ends: Anh y không nhằm nhiều thiết bị ở bàn, duy nhất vài ba thứ đồ dùng linh tinh ranh.

  C. wear and tear: (đồ vật) xây xước, tổn kinh sợ vì thế được sử dụng hằng ngày, hao hao đương nhiên.

Ex: The insurance policy does not cover damage caused by normal wear and tear: Chính sách bảo đảm ko vận dụng mang lại những tn kinh sợ tạo ra bởi vì hao hao đương nhiên thường thì.

  D. white lie: lời phát biểu dối hại.

Ex: He told her a white lie in order not vĩ đại hurt her.

Đáp án đúng là C. wear and tear.

Tạm dịch: Tôi ko mua sắm chiếc xe vì như thế nó đem trải qua không ít hao hao, hư đốn lỗi.

Câu 1:

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

If you are at a loose end this weekend, I will show you round the đô thị.

A. confident

B. free

C. occupied

D. reluctant

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Up the World War II almost all (A) important research (B) in physics had made (C) in universities, with only university funds for support.(D)

A. almost all

B. research

C. made

D. for support

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following question.

As soon as we __________ this new apartment, we _________ .

A. are finding/ will move

B. found/ moved

C. would find/ move

Xem thêm: danh từ là gì tiếng việt lớp 4

D. find/ would move