if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

Câu hỏi:

29/03/2022 5,105

Bạn đang xem: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

A. She said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

Đáp án chủ yếu xác

B. I said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

C. She asked that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

D. She said if the weather was fine, I would go on a picnic with my friends.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

- hoạt động kể từ khuyết thiếu hụt “will” lúc này đơn ở câu dữ thế chủ động trở thành “would” ở câu bị động

- gửi thì lúc này đơn ở câu dữ thế chủ động trở thành thì vượt lên khứ đơn ở câu bị động

- now =>then

- my =>her, I =>she

- không thay đổi những bộ phận không giống vô câu mái ấm động

=>She said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

Tạm dịch:Cô cho thấy nếu như không khí chất lượng, cô tiếp tục lên đường dã nước ngoài nằm trong bằng hữu.

Đáp án hãy chọn là: A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He wondered _______ there the next day.

A. if would he be

B. whether would he be

C. whether he would be

D. he would be

Câu 2:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

A. The father encouraged Mike đồ sộ apply for the job.

B. The father denied applying for the job.

C. The father invited Mike đồ sộ apply for the job.

D. The father forced Mike đồ sộ apply for the job.

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Câu 3:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted đồ sộ know_________.

A. who speak English

B. who spoke English

C. who did speak English

D. đồ sộ speak English

Câu 4:

He said, “I will clean the siêu xe tomorrow.”

A. He said that I would clean the siêu xe tommorrow.

B. He said that he would clean the siêu xe the previous day.

C. He said that he would clean the siêu xe tomorrow.

D. He said that he would clean the siêu xe the next day.

Câu 5:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said đồ sộ bu.

A. My friend told bu that he had just received a postcard from my aunt.

B. My friend told bu that he had just received a postcard from his aunt.

C. My friend said bu that he had just received a postcard from his aunt.

D. My friend told bu that I had just received a postcard from my aunt.

Câu 6:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

A. is

B. are

C. was

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

D. were