in germany it's important to be serious in a work situation

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 lớn 5

In Germany, it's important lớn be serious in a work situation. They don't mix work and play ví you shouldn't make jokes (1) _______ you bởi in the UK and USA when you first meet people. They work in a very organized way and prefer lớn bởi one thing at a time. They don't like• interruptions or (2)_______ changes of schedule. Punctuality is very important ví you should arrive on time for appointments. At meeting, it's important lớn follow the agenda and not interrupt (3) _______ speaker. If you give a presentation, you should focus (4) _______ facts and technical information and the quality of your company's products. You should also prepare well, as they may ask a lot of questions. Colleagues normally use the family names, and title - for example 'Doctor' or 'Professor', ví you shouldn't use first names (5) _______ a person asks you lớn.

Bạn đang xem: in germany it's important to be serious in a work situation

A. while

B. as if

C. such as

D. as

Đáp án D

Đáp án D
A. While: nhập khi
B. As if: như thể, như là…
C. Such as: ví như..
D. As: như là…
They don't mix work and play ví you shouldn't make jokes (1) _______ you bởi in the UK and USA when you first meet people. Họ ko trộn lộn đằm thắm nghịch tặc và thao tác vì thế chúng ta tránh việc thực hiện trò như thông thường thực hiện ở Anh và Mỹ khi chuyến thứ nhất họp mặt từng người

A. sudden

B. suddenly

C. abruptly

D. promptly

Đáp án A

Đáp án A
Ở phía trên sở hữu danh kể từ change (sự thay cho đổi) hâu phương, nên tớ cần thiết một tính kể từ nhằm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang lại danh từ
Sudden: đột ngột
They don't like• interruptions or (2)_______ changes of schedule. Họ ko quí sự con gián đoạn hoặc thay cho thay đổi đột ngột tiếp hoạch

A. other

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

B. others

C. another

D. the other

Đáp án D

Đáp án D
Sau other thông thường là danh kể từ số nhiều => A loại
Others = other + danh kể từ số nhiều, vì thế sau others không tồn tại danh kể từ => B loại
Sử dụng another + N khi chỉ nói đến 2 danh kể từ, và danh kể từ này đã được nói đến ở trước => C loại
At meeting, it's important lớn follow the agenda and not interrupt (3) _______ speaker.Tại buổi họp, điều cần thiết là cần theo gót dõi công tác nghị sự và ko được ngắt lời trị ngôn viên không giống.

Đáp án A

Đáp án A
Focus on st: triệu tập nhập loại gì
If you give a presentation, you should focus (4) _______ facts and technical information and the quality of your company's products. Nếu chúng ta thể hiện một bài xích thuyết trình, chúng ta nên triệu tập nhập những dữ khiếu nại và vấn đề chuyên môn và chấtlượng thành phầm của công ty lớn chúng ta.

A. if only

B. as

C. unless

D. since

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

Đáp án C

Đáp án C
If only = wish
As: như thể, vì như thế vì
Unless (= if not): trừ khi
Since: cũng chính vì, kể từ
Colleagues normally use the family names, and title - for example 'Doctor' or 'Professor', ví you shouldn't use first names (5) _______ a person asks you lớn.. Đồng nghiệp hay được sử dụng chúng ta, và chức vụ - ví dụ “Bác sĩ” hoặc “Giáo sư” chính vì vậy chúng ta tránh việc dùng thương hiệu riêng rẽ, trừ khi một tình nhân cầu chúng ta.

Dịch bài
Ở Đức, điều quan tiền trọng là quý khách phải thật nghiêm ngặt túc nhập công việc. Họ ko trộn lộn đằm thắm nghịch tặc và thao tác vì thế chúng ta tránh việc thực hiện trò như thông thường thực hiện ở Anh và Mỹ khi chuyến thứ nhất họp mặt người xem. Họ thao tác theo gót một cơ hội cực kỳ sở hữu tổ chức triển khai và quí thực hiện một việc bên trên 1 thời điểm. Họ ko quí sự con gián đoạn hoặc thay cho thay đổi đột ngột plan.Việc chính giờ là cực kỳ cần thiết, vì thế chúng ta nên cho tới đúng giờ cho những cuộc hứa.Tại buổi họp, điều cần thiết là cần theo gót dõi công tác nghị sự và ko được ngắt lời trị ngôn viên không giống.Nếu chúng ta thể hiện một bài xích thuyết trình, chúng ta nên triệu tập nhập những dữ khiếu nại và vấn đề chuyên môn và chấtlượng thành phầm của công ty lớn chúng ta.Quý khách hàng cũng nên sẵn sàng chất lượng tốt, vì như thế chúng ta hoàn toàn có thể chất vấn thật nhiều thắc mắc.Đồng nghiệp hay được sử dụng chúng ta, và chức vụ - ví dụ “Bác sĩ” hoặc “Giáo sư” chính vì vậy chúng ta tránh việc dùng thương hiệu riêng rẽ, trừ khi một tình nhân cầu chúng ta.