it's silly of him to spend a lot of money buying

Câu hỏi:

04/04/2020 67,211

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
It’s silly of him to lớn spend a lot of money buying ______.

Bạn đang xem: it's silly of him to spend a lot of money buying

A. a thick old wooden table

Đáp án chủ yếu xác

B. a thick wooden old table

C. an old wooden thick table

D. a wooden thick old table

Đáp án A

Kiến thức: Vị trí của tính từ xưa danh kể từ

Giải thích:

Vị trí của tính từ xưa danh kể từ

Size (kích cỡ) – thick + Age (tuổi tác) – old + Material (chất liệu) – wooden + N

Tạm dịch: Thật là ngớ ngẩn Khi anh tao dành riêng thật nhiều chi phí để sở hữ một cái bàn được làm bằng gỗ cổ vô cùng dày.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.
Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information about it.

A. there will be

B. held

C. will give

D. about

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
Her style of dress accentuated her extreme slenderness.

A. betrayed

B. emphasized

C. revealed

D. disfigured

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
I suggest the room ______ before Christmas.

A. should decorate

B. is decorated

C. were decorated

D. be decorated

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
It is time every student ______ harder for the coming exam.

A. worked

B. should work

C. works

D. work

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
There ______ a number of reasons for the fall of the Roman Empire

A. are said being

B. are said to lớn have been

C. said to lớn be

D. was said being

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.
Many of the important products obtained from trees, one of the most important is wood pulp, which is used in paper-making.

A. Many of the

B. obtained

C. the most

Xem thêm: chức năng của thị trường

D. paper-making