khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-05-2022

Bạn đang xem: khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là


Chia sẻ bởi: lê văn linh


Khởi đầu của một opêron là một trong trình tự động nuclêôtit quan trọng gọi là

Chủ đề liên quan

Trong cách thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt gen ở loại vật nhân sơ, tầm quan trọng của gen điều tiết là

A

đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một prôtêin ức chế tạo động lên những gen cấu tạo.

B

điểm gắn vô của prôtêin khắc chế nhằm ngăn trở hoạt động và sinh hoạt của enzim phiên mã.

C

đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một prôtêin ức chế tạo động lên vùng vận hành.

D

đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một prôtêin ức chế tạo động lên vùng phát động.

Theo cách thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Lúc xuất hiện của lactôzơ vô tế bào, lactôzơ tiếp tục tương tác với

Không nằm trong bộ phận của một opêron tuy nhiên đem tầm quan trọng đưa ra quyết định hoạt động và sinh hoạt của opêron là

Sản phẩm tạo hình ở đầu cuối bám theo quy mô của opêron Lac ở E.coli là:

A

1 loại prôtêin ứng của 3 gen Z, Y, A tạo hình 1 loại enzim phân diệt lactôzơ

B

3 loại prôtêin ứng của 3 gen Z, Y, A tạo hình 3 loại enzim phân diệt lactôzơ

C

1 phân tử mARN đem vấn đề ứng của 3 gen Z, Y, A

D

3 phân tử mARN ứng với 3 gen Z, Y, A

Hai căn nhà khoa học tập người Pháp vẫn vạc sinh ra cách thức điều hoà hoạt động và sinh hoạt gen ở:

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, đem từng nào tuyên bố tại đây sai?
I.Gen điều tiết (R) trực thuộc bộ phận của opêron Lac.
II.Vùng vận hành (O) là điểm ARN pôlimeraza dính vào và khởi điểm phiên mã.
III.Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại lactôzơ thì gen điều tiết (R) ko phiên mã.
IV.Khi gen cấu tạo A và gen cấu tạo Z đều phiên mã 12 đợt thì gen cấu tạo Y cũng phiên mã 12 đợt.

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Gen điều tiết (R) ko trực thuộc bộ phận của opêron Lac.
II. Vùng phát động (P) là điểm prôtêin khắc chế hoàn toàn có thể link thực hiện ngăn ngừa sự phiên mã.
III. Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại lactôzơ thì gen điều tiết (R) vẫn hoàn toàn có thể phiên mã.
IV. Khi gen cấu tạo A phiên mã 5 đợt thì gen cấu tạo Z phiên mã gấp đôi.

Đơn vị cấu tạo bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Dạng đột trở nên cấu tạo NST chắc hẳn rằng kéo đến thực hiện tăng con số gen bên trên NST là

Mức xoắn 3 vô cấu tạo siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Xét một cặp NST tương đương đem trình tự động bố trí những gen như sau ABCDEFGŸHI và abcdefgŸhi. Do rối loàn vô quy trình hạn chế phân vẫn tạo nên một giao phó tử đem NST bên trên với trình tự động bố trí những gen là ABCdefFGŸHI. cũng có thể Kết luận, vô hạn chế phân vẫn xẩy ra hiện tại tượng:

A

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân mật 2 crômatit của 2 NST tương đương.

B

nối đoạn NST bị đứt vô NST tương đương.

C

nối đoạn NST bị đứt vô NST ko tương đương.

D

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân mật 2 crômatit của 2 NST ko tương đương.

Trình tự động nuclêôtit vô ADN có công dụng bảo đảm an toàn và thực hiện những NST ko bám vô nhau ở ở

Trao thay đổi đoạn thân mật 2 NST ko tương đương tạo ra hiện tại tượng

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực to để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Dạng đột trở nên cấu tạo NST thông thường tạo ra mất mặt cân đối gen nguy hiểm nhất là:

Điều ko đúng vào lúc cho tới rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên vô tế bào sinh dục của khung người.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới ê.

C

không chỉ là đem gen quy tấp tểnh nam nữ mà còn phải đem gen quy tấp tểnh tính trạng thông thường.

D

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo ra ĐK thuận tiện cho

A

sự phân li NST vô phân bào.

B

sự tổng hợp NST vô phân bào.

C

sự biểu lộ hình dáng NST ở kì thân mật.

D

sự phân li và tổng hợp NST vô phân bào.

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

Dạng đột trở nên nào là được phần mềm nhằm loại ngoài NST những gen ko mong ước ở một trong những loại cây trồng?

Một NST đem trình tự động những gen là bị đột trở nên đem trình tự động những gen là . Đây là dạng đột trở nên loại

Đột trở nên thực hiện đẩy mạnh nồng độ amylaza ở Đại mạch nằm trong dạng