luckily my parents are always willing to listen to my new ideas. they're very

Câu hỏi:

05/03/2022 16,658

Bạn đang xem: luckily my parents are always willing to listen to my new ideas. they're very

B. open-minded

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng:B

Giải thích:

A. narrow-minded = hẹp hòi

B. open-minded = túa mở

C. elegant = thanh lịch

D. careful = cẩn thận

Dịch: May mắn thay cho, phụ huynh tôi luôn luôn sẵn lòng lắng tai những ý tưởng phát minh mới nhất của tôi. Họ rất rất túa phanh.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Our enterprise is seeking for candidates who are ____ and hard-working.

A. reliant

B. reliance

C. unreliable

D. reliable

Câu 2:

She said she would become a ____ singer ____.

A. famous/quick

B. famous/quickly

C. famously/quick

D. famously/quickly

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Câu 3:

That situation placed má ____ a loss, which I will never forget.

A. on

B. in

C. at

D. for

Câu 4:

My teacher is able lớn make complicated things easy lớn understand (ability) (noun + lớn V)

My teacher has . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 5:

You should make a list of things lớn bởi and ____ them if you want lớn work effectively.

A. do

B. arrange

C. prioritize

D. approach

Câu 6:

Susan made a great effort ____ all homework before the deadline but it was in vain.

A. for complete

B. lớn accomplish

C. accomplishing

D. lớn finishing

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê