một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài

Các bài bác tập dượt nằm trong chuyên nghiệp đề

Bài 1 :

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài

Tính

$\frac{{11}}{{20}} + \frac{7}{{20}} = .......$                  

$\frac{4}{5} + \frac{{13}}{{30}} = .......$            

$\frac{{15}}{{19}} - \frac{8}{{19}} = .......$                   

$\frac{{25}}{{36}} - \frac{{17}}{{36}} = ......$           

Bài 2 :

Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

a) 18dm24cm2= …….. cm2

b) 26 000 dm2= ……… m2

c) 4m2 56 cm2 = ……….. cm2

d) 70 009 mm2 = ……… dm2 ……. mm2

Bài 3 :

Cho những phân số $\frac{4}{3}$; $\frac{{15}}{{27}}$ ; $\frac{7}{{18}}$ ; $\frac{8}{9}$

a) Các phân số tối giản là: ........................................

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

b) Các phân số được bố trí theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn là: ...................................................................

Bài 4 :

Bác Năm với 1 miếng vườn như hình mặt mũi. Tính diện tích S miếng vườn cơ.

Bài 5 :

Trong những phân số sau đây, phân số to hơn 1 là:

Bài 6 :

Phân số tối giản của phép tắc tính $\frac{{5 \times 7 \times 9}}{{14 \times 9 \times 13}}$ là:

Bài 7 :

Hình vẽ mặt mũi với bao nhiêu hình bình hành:

Bài 8 :

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

Dấu phù hợp điền nhập địa điểm chấm 3 dm2 2 cm2 ……. 320 cm2 là:

Bài 9 :

Ba chúng ta Nam, Huy, Tú nằm trong gọi một quyển truyện tương tự nhau. Nam tiếp tục gọi $\frac{5}{{24}}$ quyển truyện, Huy tiếp tục gọi $\frac{1}{6}$ quyển truyện, Tú tiếp tục gọi $\frac{3}{8}$ quyển truyện. Hỏi chúng ta này tiếp tục gọi được rất nhiều trang truyện nhất?