nguyên tắc điều chế kim loại

Bài 21. Điều chế kim loại

I. Nguyên tắc

Bạn đang xem: nguyên tắc điều chế kim loại

Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại trở nên vẹn toàn tử.

${M^{n + }} + ne \to M$

II. Phương pháp

1. Phương pháp sức nóng luyện

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại vô phù hợp hóa học ở sức nóng phỏng cao tự những hóa học khử như C, CO, H hoặc các sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt.

Phương pháp này được dùng nhằm phát triển sắt kẽm kim loại vô công nghiệp. Chất khử hoặc được dùng là cacbon.

2. Phương pháp thủy luyện

Cơ sở của phương pháp này là sử dụng những hỗn hợp phù hợp như hỗn hợp H2SO4, NaOH, NaCN,... nhằm hòa tan sắt kẽm kim loại hoặc phù hợp hóa học của sắt kẽm kim loại và tách đi ra khỏi phần ko tan sở hữu vô quặng. Sau cơ khử những ion sắt kẽm kim loại này vô dung dịch bằng sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh như Fe, Zn,...

3. Phương pháp năng lượng điện phân

- Điện phân phù hợp chất nóng chảy

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại tự dòng sản phẩm năng lượng điện.

- Điện phân dung dịch

Là cách thức điện phân hỗn hợp muối hạt của sắt kẽm kim loại.

- Tính lượng chất thu được ở những năng lượng điện cực

Dựa vô công thức biểu trình diễn toan luật Farađây, hoàn toàn có thể xác lập được lượng những hóa học chiếm được ở điện cực: $m = \frac{{AIt}}{{nF}}$, vô đó

m :       Khối lượng hóa học chiếm được ở năng lượng điện cực (gam).

A :        Khối lượng mol vẹn toàn tử của hóa học thu được ở năng lượng điện cực kỳ.

n :        Số electron nhưng mà vẹn toàn tử hoặc ion vẫn cho hoặc nhận.

I :         Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện (ampe).

t :         Thời gian tham năng lượng điện phân (giây).

Xem thêm: lập trình python cơ bản

F :         Hằng số Farađây (F = 96 500).