polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Câu hỏi:

23/05/2020 22,607

D. poli(etylen terephtalat)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trùng thích hợp m tấn etilen thu được một tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản xạ vày 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.

B. 2,00

C. 0,80.

D. 1,25

Câu 2:

Polime nào là tại đây với cấu hình mạng không khí (mạng lưới) ?

A. PE

B. amilopectin

C. PVC

D. vật liệu nhựa bakelit

Câu 3:

Trong số những polime sau : vật liệu nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3);  poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất nằm trong loại polime tổ hợp là

A. (1), (2), (3), (5)

B. (1). (2), (4), (5)

Xem thêm: bài 112 em ôn lại những gì đã học

C. (2), (3), (4). (5)

D. (1), (2), (3), (4)

Câu 4:

Cho mặt hàng những polime sau : xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, glicogen, cao su thiên nhiên lưu hoá. Số polime nhập mặt hàng với cấu hình mạch ko phân nhánh là

A. 2

B. 3.

C. 4

D. 5

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây sai ?

A. Các vật tư polime thựờng là hóa học rắn không phai hơi

B. Hầu không còn những polime tan nội địa và nhập dung môi hữu cơ

C. Polime là những hóa học với phân tử khối rất rộng lớn vì thế nhiều đôi mắt xích links với nhau

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổ hợp, còn tinh ranh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên

Câu 6:

Dãy nào là tại đây bao gồm những hóa học đều sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp ?

A. etan, etilen, toluen

B. propilen, stiren, vinyl clorua

C. propan, etilen, stiren

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

D. stiren, clobenzen, isopren