some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

Some rock stars started off as rebels with strong and broad

Exercise 3. Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

Some rock stars started off as rebels with strong and broad principles.


beliefs

honour

formulas

law

Xem thêm: x1^2+x2^2

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

principles (n): nguyên tắc, nguyên vẹn lý

A. beliefs (n): tín nhiệm, tín ngưỡng

B. honour (n): danh dự, thanh danh

C. formulas (n): phương pháp, công thức

D. law (n): quy luật, luật lệ

=> principles = beliefs

Tạm dịch: Một số ngôi sao 5 cánh nhạc rock khởi điểm như thể những kẻ nổi loàn với những niềm tin cẩn mạnh mẽ và uy lực và rộng lớn lao.

Chọn A

Xem thêm: toán lớp 1 tập 1

App xem sách tóm lược miễn phí