some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

Some rock stars started off as rebels with strong and broad

Exercise 3. Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

Some rock stars started off as rebels with strong and broad principles.


beliefs

honour

formulas

law

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

principles (n): nguyên tắc, nguyên vẹn lý

A. beliefs (n): tín nhiệm, tín ngưỡng

B. honour (n): danh dự, thanh danh

C. formulas (n): phương pháp, công thức

D. law (n): quy luật, luật lệ

=> principles = beliefs

Tạm dịch: Một số ngôi sao 5 cánh nhạc rock khởi điểm như thể những kẻ nổi loàn với những niềm tin cẩn mạnh mẽ và uy lực và rộng lớn lao.

Chọn A

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

App xem sách tóm lược miễn phí