stop talking or you won't understand the lesson

Câu hỏi:

22/09/2020 49,204

Choose the answer that is nearest in meaning to tướng the printed before it.

 Stop talking or you won’t understand the lesson.

Bạn đang xem: stop talking or you won't understand the lesson

A. If you don't stop talking, you won't understand the lesson.

Đáp án chủ yếu xác

B. If you don't stop talking, you wouldn't understand the lesson.

CIf you hadn't stopped talking, you wouldn't understand the lesson.

D. If you hadn't stopped talking, you wouldn't understood the lesson.

Đáp án: A

- Câu ĐK loại 1 biểu diễn miêu tả ĐK đem thiệt ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

(Điều khiếu nại đem thật: Nếu ko giới hạn rỉ tai => tiếp tục thiếu hiểu biết nhiều bài)

- Cấu trúc: If + S + V (simple present), S + will/ won’t + V (bare infinitive)

=> Câu B, C, D sai về nghữ pháp.

Tạm dịch: Ngừng rỉ tai còn nếu như không các bạn sẽ thiếu hiểu biết nhiều bài học kinh nghiệm.

A. Nếu các bạn không ngừng nghỉ rỉ tai, các bạn sẽ thiếu hiểu biết nhiều bài bác.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the answer that is nearest in meaning to tướng the printed before it.

I don’t have enough money with u now; otherwise I would buy that coat.

A. If  I didn't have enough money with u now, I would buy that coat.

B. If I had enough money with u now, I would buy that coat

C. If I had enough money with u now, I wouldn't buy that coat.

D. If I didn't have enough money now, I wouldn't buy that coat.

Câu 2:

Choose the answer that is nearest in meaning to tướng the printed before it.

If today is Sunday, the pupils could go swimming.

A. If today were Sunday, the pupils could go swimming.

BIf today is Sunday, the pupils could go swimming.

C. The pupils could go swimming unless today is Sunday.

D. The pupils could not go swimming if today isn't Sunday.

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

Câu 3:

Choose the answer that is nearest in meaning to tướng the printed before it.

If you are not careful, you will cut yourself with that knife.

A. Unless you are careful, you will cut yourself with that knife.

B. If you are careful, you will cut yourself with that knife.

CUnless you were not careful, you will cut yourself with that knife.

DUnless you were careful, you will cut yourself with that knife.

Câu 4:

Choose the answer that is nearest in meaning to tướng the printed before it.

Because he doesn’t leave immediately, I Hotline a policeman.

A. If he left immediately, I  wouldn't Hotline a policeman.

BIf he leaves immediately, I  won't Hotline a policeman.

C. Unless he leaves immediately, I will Hotline a policeman.

D. Unless he leaves immediately, I won't Hotline a policeman.

Câu 5:

Choose the best answer to tướng complete each sentence.

The vast wilderness of Alaska offers some unbelievable ecotourism opportunities, and one of the most______ tourism industries in the USA.

A. safe 

Bsustainable 

C. natural

D. environmental

Câu 6:

Choose the best answer to tướng complete each sentence.

The gardens and islets near the Tien and Hau River are very attractive ecotourism ______ of the region.

A. sight 

B. destination

C. view

Xem thêm: phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

D. scene