the course was so difficult

Câu hỏi:

23/03/2020 53,851

Đáp án B

Bạn đang xem: the course was so difficult

Kiến thức về cụm kể từ cố định

Make progress: tiến bộ bộ

Tạm dịch: Khóa học tập này khó khăn đến mức độ tôi không tồn tại bất kể sự tiến bộ cỗ này.

Các cấu tạo không giống cần thiết lưu ý:

So + adj/adv+ that = so sánh + adj + a/an+ N+ that = such + (a/n)+ adj+ N+ that: quá.... cho tới nỗi mà

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

No sooner had I turned on my new PC phàn nàn there was a strange noise.

A. As soon as there was a strange noise, I turned on my new PC. 

B. Scarcely had I turned on my new PC when there was a strange noise. 

C. Hardly I had turned on my new PC, there was a strange noise. 

D. I had hardly turned on my new PC phàn nàn there was a strange noise.

Câu 2:

If I had known about their wedding plan earlier, I would have been able to tát make time to tát attend the reception tiệc ngọt.

A. I knew their wedding would be planned earlier so sánh I made some time to tát attend the reception tiệc ngọt. 

B. I wish I had known their wedding plan sooner so sánh that I could arrange time to tát attend the reception tiệc ngọt. 

C. I don't know their wedding plan earlier so sánh I can't make time to tát attend the reception tiệc ngọt. 

D. When I knew their wedding tiệc ngọt, it was too late to tát attend the reception tiệc ngọt.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

We respectfully advise the Culture Secretary not to tát put her shirt on it.

A. get rid of

B. be sure about 

Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt

C. become interested in

D. be doubtful about

Câu 4:

1/4 of my income _____ to tát pay for my university debts

A. has been used

B. were used

C. has used

D. are used

Câu 5:

Tom: “Why don't we send them some textbooks, newspapers and picture books?” Hellen: “______________.”

A. Great idea! What meaningful gifts!

B. No, they are not available 

C. We're sorry to tát hear this

D. You should agree with us

Câu 6:

He worked on fixing the computer for two ______ hours before giving up  and calling tech tư vấn.

A. compact

B. solid

C. tight

Xem thêm: phân tích ai đã đặt tên cho dòng sông

D. rush