tiếng anh 7 unit 10 skills 1


1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to lớn complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pair. Discuss the following questions.

(Làm việc theo đuổi cặp. Thảo luận những thắc mắc sau.)

1. What are the main energy sources in Viet Nam?

(Các mối cung cấp tích điện chủ yếu ở nước ta là gì?)

2. What type(s) of energy sources will we use in the future?

(Chúng tớ tiếp tục dùng (những) loại mối cung cấp tích điện này vô tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. They are hydro energy and energy from coal.

(Chúng là tích điện thủy năng lượng điện và tích điện kể từ phàn nàn đá.)

2. We will use solar energy and wind energy.

(Chúng tôi tiếp tục dùng tích điện mặt mũi trời và tích điện dông.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to lớn complete the sentences.

(Ông Lâm đang được giảng bài bác về những mối cung cấp tích điện. Đọc văn bạn dạng và lựa chọn phương án cực tốt (A, B hoặc C) nhằm hoàn thành xong những câu.)

Hello, class. Today I'd lượt thích to lớn tell you about two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.

Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. We can use these sources to lớn produce energy. They are cheap and easy to lớn use. People use them a lot. But they are very limited and will lập cập out soon.

Renewable sources come from the sun, wind or water. When energy comes from the sun, we điện thoại tư vấn it solar energy. Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water. Renewable sources are available, clean and safe to lớn use. But they are expensive to lớn produce.

In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not lập cập out.

1. Non – renewable sources are cheap and _________.

A. available

B. easy to lớn use 

C. expensive

2. _________come from the sun, wind or water.

A. Renewable sources

B. All energy sources

C. Non-renewable sources

3. When energy comes from water, we điện thoại tư vấn it_________.

A. wind energy 

B. solar energy

C. hydro energy 

4. Renewable energy sources are better for_______.

A. the environment 

B. our cars

C. hydro energy

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

Chào cả lớp. Hôm ni tôi mong muốn rằng với chúng ta về nhì mối cung cấp tích điện. Chúng là những mối cung cấp ko thể khởi tạo và những mối cung cấp hoàn toàn có thể khởi tạo.

Các mối cung cấp ko thể khởi tạo là phàn nàn đá, dầu lửa và khí thắp đương nhiên. Chúng tớ hoàn toàn có thể dùng những mối cung cấp này nhằm phát triển tích điện. Chúng rẻ rúng và dễ dàng dùng. Mọi người tiêu dùng nó rất nhiều. Nhưng nó rất giới hạn và tiếp tục không còn sớm.

Các mối cung cấp khởi tạo tới từ mặt mũi trời, dông hoặc nước. Khi tích điện tới từ mặt mũi trời, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện mặt mũi trời. Năng lượng dông tới từ dông, và tích điện thủy năng lượng điện tới từ nước. Nguồn khởi tạo đã có sẵn trước, thật sạch và an toàn và tin cậy nhằm dùng. Nhưng bọn chúng nhiều tiền nhằm phát triển.

Trong sau này, tất cả chúng ta tiếp tục dựa nhiều hơn thế vô những mối cung cấp tích điện khởi tạo. Chúng đảm bảo chất lượng rộng lớn mang đến môi trường xung quanh và bọn chúng sẽ không còn hết sạch.

1. Nguồn ko tái mét tạo ra rẻ rúng và _________.

A. sở hữu sẵn

B. dễ dàng sử dụng

C. đắt

2. ________nhận được kể từ mặt mũi trời, dông hoặc nước.

A. Nguồn tái mét tạo

B. Tất cả những mối cung cấp năng lượng

C. Các mối cung cấp ko thể tái mét tạo

3. Khi tích điện tới từ nước, tất cả chúng ta gọi nó là_________.

A. tích điện gió

B. tích điện mặt mũi trời

C. tích điện thủy

4. Các mối cung cấp tích điện khởi tạo đảm bảo chất lượng rộng lớn mang đến ____.

A. môi trường

B. xe pháo của bọn chúng tôi

C. tích điện thủy

Lời giải chi tiết:

1. B

Non – renewable sources are cheap and easy to lớn use.

(Năng lượng ko thể khởi tạo thì rẻ rúng và dễ dàng dùng.)

Thông tin: Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. ... They are cheap and easy to lớn use.

(Các mối cung cấp ko thể khởi tạo là phàn nàn đá, dầu lửa và khí thắp đương nhiên. ... Chúng rẻ rúng và dễ dàng dùng.)

2. A

Renewable sources come from the sun, wind or water.

(Các mối cung cấp tích điện hoàn toàn có thể khởi tạo tới từ mặt mũi trời, dông và nước.)

Thông tin: Renewable sources come from the sun, wind or water.

(Các mối cung cấp khởi tạo tới từ mặt mũi trời, dông hoặc nước.)

3. C

When energy comes from water, we điện thoại tư vấn it hydro energy.

(Khi tích điện tới từ nước, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện thủy năng lượng điện.)

Thông tin: Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water.

(Năng lượng dông tới từ dông, và tích điện thủy năng lượng điện tới từ nước.)

4. A

Renewable energy sources are better for the environment.

(Các mối cung cấp tích điện hoàn toàn có thể khởi tạo thì đảm bảo chất lượng rộng lớn mang đến môi trường xung quanh.)

Thông tin: In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not lập cập out.

(Trong sau này, công ty chúng tôi tiếp tục dựa nhiều hơn thế vô những mối cung cấp tích điện khởi tạo. Chúng đảm bảo chất lượng rộng lớn mang đến môi trường xung quanh và bọn chúng sẽ không còn hết sạch.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bạn dạng và vấn đáp những thắc mắc.)

1. How many energy sources are there? What are they?

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

(Có từng nào mối cung cấp năng lượng? Chúng là gì?)

2. What bởi non-renewable sources include?

(Các mối cung cấp ko khởi tạo bao hàm những gì?)

3. What are the advantages of renewable energy?

(Ưu điểm của tích điện khởi tạo là gì?)

4. What will we rely more on in the future?

(Chúng tớ tiếp tục phụ thuộc điều gì nhiều hơn thế vô tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. There are two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources. 

(Có nhì mối cung cấp tích điện. Chúng là những mối cung cấp ko thể khởi tạo và những mối cung cấp hoàn toàn có thể khởi tạo.)

2. Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. 

(Các mối cung cấp ko thể khởi tạo là phàn nàn đá, dầu lửa và khí thắp đương nhiên.)

3. Renewable sources are available, clean and safe to lớn use. But they are expensive to lớn produce.

(Nguồn khởi tạo đã có sẵn trước, thật sạch và an toàn và tin cậy nhằm dùng. Nhưng bọn chúng nhiều tiền nhằm phát triển.)

4. In the future we will rely more on renewable energy sources.

(Trong sau này, công ty chúng tôi tiếp tục dựa nhiều hơn thế vô những mối cung cấp tích điện khởi tạo.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns.

run out                            limited                    easy to lớn use                      cheap                expensive                       available                   safe to lớn use                  good for the environment

Advantages

Disadvantages

 

Phương pháp giải:

run out (ph.v): cạn kiệt

limited (adj): có giới hạn

easy to lớn use (adj): dễ dàng sử dụng

cheap (adj): rẻ

expensive (adj): đắt

available (adj): sẵn có

safe to lớn use (adj): an toàn và tin cậy sử dụng

good for the environment (adj): đảm bảo chất lượng môi trường

Lời giải chi tiết:

Advantages

(Thuận lợi)

Disadvantages

(Bất lợi)

easy to lớn use (dễ dàng sử dụng)                    

cheap (rẻ)

available (sẵn có)

safe to lớn use (an toàn sử dụng)

good for the environment (tốt môi trường)

run out (cạn kiệt)

limited (có giới hạn)

expensive (đắt tiền)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về điểm mạnh và điểm yếu của những mối cung cấp tích điện không giống nhau.)

Example:

A: What are the advantages of hydro energy?

(Những ưu thế của tích điện thủy năng lượng điện là gì?)

B: It's available, clean and safe to lớn use.

(Nó đã có sẵn trước, thật sạch và an toàn và tin cậy nhằm dùng.)

A: What are its disadvantages?

(Nhược điểm của chính nó là gì?)

B: It's expensive to lớn produce.

(Nó nhiều tiền nhằm phát triển.)

Lời giải chi tiết:

A: What are the advantages of energy from coal?

(Ưu điểm của tích điện kể từ phàn nàn đá là gì?)

B: It's cheap and easy to lớn use.

(Nó rẻ rúng và dễ dàng dùng.)

A: What are its disadvantages?

(Nhược điểm của chính nó là gì?)

B: It's limited and not good for the environment.

(Nó giới hạn và ko đảm bảo chất lượng mang đến môi trường xung quanh.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to lớn save energy at home page. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to lớn save energy at home page. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home page.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to lớn the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to lớn ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous size of the verbs in brackets. 3. Circle the correct size of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.