tiếng anh 8 unit 11 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Write the correct size of the words in brackets.

(Viết mẫu mã đích thị của kể từ vô ngoặc.)

1. My friend said he really enjoyed doing (science) _______ experiments and finding out how things worked.

2. Production of these chemicals causes serious (environment) _______ pollution.

3. There have been major new (develop) _______ in space research and satellite technology.

4. It is known that new scientific (discover) _______ are being made all the time.

5. It seems (natural) _______ for a child to tát spend so sánh much time by himself or herself.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- environment (n): môi trường

- develop (v): trị triển

- discover (v): khám xét phá

- natural (adj): thuộc sở hữu tự động nhiên

Lời giải chi tiết:

1. scientific

2. environmental

3. developments

4. discoveries

5. unnatural

 

1. May friend said he really enjoyed doing scientific experiments and finding out how things worked.

(Bạn tôi rằng cô ấy mến thực hiện thử nghiệm khoa học tập và mò mẫm đi ra cơ hội tuy nhiên những loại sinh hoạt.)

Giải thích: Trước danh kể từ "experiments" cần thiết tính kể từ => scientific (adj): mang tính chất khoa học

2. Production of these chemicals causes serious environmental pollution.

(Việc phát hành đi ra những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường xung quanh nguy hiểm.)

Giải thích: Trước danh kể từ "pollution" cần thiết tính kể từ => environmental (adj): thuộc sở hữu môi trường

3. There have been major new developments in space research and satellite technology.

(Có sự cách tân và phát triển rộng lớn, mới mẻ vô nghiên cứu và phân tích không khí và technology vệ tinh nghịch.)

Giải thích: Sau "there have been" cần thiết danh kể từ số nhiều => developments (pl.n): sự trị triển

4. It is known that new scientific discoveries are being made all the time.

(Người tớ hiểu được những mày mò khoa học tập mới mẻ đang rất được tiến hành trong cả.)

Giải thích: Trước doongjd kể từ "are" cần thiết danh kể từ số nhiều vào vai trò ngôi nhà ngữ => discoveries (n): sự khám xét phá

5. It seems unnatural for a child to tát spend too much time by himself or herself.

(Dường như ko bất ngờ cho 1 đứa bé bỏng dành riêng rất nhiều thời hạn cho tới chủ yếu nó.)

Giải thích: Sau "seem" là tính kể từ, xét về nghĩa cần thiết tính kể từ đem nghĩa xấu đi => unnatural (adj): ko tự động nhiên

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2.  Complete the word trang web with the fields that could benifit from science and technology.

(Hoàn trở thành lưới kể từ với những nghành nghề dịch vụ tuy nhiên hoàn toàn có thể mang đến quyền lợi kể từ khoa học tập và technology.)

Lời giải chi tiết:

engineering (kĩ thuật)

farming (nuôi trồng)

home life (gia đình)

entertainment (giải trí)

energy (năng lượng)

medicine (dược phẩm)

space exploration (khám đập phá vũ trụ)

communication (giao tiếp)

architecture (kiến trúc)

leisure (lợi ích)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each gap with a word from the box to tát complete the passage. 

(Điền vô địa điểm trống rỗng với 1 kể từ vô sườn nhằm triển khai xong đoạn văn.)

science                   inventions                 inventing                   benefits               productive               laboratory

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more phàn nàn one thousand (1) _______ including the electric light bulb and the record player. He also created the world's first industrial research (2) _______.

Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) _______ book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to tát make inventions. In 1876 he built a new laboratory so sánh that he could spend all his time (4) _______. He planned to tát turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick' every six months. He developed many devices that brought great (5) _______ to tát people's life. He once said that the value of an idea lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) _______  life.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- inventions (plr.n): sự trị minh

- inventing (V-ing): phát minh

- benefits (plr.n): lợi ích

- productive(adj): hiệu suất cao

- laboratory (n): phòng thí nghiệm

Lời giải chi tiết:

1. inventions

2. laboratory

3. science

4. inventing

5. benefits

6. productive

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more phàn nàn one thousand (1) inventions including the electric light bulb and the record player. He also created the world’s first industrial research (2) laboratory.
Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) science book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to tát make inventions. In 1876 he built a new laboratory so sánh that he could spend all his time (4) inventing. He planned to tát turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick’ every six months. He developed many devices that brought great (5) benefits to people’s life. He once said that the value of an idea lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) productive life.

Giải thích:

(1) one thousand + danh kể từ số nhiều

(2) Sau tính kể từ "industrial" và danh kể từ "research" cần thiết một danh kể từ nữa sẽ tạo trở thành cụm danh kể từ => industrial research laboratory (n.p): chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích công nghiệp

(3) Sau mạo kể từ "a" và trước danh kể từ "book" cần thiết một tính kể từ hoặc danh kể từ sẽ tạo trở thành cụm danh kể từ => a science book: sách khoa học

(4) Cấu trúc: spend time + Ving (dành thời hạn thao tác gì)

(5) Sau tính kể từ "great" cần thiết danh từ 

(6) Sau trạng kể từ "remarkably" và trước danh kể từ "life" cần thiết tính kể từ.

Tạm dịch:

Thomas Edison là một trong trong mỗi ngôi nhà phát minh sáng tạo lớn số 1 bên trên trái đất. Ông tiếp tục phát minh sáng tạo đi ra rộng lớn 1000 phát minh sáng tạo bao hàm đèn điện năng lượng điện và máy thu thanh. Ông đã và đang dẫn đến chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích thứ nhất trái đất. Edison sinh vào năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi tác, ông tiếp tục dựng một chống thử nghiệm nhỏ sau thời điểm ông gọi một cuốn sách khoa học tập tuy nhiên u ông cho tới coi. Vào năm 1869, ông tiếp tục mượn không nhiều chi phí và chính thức thực hiện phát minh sáng tạo. Trong năm 1876 ông tiếp tục xây cất một chống thử nghiệm mới mẻ nhằm tuy nhiên ông hoàn toàn có thể dành riêng toàn bộ thời hạn của tớ nhằm phát minh sáng tạo. Ông lên plan đã tạo ra những phát minh sáng tạo nhỏ sau từng 10 ngày và một phát minh sáng tạo rộng lớn sau từng 6 mon. Ông tiếp tục cách tân và phát triển nhiều khí giới tuy nhiên mang lại quyền lợi rộng lớn cho tới cuộc sống thường ngày loài người. Ông từng bảo rằng độ quý hiếm của một phát minh nằm tại vị trí việc dùng nó. Edison thất lạc năm 1931, với 1 cuộc sống hiến đâng kỷ niệm.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Change the sentences into reported speech.

(Thay thay đổi câu trở thành câu trần thuật.)

1. “They are doing an experiment.”

(Họ đang khiến thử nghiệm.)

He said that ___________

2. “You have to tát sign the paper again.”

(Bạn nên lý lại giấy tờ tiwf này.)

She told u that ___________

3. “We watched a television documentary on the future of nuclear power.”

(Chúng tôi tiếp tục coi phim tư liệu truyền hình về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Tam said ___________

4. “The 10 o'clock flight to tát Kuala Lumpur will be an hour late.”

(Chuyến cất cánh khi 10 giờ cho tới Kuala Lumpur sẽ ảnh hưởng trễ 1 giờ.)

They announced that ___________

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sinh sống bên trên mặt mũi trăng.)

Scientists said that ___________

Phương pháp giải:

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sinh sống bên trên mặt mũi trăng.)

Scientists said that ___________

Lời giải chi tiết:

1. He said that they were doing an experiment.

(Anh ấy bảo rằng bọn họ đang khiến một thử nghiệm.)

Giải thích: Khi đem câu thẳng lịch sự con gián tiếp tớ tiến hành quy đổi thì lúc này tiếp tục trở thành quá khứ tiếp diễn: are going => were going

2. She told u that I had to tát sign the paper again.

(Cô ấy bảo rằng tôi nên ký giấy tờ lại.)

Giải thích: Khi đem câu thẳng lịch sự con gián tiếp tớ tiến hành đem đổi:

- you => I

- have to tát => had to 

3. Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

(Tâm bảo rằng bọn họ tiếp tục coi phim tư liệu về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Giải thích: Khi đem câu thẳng lịch sự con gián tiếp tớ tiến hành đem đổi:

- we => they

- thì quá khứ đơn => quá khứ trả thành: watched => had watched

4. They announced that the 10 o’lock flight to tát Kualar Lumpur would be an hour late.

(Họ thông tin rằng chuyến cất cánh 10 giờ cho tới Kualar Lumpur tiếp tục trễ 1 giờ đồng hồ đeo tay.)

Giải thích: Khi đem câu thẳng lịch sự con gián tiếp tớ tiến hành đem đổi: will => would

5. Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.

(Những ngôi nhà khoa học tập bảo rằng vô 50 năm nữa tất cả chúng ta tiếp tục sinh sống bên trên mặt mũi trăng.)

Giải thích: Khi đem câu thẳng lịch sự con gián tiếp tớ tiến hành đem đổi: may => might

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Rewrite these sentences in direct speech.

(Viết lại những câu này trở thành câu thẳng.)

Example: Louise told u that he had lắc u the night before.

(Ví dụ: Louise rằng với toi rằng tối qua loa anh ấy tiếp tục gọi cho tới tôi.)

→ Louise: “I rang you last night.”

(Louise: "Tối qua loa tôi tiếp tục gọi năng lượng điện cho mình.")

1. Kien said that he had missed the train.

(Kiên bảo rằng anh ấy đã trở nên lỡ chuyến tàu.)

2. Duong said that he could run rẩy very fast.

(Dương bảo rằng anh ấy hoàn toàn có thể chạy cực kỳ thời gian nhanh.)

3. Mia told u that she would hand in the report the next day.

(Mia rằng với tôi rằng cô ấy tiếp tục nộp phiên bản report vào trong ngày bữa sau.)

4. She said that she was reading a science fiction book about life on Venus.

(Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.)

5. He told u he would be a lawyer when he grew up.

(Anh ấy rằng với tôi rằng anh ấy tiếp tục là một trong trạng sư Lúc anh ấy tăng trưởng.)

Phương pháp giải:

Khi đem kể từ câu con gián tiếp về thẳng thì Note những động kể từ chủ yếu vô câu tiến thủ về trước 1 thì:

quá khứ đơn => lúc này đơn

quá khứ triển khai xong => quá khứ đơn/hiện bên trên toàn thành

would => will.

Lưu ý những trạng kể từ chỉ thời hạn.

Lời giải chi tiết:

1. Kien said: “I missed the train.”

(Kiên rằng, "Tôi tiếp tục bỏ qua chuyến tàu.")

Giải thích: Khi đem câu con gián tiếp lịch sự thẳng tớ tiến hành những đem đổi:

- he => I

- had missed => missed

2. Duong said: “I can run rẩy very fast.”

(Dương rằng, "Tôi hoàn toàn có thể chạy cực kỳ thời gian nhanh.")

Giải thích: Khi đem câu con gián tiếp lịch sự thẳng tớ tiến hành những đem đổi:

- he => I

- could => can

3. Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”

(“Tôi tiếp tục đem report vào trong ngày mai,” Mia rằng với tôi.)

Giải thích: Khi đem câu con gián tiếp lịch sự thẳng tớ tiến hành những đem đổi:

- she => I

- would => will

- the next day => tomorrow

4. She said: “I’m reading a science fiction book about life on Venus.”

(Cô ấy rằng, "Tôi đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.")

Giải thích: Khi đem câu con gián tiếp lịch sự thẳng tớ tiến hành những đem đổi:

- she => I

- was reading => am reading

5. He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

("Tôi tiếp tục là một trong trạng sư Lúc tôi tăng trưởng," anh rằng với tôi.)

Giải thích: Khi đem câu con gián tiếp lịch sự thẳng tớ tiến hành những đem đổi:

- he => I

- would => will

- grew => grow

Bài 6

6.  Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then share it with the class. 

(Viết một Dự kiến cho từng nghành nghề dịch vụ sau, dựa vào những khêu ý và ý riêng rẽ của em. Sau ê share với lớp.)

Example: In transport, we will probably travel faster and further in flying cars and spaceships.

(Ví dụ: Về phương tiện đi lại đi đi lại lại, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục dịch rời thời gian nhanh rộng lớn và xa xăm rộng lớn bên trên xe hơi cất cánh và tàu dải ngân hà.)

Cues: (Gợi ý)

- solar energy all year round (năng lượng mặt mũi trời xung quanh năm)

-  no schools, lessons on the Net (không ngôi trường học tập, bài học kinh nghiệm bên trên mạng)

-  nutrition pills instead of normal food (thuốc đủ chất thay cho thực phẩm bình thường)

-  5D-cinema at home page (rạp phim 5D ở nhà)

-  home page security protection with cameras (bảo vệ bình yên ngôi nhà cửa ngõ với Ϲɑmerɑ phim)

-  entertainment centre at home (trung tâm vui chơi ở nhà)

-  smart phone ứng dụng (ứng dụng điện thoại cảm ứng thông minh di động)

Lời giải chi tiết:

- In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

(Về dạy dỗ, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục không tồn tại ngôi trường học tập. Chúng tớ tiếp tục học tập bài xích bên trên Internet.)

- For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

(Về đồ ăn thức uống, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục dùng dung dịch bồi dưỡng thay cho đồ ăn thức uống thường thì.)

- For leisure, we will probably watch 5D-cinema at home page.

(Về vui chơi, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục coi rạp chiếu phim 5D trong nhà.)

- In energy, energy saving devices will be used in home page and industry.

(Về tích điện, những khí giới tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện sẽ tiến hành dùng vô mái ấm gia đình và công nghiệp.)

- In home page life, robots will probably bởi the household chores.

Xem thêm: đạo hàm của căn x

(Về cuộc sống thường ngày mái ấm gia đình, robot hoàn toàn có thể tiếp tục thao tác ngôi nhà.)

- In communication, tin nhắn will probably replace snail mail.

(Về tiếp xúc, tin nhắn hoàn toàn có thể tiếp tục thay cho thế thư gửi lờ đờ.)