tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập các bạn đem nó thời điểm hôm nay : Thường đem từng môn học tập từng nào chuyến vô tuần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice vĩ đại talk vĩ đại you again.

(Xin xin chào Akiko. Thật thú vị rằng Khi chuyện với các bạn lần tiếp nữa.)

    Nice vĩ đại talk vĩ đại you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị Khi thì thầm với các bạn, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường cần không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, đích thị rồi. Nó là giờ đi ra chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường cần không?)

No, I'm at trang chính. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân ở trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often tự you have English?

(Tốt cho chính mình. Quý Khách thông thường đem môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tư chuyến một tuần.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và rằng.)

Lời giải chi tiết:

a) How often tự you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường đem môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một chuyến một tuần.)

b) How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường đem môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

c) How often tự you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường đem môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tư chuyến một tuần.)

d) How often tự you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường đem môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong rằng.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập các bạn đem hôm này và bạn làm việc nó thông thường xuyên ra sao.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons tự you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bạn làm việc từng nào môn? - Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh và Khoa học tập.)

- How often tự you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm chuyến một tuần.)

- How often tự you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm chuyến một tuần.)

- How often tự you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

- How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often tự you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often tự you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons tự you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons tự you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice vĩ đại have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice vĩ đại talk vĩ đại you again.

Akiko: Nice vĩ đại talk vĩ đại you, too, Mai. Do you have school today?

Mai: Yes, but not now. I'll go vĩ đại school in the afternoon. How about you?

Xem thêm: học viện thanh thiếu niên hà nội

Akiko: I'm on holiday. How many lessons tự you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

4. Tony: What subject tự you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often tự you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ đồng hồ Anh ra sao, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó hằng ngày Mai à.

Mai: Bạn đem quí môn giờ đồng hồ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? Quý Khách thông thường học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tư chuyến một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bạn làm việc từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, âm thanh và Thể dục. Thế còn bạn? Quý Khách học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, thời điểm hôm nay là ngày nghỉ ngơi ở mặt mày Nhật.

Nam: Tuyệt vượt lên trên. Thật là quí Khi được nghỉ ngơi.

3. Mai: Chào Akiko. Rất vui mừng lại được thì thầm với các bạn.

Akiko: Mình cũng tương đối vui mừng Khi được thì thầm với các bạn, Mai? Quý Khách đem cần đến lớp hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko cần lúc này. Mình tiếp tục đến lớp vô chiều tối. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn quí môn học tập nào là nhất, Quân?

Quan: Mình quí Toán. Thế còn các bạn, Tony?

Tony: Mình cũng quí nó. Quý Khách thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày đến lớp. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tư chuyến một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai đem môn Tiếng Anh tư chuyến một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam đem tư môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko vô kỳ nghỉ ngơi.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân đem môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons tự you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often tự you have your favourite lesson?

4. How often tự you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons tự you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni các bạn đem từng nào môn học? - Tôi đem 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương quí của công ty là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often tự you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương quí của công ty thông thường đem bao nhiêu lần? - Tôi đem nó thường ngày học tập.)

4. How often tự you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường đem môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi đem nó tía chuyến một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I tự. Because I can talk vĩ đại many people from different countries in the World.

(Bạn quí môn Tiếng Anh cần không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi quí. Bởi vì như thế tôi nói theo một cách khác chuyện với tương đối nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên trái đất.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong đùa.)

Slap the board.

(Vỗ vô bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập vô mon 8. 2. She goes vĩ đại school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy đến lớp thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  Nam: Oh, good. How many lessons tự you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới mẻ
 • Luyện tập dượt kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây ăn khoai

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.