tiếng anh lớp 6 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers lớn these questions.

(Junet, một học viên của ngôi trường Palmer ở Mỹ, đang được nói đến ngôi trường học tập của người sử dụng ấy. Đoán câu vấn đáp mang đến những thắc mắc này.)

1. Do you think the students there wear uniforms?

(Em với nghĩ về những học viên ở trên đây khoác đồng phục không?)

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

(Các các bạn ấy với học tập giờ Việt như 1 nước ngoài ngữ không?)

Listen lớn the talk and kiểm tra your guesses.

(Nghe bài bác trình bày và đánh giá suy luận của em.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hi. My name's Janet. I'm eleven years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I lượt thích it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours lớn study Vietnamese every week. I usually bởi my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going lớn have a biology lesson on a farm.

Tạm dịch:

Chào. Mình là Janet. Mình mươi một tuổi tác. Bây giờ bản thân đang được học tập năm 6 bên trên ngôi trường Palmer. Mình quí ngôi ngôi trường này. quý khách hàng học tập của tôi cực kỳ thân thuộc thiện. Các nghề giáo ở ngôi trường rất hay và đàng hoàng, và nghề giáo yêu thương quí của tôi là cô Smith. Cô ấy dạy dỗ bọn chúng bản thân toán học tập. Mình với nhì giờ nhằm học tập giờ Việt hàng tuần. Mình thông thường thực hiện bài bác luyện về căn nhà vô tủ sách. Chúng bản thân khoác đồng phục mỗi ngày, tuy nhiên thời điểm hôm nay thì ko. Chúng bản thân sẽ có được một tiết học viên học tập ở nông trại.

Lời giải chi tiết:

1. Yes, I bởi.

(Em nghĩ về là với.)

2. No, they don’t. Vietnamese is not popular enough lớn learn.

(Không. Tiếng Việt ko đầy đủ phổ cập nhằm học viên ở trên đây học tập.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and choose the correct answer A or B.

(Nghe lại và lựa chọn đáp án chính A hoặc B.)

1. Janet's favourite teacher is her_______teacher.

A. maths                       

B. science

2. Today Janet ________ her uniform.

A is wearing                 

B. isn’t wearing

3. Janet studies__________ for two hours a week.

A. English                     

B. Vietnamese

4. Janet usually does her homework__________.

A. in the library            

B. at home

5. Her class is going lớn have a biology lesson___________ .

A. on a farm                

B. in the classroom

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9

3. B

4. A

5. A

1. Janet's favourite teacher is her maths teacher.

(Giáo viên yêu thương quí của Janet là nghề giáo dạy dỗ toán.)

2. Today Janet isn’t wearing her uniform.

(Hôm ni Janet ko khoác đồng phục.)

3. Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tập giờ Việt nhì giờ một tuần.)

4. Janet usually does her homework in the library.

(Janet thông thường thực hiện bài bác luyện về căn nhà vô tủ sách.)

5. Her class is going lớn have a biology lesson on a farm.

(Lớp học tập của người sử dụng ấy sẽ có được một tiết học viên học tập ở một nông trại.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Writing

3. Write the answers lớn the following questions about your school.

(Viết câu vấn đáp của em mang đến những thắc mắc sau về ngôi trường học tập của em.)

1. What's the name of your school?

(Tên của ngôi trường học tập là gì?)

2. Where is your school?

(Trường của em ở đâu?)

3. How many classes does your school have?

(Trường học tập của em với từng nào lớp?)

4. What bởi students bởi at your school?

(Ở ngôi trường, học viên thực hiện gì?)

5. What bởi you lượt thích about your school?

(Em quí gì về ngôi trường học?)

Lời giải chi tiết:

1. The name of my school is Thuc Nghiem secondary school.

(Tên của ngôi trường là ngôi trường trung học tập Thực Nghiệm.)

2. It's in Ha Noi.

(Ở Hà Thành.)

3. There are 40 classes in my school/ My school has 40 classes.

(Trường với 40 lớp học tập.)

4. At school, students have lessons, play at break time and have meals at the canteen.

(Học sinh với tiết học tập, nghịch tặc vào khung giờ nghỉ ngơi và ăn uống hàng ngày ở căng-tin.)

5. My school is large and it has a lot of trees. Moreover, there is an art club for students lớn take part in.

(Trường thoáng rộng và có khá nhiều cây. Hơn nữa, còn tồn tại câu lạc cỗ thẩm mỹ nhằm nhập cuộc nữa.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the answers in 3 lớn write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer lớn the reading passages lớn help you.

(Sử dụng những câu vấn đáp ở bài bác luyện 3 nhằm viết lách một quãng văn 40 – 50 kể từ về ngôi trường em. Em hoàn toàn có thể xem thêm những bài bác gọi để giúp đỡ em.)

Xem thêm: sách chuyên đề toán 10 cánh diều

Lời giải chi tiết:

Thuc Nghiem secondary school is a public school in Ha Noi. This school has 40 classes. It's very large with a big stadium for students lớn play sports and a lot of trees around. There is an art club, students can learn whatever art subject they lượt thích.

(Trường trung học cơ sở Thực Nghiệm là 1 ngôi trường công lập bên trên Hà Thành. Trường này còn có 40 lớp. Nó cực kỳ rộng lớn với 1 Sảnh hoạt động rộng lớn mang đến học viên nghịch tặc thể thao và thật nhiều cây xanh xung xung quanh. Có câu lạc cỗ nghệ thuật và thẩm mỹ, học viên hoàn toàn có thể học tập bất kể môn nghệ thuật và thẩm mỹ nào là nhưng mà mình yêu thích.)