tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Listen and tick () the correct channel for each programme.

(Nghe và khắc ghi kênh đích thị cho từng công tác.)   

PROGRAMMES

CHANNEL 1

CHANNEL 2

CHANNEL 3

Green Summer

My Childhood

Harry Potter

English and Fun

Phương pháp giải:

Nội dung bài xích nghe:

Here are some interesting TV programmes for you. Green Summer, a music programme, is on channel 1. It starts at eight o'clock. My Childhood is on channel 2. It's the story of a country boy and his dog Billy. On channel 3, you will watch Harry Potter at 8.30. Children all over the world love this film. If you lượt thích to tướng learn English, you can go to tướng English and Fun on channel 1. It's at nine o'clock. We hope you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

Tạm dịch bài xích nghe:

Sau đó là một trong những công tác truyền hình thú vị dành riêng cho chính mình. Chương trình ca nhạc Mùa hè xanh xao bên trên kênh 1. Bắt đầu khi 8 giờ. Tuổi Thơ Của Tôi bên trên kênh 2. Đó là mẩu truyện về một cậu nhỏ nhắn mái ấm quê và chú chó Billy của cậu ấy. Trên kênh 3, các bạn sẽ coi Harry Potter khi 8h30. Trẻ em bên trên toàn toàn cầu yêu thương mến bộ phim truyện này. Các chúng ta mến học tập giờ Anh rất có thể nhập mục English and Fun bên trên kênh 1, khi 9h. Chúng tôi kỳ vọng chúng ta có thể lựa chọn một công tác mang lại riêng rẽ bản thân. Hãy tận thưởng và chúc chúng ta coi vui sướng nhé.

Lời giải chi tiết:

PROGRAMMES

(chương trình)

CHANNEL 1

(kênh 1)

CHANNEL 2

(kênh 2)

CHANNEL 3

(kênh 3)

Green Summer

(Mùa hè xanh)

My Childhood

(Thời thơ ấu của tôi)

Harry Potter

English and Fun

(Vui học tập giờ Anh)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and tick () T (True) or False (F).

(Nghe lại và khắc ghi T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Green Summer is a music programme.

2. My Childhood is the story of a girl and her dog.

3. Children love Harry Potter.

4. English and Fun is at five o’clock.

Lời giải chi tiết:

1. T

(Mùa hè xanh xao là 1 trong những công tác ca nhạc. => Đúng)

2. F

(Tuổi Thơ Của Tôi là mẩu truyện của một cô nàng và chú chó của cô ấy ấy. => Sai)

3. T

(Trẻ em yêu thương mến Harry Potter. => Đúng)

4. F

(Chương trình Vui học tập giờ Anh vạc sóng khi 5 giờ. => Sai)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the questions and circle the right answers for yourself.

(Đọc những thắc mắc và khoanh lựa chọn câu vấn đáp đích thị với phiên bản thân thiện em.)

1. How much bởi you lượt thích watching TV?

A. A lot.

B. So sánh.

Xem thêm: công thức tính nồng độ

C. Not much.

2. How many hours a day bởi you watch TV?

A. 1 hour.

B. 2-3 hours.

C. Less than vãn one hour.

3. When bởi you watch TV the most?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

4. Do you watch TV when you are eating?

A. Always.

B. Sometimes.

C. Never.

5. What TV programme bởi you watch the most?

A. Cartoons.

B. Sports.

C. Science.

Phương pháp giải:

 Tạm dịch:

1. Quý Khách mến coi TV đến mức độ nào?

A. Rất nhiều.

B. Tàm tạm thời.

C. Không nhiều.

2. Quý Khách coi TV từng nào giờ một ngày?

A. 1 giờ.

B. 2-3 giờ.

C. Ít rộng lớn một giờ.

3. Quý Khách coi TV nhiều nhất lúc nào?

A. Vào buổi sớm.

B. Vào chiều tối.

C. Vào bữa tối.

4. Quý Khách sở hữu coi TV Khi đang được ăn không?

A. Luôn luôn luôn.

B. Thông thường.

C. Không khi nào.

5. Chương trình TV nào là chúng ta coi nhiều nhất?

A. Phim phim hoạt hình.

B. Thể thao.

C. Khoa học tập.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. C

3. C

4. B

5. A

1. How much bởi you lượt thích watching TV? - Not much.

(Bạn mến coi TV đến mức độ nào? - Không nhiều.)

2. How many hours a day bởi you watch TV? - Less than vãn one hour.

(Bạn coi TV từng nào giờ một ngày? - Ít rộng lớn một giờ.)

3. When bởi you watch TV the most? - In the evening.

(Bạn coi TV nhiều nhất lúc nào? - Vào bữa tối.)

4. Do you watch TV when you are eating? - Never.

(Bạn sở hữu coi TV Khi đang được ăn không? – Không khi nào.)

5. What TV programme bởi you watch the most? - A. Cartoons.

(Chương trình TV nào là chúng ta coi nhiều nhất? - A. Phim phim hoạt hình.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV –viewing habits. Use your answers in 3.

(Viết một quãng văn khoảng chừng 50 kể từ về thói quen thuộc coi TV của em. Sử dụng những câu vấn đáp của em ở bài xích 3.)

Lời giải chi tiết:

I lượt thích watching TV, about one hour a day. I only watch TV in the evening. During the day, I go to tướng school. On Saturday and Sunday, I watch more. Sometimes I watch TV when I'm eating, but I never watch TV when I'm studying. I watch Science programme the most. It has interesting educational programmes for children.

(Tôi mến coi TV, khoảng chừng một giờ thường ngày. Tôi chỉ coi TV nhập bữa tối. Ban ngày, tôi tới trường. Thứ Bảy và Chủ nhật, tôi coi nhiều hơn thế. Thông thường tôi coi TV Khi tôi đang được ăn, tuy nhiên tôi ko khi nào coi TV Khi tôi đang được học tập. Tôi coi công tác Khoa học tập tối đa. Nó sở hữu những công tác dạy dỗ thú vị mang lại trẻ nhỏ.)