toán lớp 5 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 160

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{2}{3}+ \dfrac{3}{5}\);               \(\dfrac{7}{12}-\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{12}\) ;             \(\dfrac{12}{17}-\dfrac{5}{17}-\dfrac{4}{17}\).

b) \(578,69 + 281,78 \);                        \(594,72 + 406,38 - 329,47\).

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhì phân số không giống khuôn số tao quy đồng khuôn số rồi nằm trong hoặc trừ nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc tính nằm trong và trừ thì tao tính theo lần lượt kể từ trái ngược lịch sự nên.

Lời giải chi tiết:

a) +) \(\dfrac{2}{3}+ \dfrac{3}{5}  = \dfrac{10}{15} + \dfrac{9}{15}= \dfrac{19}{15}\);

    +) $\frac{7}{{12}} - \frac{2}{7} + \frac{1}{{12}} = \left( {\frac{7}{{12}} + \frac{1}{{12}}} \right) - \frac{2}{7} = \frac{8}{{12}} - \frac{2}{7} = \frac{2}{3} - \frac{2}{7} = \frac{{14}}{{21}} - \frac{6}{{21}} = \frac{8}{{21}}$

    +) \(\dfrac{12}{17}- \dfrac{5}{17} - \dfrac{4}{17}= \dfrac{7}{17} - \dfrac{4}{17} = \dfrac{3}{17}\).

b) +) \(578,69 + 281,78 = 860,47\); 

    +) \(594,72 + 406,38 - 329,47 \) \(= 1001,1 - 329,47 = 671,63\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4};\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99};\)

c) \(69,78 + 35,97 +30,22;\)

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47.\)

Phương pháp giải:

- kề dụng đặc điểm gửi gắm hoán và phối hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân với tổng là số đương nhiên.

- kề dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\)

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4}\)

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

     \(  = \left( \dfrac{7}{11}  + \dfrac{4}{11}\right) + \left(\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}\right)\)

     \(= \dfrac{11}{11} +  \dfrac{4}{4} = 1 + 1 =2\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99}\) 

     \(  =  \dfrac{72}{99} - \left(\dfrac{28}{99} +\dfrac{14}{99}\right)\) 

     \(= \dfrac{72}{99} - \dfrac{42}{99} = \dfrac{30}{99} = \dfrac{10}{33}\)

c) \(69,78 + 35,97 +30,22 \) 

     \(= (69,78 + 30,22) + 35,97 \)

     \(= 100 + 35,97 = 135,97\)

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47 \)

     \(= 83,45 - (30,98 + 42,47) \)

     \(= 83,45 - 73,45 = 10\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình người công nhân dùng chi phí bổng hằng mon như sau: \(\dfrac{3}{5}\) số chi phí bổng nhằm chi mang đến chi phí ăn của mái ấm gia đình và chi phí học tập của những con cái, \(\dfrac{1}{4}\) số chi phí bổng nhằm trả chi phí mướn mái ấm và chi phí đầu tư chi tiêu mang đến việc không giống, sót lại là chi phí nhằm dành riêng.

 a) Hỏi hàng tháng mái ấm gia đình bại liệt nhằm dành riêng được từng nào xác suất số chi phí bổng ?

b) Nếu số chi phí bổng là 4 000 000 đồng một mon thì mái ấm gia đình bại liệt nhằm dành riêng được từng nào chi phí hàng tháng ?

Phương pháp giải:

- Coi số chi phí bổng của mái ấm gia đình bại liệt là một đơn vị chức năng.

- Tìm phân số chỉ tổng số chi phí mái ấm gia đình bại liệt đầu tư chi tiêu nhập mon, tức là tao tính \(\dfrac{3}{5}\) + \(\dfrac{1}{4}\).

- Tìm phân số chỉ số chi phí nhằm dành riêng tao lấy 1 trừ đi phân số chỉ tổng số chi phí mái ấm gia đình bại liệt đầu tư chi tiêu nhập mon.

- Đổi sản phẩm vừa vặn tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số xác suất, chú ý rằng \(\dfrac{1}{100}=1\%\).

Lời giải chi tiết:

a) Số xác suất chi phí bổng hàng tháng mái ấm gia đình này đã đầu tư chi tiêu là:

               \(\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{17}{20}\) = 85 %

Số xác suất chi phí bổng hàng tháng mái ấm gia đình bại liệt nhằm dành riêng là:

             100% - 85% = 15%

b) Số chi phí mái ấm gia đình bại liệt nhằm dành riêng được là:

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

               \(4000000  : 100 \times  15 = 600000\) (đồng) 

                         Đáp số: a) \(15\%\) ;

                                      b) \(600000\) đồng.