toán lớp 5 trang 18 19

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 18 19

Video chỉ dẫn giải

a) Tổng của nhì số là 80. Số loại nhất bởi \( \dfrac {7}{9}\) số loại nhì. Tìm nhì số tê liệt.

b) Hiệu của nhì số là 55. Số loại nhất bằng \( \dfrac {9}{4}\) số loại nhì. Tìm nhì số tê liệt.

Phương pháp giải:

Tìm nhì số theo dõi việc mò mẫm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a) Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều bằng nhau là:

                   7 + 9 = 16 (phần)

Số loại nhất là:             

                  80 : 16 × 7 = 35

Số loại nhì là:

                  80 – 35 = 45

                                 Đáp số : 35 và 45.

b) Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

                   9 – 4 = 5 (phần)

Số loại nhì là :

                   55 : 5 × 4 = 44

Số loại nhất là:

                   44 + 55 = 99

                                   Đáp số : 99 và 44.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số lít nước mắm nam ngư loại I nhiều hơn thế nữa số lít nước mắm nam ngư loại II là 12l. Hỏi từng loại sở hữu từng nào lít nước mắm nam ngư, hiểu được số lít nước mắm nam ngư loại I vội vàng 3 phiên số lít nước mắm nam ngư loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư từng loại theo dõi việc mò mẫm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

 

Cách 1:

Theo sơ đồ dùng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là

                  12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

Số lít nước mắm nam ngư loại I là:

                 6 + 12 = 18 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ đồ dùng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại I là

                  12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là:

                 18 - 12 = 6 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một rừng hoa hình chữ nhật sở hữu chu vi là \(120m\). Chiều rộng lớn bởi \(\displaystyle {5 \over 7}\) chiều lâu năm.

a) Tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn rừng hoa tê liệt.

b) Người tao dùng \(\displaystyle {1 \over {25}}\) diện tích rừng hoa nhằm thực hiện lối cút. Hỏi diện tích S lối cút là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tìm nửa chu vi = chu vi \( :\,2\).

- Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn theo phương thức toán mò mẫm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số tê liệt.

- Tìm diện tích S rừng hoa = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tìm diện tích S lối cút = diện tích S rừng hoa \(\times\)  \(\displaystyle {1 \over {25}}\).

Lời giải chi tiết:

a) Nửa chu vi hoặc tổng của chiều lâu năm và chiều rộng lớn là:

             \(120 : 2 = 60\;(m)\)

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều bằng nhau là:

                    \(5 + 7 = 12\) (phần)

Chiều rộng lớn rừng hoa là: 

                    \(60 : 12 \times 5 = 25 \;(m)\)

Chiều lâu năm rừng hoa là:           

                    \(60 - 25 = 35 \;(m)\)

b) Diện tích rừng hoa là:       

                     \(35 \times 25 = 875 \;( m^2)\)

Diện tích lối cút là:                   

                     \(875 : 25 = 35\;( m^2)\)

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

                            Đáp số: a) Chiều dài: \(35m\);

                                             Chiều rộng: \(25 m\);

                                         b) \(35  m^2\).