tom invited us to come to his party

Câu hỏi:

28/03/2020 25,270

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: tom invited us to come to his party

Tom invited us vĩ đại come vĩ đại his buổi tiệc ngọt, _______?

D. didn't he

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Mệnh đề thể xác định, trợ động kể từ thể phủ lăm le + S?

Mệnh đề phủ lăm le ở thì vượt lên khứ đơn nên sửa như sau:

Invited => Didn’t he

=>Chọn D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

John cannot make a_____________ to get married vĩ đại Mary or stay single until he can afford a house and a xế hộp.

A. decisive

B. decide

C. decisively

D. decision

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

By the kết thúc of this month I ______for this company for two years.

A. will work

B. will be working 

C. have been working

D. will have been working

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It is said the Robinhood robbed rich and gave the money to______poor.

A. a/ a

B. a/ the

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

C. the/ the

D. the/ a

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges.

John and Mike are talking about Mike's new xế hộp.

- John: "___ "

- Mike: "Thanks. I'm glad vĩ đại hear that."

A. What a nice car!

B. Where did you buy your car?

C. Your xế hộp is new, isn't it?

D. My xế hộp is very expensive.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The policeman warned the tourists not walking alone in empty streets at night.

A. in

B. at night

C. not walking

D. The policeman

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges.

Jim: “ This dictionary is for you. I hope you will find it useful.”

Mai : "______ ."

A. Thanks. I’ll vì thế it

B. No problem!

C. Thanks. It’s very kind of you

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 3

D. Yes, please