trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí co2 và

Câu hỏi:

12/08/2019 149,249

Bạn đang xem: trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí co2 và

D. C2H5OH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Trong ĐK phù hợp glucozơ lên men tạo ra trở thành khí CO2 và ancol etylic (C2H5OH).

C6H12O6 men  ruou 2C2H5OH + 2CO2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức này sau đó là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 2:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh anh bột đều không biến thành thủy phân khi sở hữu axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo ra trở thành vô cây trái nhờ quy trình quang quẻ hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu chính là

Xem thêm: trong mặt phẳng với hệ tọa độ oxy

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Amilozơ sở hữu cấu hình mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa vày H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không biến thành thủy phân.

Câu 5:

Chất này sau đây không tồn tại phản xạ thủy phân?

A. tinh anh bột.

B. metyl fomat.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học rộng lớn, fructozo, tinh anh bột. Số hóa học bị thủy phân vô hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: giá trị của hàng hóa là

D. 4