trong khi làm việc với cấu trúc bảng muốn chèn thêm một trường mới ta thực hiện

Câu hỏi:

28/08/2022 19,324

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:

A. File Name

B. Name

C. Name Field

D. Field Name

Câu 2:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:

A. Data Type

B. Description

C. Field Type

D. Field Properties

Câu 3:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, mong muốn xác lập khóa chủ yếu, tao thực hiện: .... -> Primary Key

A. Insert

B. File

C. Edit

Xem thêm: tiếng đàn balalaica trên sông đà

D. Tools

Câu 4:

Trong Access, Khi chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tao nháy loài chuột vô nút lệnh?

A.Trong Access, Khi chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tao nháy loài chuột vô nút lệnh? (ảnh 1)

B.Trong Access, Khi chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tao nháy loài chuột vô nút lệnh? (ảnh 2)

C.Trong Access, Khi chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tao nháy loài chuột vô nút lệnh? (ảnh 3)

D.Trong Access, Khi chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tao nháy loài chuột vô nút lệnh? (ảnh 4)

Câu 5:

Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 1)

B. img1

C. Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 2)

D.Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 3)

Câu 6:

Khi đang được thao tác làm việc với cấu tạo bảng, mong muốn lưu cấu tạo vô đĩa, tao thực hiện:

A. Tools / Save

B. View / Save

C. File / Save

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

D. Format / Save