từ vựng unit 1 lớp 11Với tổ hợp kể từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life sách Global Success không thiếu thốn, cụ thể nhất sẽ hỗ trợ học viên lớp 11 học tập kể từ mới mẻ môn Tiếng Anh 11 đơn giản rộng lớn.

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life (đầy đầy đủ nhất) - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: từ vựng unit 1 lớp 11

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

Antibiotic (n)

/,æntibai'ɒtik/

thuốc kháng sinh

➔ (a) kháng sinh

Bacteria (số nhiều)

/bæk'tiəriə/

vi trùng

➔ (số không nhiều bacterium)

Balanced (a)

/'bælənst/

cân bởi vì, bằng vận

➔ balance (n,v)

Cut down on

cắt giảm

Diameter (n)

/dai'æmitə[r]/

đường kính

Disease (n)

= sickness (n)

= illness(n)

= ailment

/di'zi:z/

/'eilmənt/

bệnh, bệnh dịch tật

Energy

/'enədʒi/

sinh lực, nghị lực, năng lượng

Examine

/ig'zæmin/

xem xét, nghiên cứu và phân tích, nhà đá bệnh dịch, đánh giá (trình chừng, con kiến thức…)

Fitness (n)

➔ fitness for something (to vì thế something)

/'fitnis/

sự mạnh khỏe khoắn, sự sung sức

sự thích hợp, sự mến hợp

Food poisoning (n)

ngộ độc thức ăn

Germ (n)

vi trùng

Give up

từ bỏ

Infection (n)

/in'fek∫ən/

bệnh lây lan, sự lây nhiễm

Ingredient

/in'gri:diənt/

thành phần

Life expectancy

= life span = longevity

tuổi thọ

Muscle (n)

/'mʌsl/

sức mạnh cơ bắp

Nutrient (n)

/'nju:triənt/  /'nu:triənt/

chất dinh cơ dưỡng

Organism

/'ɔ:gənizəm/

sinh vật, thực thể sống

Press-up

động tác chống đẩy

Properly (adv)

/ˈprɑːpɚli/

một cơ hội đều đặn, ăn ý lí

Recipe

/'resəpi/

cách nấu nướng nướng, công thức chế phát triển thành (món ăn, bánh trái…)

Regular

➔ [as] regular as clockwork

/'regjulə[r]/

đều, đều đặn

đều đặn như một chiếc máy [đồng hồ]

Spread (n)

➔ spread one's wings

/spred/

sự quảng bá, sự lan truyền

tung hoành; không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động; ngỏ trộng phạm vi quan tiền tâm

Star jump (np)

động tác nhảy dang tay chân

Strength (n)

➔ from strength to tướng strength

/streηθ/

sức mạnh, sức

thành công càng ngày càng tăng

Suffer (+from)

chịu đựng

Treatment

/'tri:tmənt/

sự điều trị; cuộc điều trị; dung dịch điều trị

Tuberculosis (n)

/tju:,bɜ:kjʊ'ləʊsis/  /tu:bɜ:kjʊ'ləʊsis/

bệnh lao

Xem thêm: các kim loại kiềm thổ

Virus (n)

vi-rút

Work out

tập thể dục

Quảng cáo
Lưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1 (sách cũ)

1. afford /əˈfɔːd/(v): đem kỹ năng chi trả

2. attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ

3. bless /bles/ (v): cầu nguyện

4. brand name /ˈbrænd neɪm/(n.phr): sản phẩm hiệu

5. browse /braʊz/ (v): lần tìm kiếm vấn đề bên trên mạng

6. burden /ˈbɜːdn/(n): gánh nặng

7. casual /ˈkæʒuəl/(a): thông thường, thông thường, thông thường

8. change one’s mind /tʃeɪndʒ - maɪnd/(idm): thay cho thay đổi quan tiền điểm

9. childcare /ˈtʃaɪldkeə(r)/(n): việc che chở con cái cái

10. comfortable /ˈkʌmftəbl/(a): tự do, dễ dàng chịu

11. compassion /kəmˈpæʃn/(n): lòng thương, lòng trắc ẩn

12. conflict /ˈkɒnflɪkt/(n): xung đột

13. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a): bảo thủ

14. control /kənˈtrəʊl/(v): kiểm soát

15. curfew /ˈkɜːfjuː/(n): hạn thời hạn về căn nhà, mệnh lệnh giới nghiêm

16. current /ˈkʌrənt/ (a): thời nay, hiện tại nay

17. disapproval /ˌdɪsəˈpruːvl/ (n): sự ko nghiền trở nên, phản đối

18. dye /daɪ/ (v): nhuộm

19. elegant /ˈelɪɡənt/(a): lịch sự, tao nhã

20. experienced /ɪkˈspɪəriənst/(a): đem kinh nghiệm

21. extended family /ɪkˌstendɪd ˈfæməli/(n.p): mái ấm gia đình nhiều thế hệ

22. extracurricular /ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a): nước ngoài khóa, thuộc sở hữu nước ngoài khóa

23. fashionable /ˈfæʃnəbl/(a): thời trang và năng động, ăn ý mốt

24. financial /faɪˈnænʃl/ (a): thuộc sở hữu tài chính

25. flashy /ˈflæʃi/(a): diện, hào nhoáng

26. follow in one’s footstep: theo gót bước, nối bước

27. forbid /fəˈbɪd/(v): cấm, ngăn cấm

28. force /fɔːs/(v): cần, buộc phải

29. frustrating /frʌˈstreɪtɪŋ/(a): tạo nên không dễ chịu, bực mình

30. generation gap /dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/(n.p): khoảng cách trong những thế hệ

31. hairstyle /ˈheəstaɪl/ (n): loại tóc

32. impose /ɪmˈpəʊz/(v) on somebody: áp đặt lên trên ai đó

33. interact /ˌɪntərˈækt/(v): tương tác, gửi gắm tiếp

34. judge /dʒʌdʒ/(v): phán xét, tấn công giá

35. junk food /ˈdʒʌŋk fuːd/(n.p): món ăn vặt

36. mature /məˈtʃʊə(r)/ (a): cứng cáp, chín chắn

37. multi-generational /ˌmʌlti - ˌdʒenəˈreɪʃənl/(a): nhiều mới, nhiều thế hệ

38. norm /nɔːm/(n): sự chuẩn chỉnh mực

39. nuclear family /ˌnjuːkliəˈfæməli/(n.p): mái ấm gia đình phân tử nhân

40. obey /əˈbeɪ/(v): vâng điều, tuân theo

41. objection /əbˈdʒekʃn/(n): sự  phản đối, phản kháng

42. open –minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/(a): thông thoáng, tháo dỡ mở

43. outweigh /ˌaʊtˈweɪ/(v): vượt lên trên hơn nhiều, nhiều hơn

44. pierce /pɪəs/(v): xâu khuyên nhủ (tai, mũi,...)

45. prayer /preə(r)/ (n): điều nguyện cầu, điều thỉnh cầu

46. pressure /ˈpreʃə(r)/(n): áp lực đè nén, sự giục bách

47. privacy /ˈprɪvəsi/(n): sự riêng biệt tư

48. relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/ (n): sự nghỉ dưỡng, giải trí

49. respect /rɪˈspekt/ (v): tôn trọng

50. respectful /rɪˈspektfl/ (a): đem thái chừng tôn trọng

51. responsible /rɪˈspɒnsəbl/ (a): đem trách cứ nhiệm

52. right /raɪt/(n): quyền, quyền lợi và nghĩa vụ          

53. rude /ruːd/ (a):thô lỗ, nhăng nhố  

54. sibling  /ˈsɪblɪŋ/ (n):anh/chị/em ruột  

55. skinny (of clothes) /ˈskɪni/ (a): bó sát, ôm sát           

56. soft drink /ˌsɒft ˈdrɪŋk/(n.phr): nước ngọt, đồ uống đem gas         

57. spit /spɪt/ (v):khạc nhổ

58. state-owned/ˌsteɪt - /əʊnd/(adj): thuộc sở hữu căn nhà nước

59. studious (a): cần mẫn, chăm chỉ     

60. stuff /stʌf/ (n):thứ, số, loại     

61. swear /sweə(r)/ (v): thề thốt, chửi thề thốt       

62. table manners /ˈteɪbl mænəz/ (n.p): cung cơ hội         

63. taste /teɪst/ (n) in: nhu cầu về  

64. tight /taɪt/ (a): bó sát, ôm sát   

65. trend /trend/ (n): xu thế, Xu thế     

66. upset /ʌpˈset/ (a): ko phấn khởi, buồn ngán, lo ngại, hồi hộp   

67. value /ˈvæljuː/ (n): độ quý hiếm         

68. viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ (n): quan tiền điểm

69. work out (phr.v): lần đi ra     

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Language (trang 9, 10, 11)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Reading (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening (trang 13, 14)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Communication and Culture (trang 15, 16)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Looking Back (trang 16, 17)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem thêm thắt những tư liệu canh ty học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: nghị luận tư tưởng đạo lí

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-1-the-generation-gap.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học